Hvad vil socialdemokraterne i Aalborg Byråd?

Flemming Gade

I øjeblikket er Aalborg Byråds forskellige politiske udvalg i gang med at udarbejde nedskærings- og omprioriteringskataloger på samlet 130,5 millioner kr., – helt i Lars Løkkes ånd.

Enhedslisten i Aalborg har ikke længere noget medlem i Familie- og socialudvalget, men vi vil gerne bidrage til behandlingen af kataloget alligevel, som udvalget skal behandle den 25. maj.

Kataloget indeholder en række forslag til nedskæringer, bl.a. på ”Dagtilbud til børn og unge”, som vi vil have meget svært ved at medvirke til.

Kataloget indeholder forslag om nedlæggelse af 2 dagtilbudslederstillinger ved sammenlægning af dagtilbudsdistrikter i henholdsvis Nørresundby og i Aalborg Øst. Det betyder, at den tætte ledelsesmæssige opfølgning bliver udfordret, og de tilbageværende ledere vil blive pålagt en større arbejdsbyrde.

Det pædagogiske personale vil opleve, at der ikke i tilstrækkelig grad vil kunne følges op på politikker og strategier, og ikke mindst følges op på den daglige pædagogiske praksis. Flere arbejdsmiljøeksperter peger på, at der er brug for ”ledelse tæt på” for at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Der er forslag om at reducere åbningstiden i kommunens daginstitutioner med en halv time pr. uge. En halv time pr uge – herregud, vil nogen måske tænke. Ifølge forvaltningens egne beregninger vil det medføre en reduktion på 3-5 personaletimer pr. uge. Normeringen i Aalborg kommunes børnehaver er i dag 8,9 børn pr medarbejder i kommunens børnehaver. Det er helt utilstrækkeligt og giver ikke mulighed for den voksenkontakt, som er så afgørende for børnenes videre udvikling. Så en nedskæring på 3-5 timer pr. uge vil blot gøre ondt værre.

Flere forslag er direkte rettet mod børn, der af den ene eller anden grund er støttekrævende: Nedskæring i støtterammen svarende til 5 fuldtids pædagogstillinger, nedlæggelse af 2 støttegrupper i henholdsvis Børnehaven Blæksprutten og i Børnehaven Stjernehuset, svarende til 12 børn og 6 medarbejdere, så børnene skal rummes indenfor de almindelige tilbud, nedskæring af personalet med en fuldtidsmedarbejder i Børnehaven Hyldehaven, hvor alle børn har behandlingskrævende astma, allergi eller eksem, og ændrede kriterier for tildeling af socialpædagogisk friplads.

Især de børn, der i forvejen har problemer, bliver ramt af forslagene til forringelser. De kan ikke få den nødvendige hjælp til at komme i gang med gode lege og til at indgå i sociale fællesskaber.

Det er den gamle sang om igen: De børn, der er i udsatte positioner, får ikke det ønskede udbytte af at være i børnehave, hvis de ikke får den voksenkontakt, som er med til at give dem gode udviklingsmuligheder. Det er ikke i orden og grænser til omsorgssvigt!

Sidst, men ikke mindst, er der forslag om at reducere fritidscentrenes budgetter med i alt 900.000 kr. Fritidscentrene i Aalborg Kommune spiller en vigtig rolle i forhold til de unge mellem 10-18 år og er en af de væsentligste årsager til, at vi ikke har nævneværdige bandeproblemer i Aalborg Kommune.

Fritidscentrene har en særlig forpligtigelse, der retter sig mod børn og unge, som har det svært i hverdagen – børn og unge med behov for en specifik forebyggende indsats.

Enhedslisten i Aalborg ønsker at udvikle børne- og ungeområdet, så alle børn kan få et godt og udviklende børneliv.

Hvad vil socialdemokraterne i Aalborg Byråd?