Vi stemmer NEJ – prioriterer grundvandet ved Drastrup

Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen valgte den 13. april at stemme imod Aalborg Vands høringssvar vedrørende VVM-undersøgelsen om den 3. l Limfjordsforbindelse.

Det skyldes, at høringssvaret slet ikke prioriterer grundvandsbeskyttelsen ved Drastrup højt nok. Man accepterer uden nogen kritik, at den nye linjeføring flyttes tættere på drikkevandet og at der inddrages natur, som er udlagt til drikkevandsbeskyttelse og bemærker i øvrigt, at drikke- og grundvand skal beskyttes “ bedst muligt”. Per havde stillet en række ændringsforslag, som ville skærpe tonen en lille smule, men de blev alle afvist.

Ændringsforslag til høringssvar fra Aalborg Vand vedrørende VVM-redegørelsen for 3. Limfjordsforbindelse

Ændringsforslagene er udarbejdet ud fra den forståelse, at Aalborg Vand ikke nødvendigvis skal have nogen holdning til etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse eller placeringen af denne, men nødvendigvis må have fokus på at beskytte grund- og drikkevand. Derfor disse forslag, som skærper dette hensyn lidt.

 • I afsnit 2 tilføjes:
  • ”sådan at vejanlægget nu ligger tættere på vandboringerne i Drastrup.”
 • I Afsnit 3 ændres den sidste sætning til.
  • “Aalborg Vand understreger vigtigheden af at beskytte grundvand og drikkevand effektivt mod enhver trussel om forurening af dette og indgår med udgangspunkt i dette gerne i dialog med Vejdirektoratet om den konkrete udformning af vejprojektet.”
 • I afsnit 4 tilføjes:
  • “Aalborg Vand understreger, at det er meget vigtigt, at bortledning og nedsivning sker på en sådan måde, at det ikke udsætter grund- og drikkevand for nogen risiko for at forurening.”
 • I afsnit 6 tilføjes:
  • “Aalborg Vand finder det problematisk, at anlægget af denne vej fører til inddragelse naturområder, hvor grundvandet er beskyttet.”

Herunder det besluttede høringssvar til VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse fra Aalborg Forsyning, Vand A/S

“I forbindelse med myndighedernes kortlægning af vandressourcerne er der omkring Egholmlinjen udlagt områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD) og øvrige områder, der har begrænsede drikkevandsinteresser. Grundvandsmagasinerne omkring Drastrup og Lindholm vandværker er dårligt beskyttet fra naturens side og dermed meget sårbare over for nedsivende miljøfremmede stoffer, f.eks. som følge af drift eller spild på vejene. Behovet for at beskytte grundvandet er derfor stort.

Aalborg Vand A/S konstaterer, at Vejdirektoratet ved fastsættelse af linjeføringen har afvejet hensynet til drikkevandsboringerne i Drastrup med støj i Sofiendal Enge og Hasseris Enge.

Aalborg Vand A/S konstaterer, at det fremgår af VVM-materialet, at Miljøkonsekvensrapporten indeholder en omfattende gennemgang af de faktiske grundvandsforhold og grundvandsinteresser langs den 3. Limfjordsforbindelse samt tiltag til beskyttelse af grundvandsressourcen. Aalborg Vand A/S indgår gerne i dialog med Vejdirektoratet i detailprojekteringsfasen om udformningen af afkørselsanlægget ved Ny Nibevej for at sikre, at afkørselsanlægget udformes så grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup beskyttes bedst muligt.

Aalborg Vand A/S konstaterer, at det af VVM-materialet fremgår, at vejvand opsamles i sårbare områder i et lukket og tæt afvandingssystem, hvorfra det ledes til nedsivning udenfor de sårbare områder eller udledes til recipienter. Uden for de sårbare områder nedsives eller udledes til vandområder i overensstemmelse med de vilkår, der stilles i nedsivnings- og udledningstilladelser efter den gældende lovgivning.

Aalborg Vand A/S konstaterer, at der i VVM- materialet lægges op til overvågning af mængden og kvaliteten af grundvandet både i anlægs- og driftsfasen, hvilket er en fordel af hensyn til den fortsatte drift af de berørte vandværker og de tilknyttede vandindvindingsboringer. Aalborg Vand A/S indgår gerne i dialog med Vejdirektoratet omkring dette.

Ved etablering af Egholmlinjen vil der ske en permanent arealinddragelse, som bl.a. omfatter landbrugsarealer, boliger, erhvervsejendomme og naturområder, herunder områder hvor grundvandet er beskyttet.

Venlig hilsen Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand og direktør Søren Gais Kjeldsen”


Bestyrelsen for Aalborg Vand A/S har følgende medlemmer:

 • (Ø) Per Clausen – Medlem
 • (A) Lasse Frimand Jensen – Formand
 • (O) Ole Risager – Medlem
 • (A) Nuuradiin S. Hussein – Næstformand
 • (A) Evald Lange Rise – Medlem
 • (A) Bjarne Jensen – Medlem
 • (V) Lars Peter Frisk – Medlem
 • (V) Daniel Borup Jakobsen – Medlem

Per Clausen, gruppeformand og vikarierende rådmand for Miljø- og Energi er medlem af bestyrelse i Aalborg Forsyning – Vand A/S.