7 nyvalgte i byrådet er imod Egholm-Motorvejen

Set i forhold til prisen og de negative effekter etableringen af denne forbindelse giver for sundhed, miljø og klima, er de opnåede gevinster for trafikafviklingen og reduktionerne i rejsetiderne små. Der er stort set ikke nogen samfundsøkonomisk gevinst ved etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm-linjen. Derfor opfordrer nedenstående 7 medlemmer af Aalborg Byråd til, at forslaget til anlægslov trækkes tilbage og at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor alternative løsninger på de trafikmæssige udfordringer også undersøges, da dette ikke skete ved den seneste opdatering af VVM-undersøgelsen.  Disse alternativer bør både omfatte mulighederne for at løse udfordringerne ved forbedringer af den kollektive trafik, flytning af godstransport fra veje til vand og skinner og bedre forhold for cyklister uden etablering af nye vejforbindelser og alternativer hvori der indgår et ekstra tunnelrør og/eller den såkaldte City-løsning.

Etableringen af den planlagte motorvej vil i sig selv medføre øget biltrafik og hermed medvirke til at øge CO2 udslippet – hertil kommer det CO2 udslip, som vil ske i forbindelse med etableringen af motorvejen. Denne stigning i CO2 udslippet strider både mod statens og Aalborg Kommunes klimapolitik.

Etableringen af motorvejen vil medføre at flere borgere i Aalborg vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdi på 58 dB og lang flere vil opleve støjgener og komme til at leve med støj, som overstiger WHO’s grænseværdi på 53 dB. Dette vil ramme borgere i Hasseris, Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge, Østerådalen, Dal, kolonihaver, rekreative områder og beboelse i Vestbyen, Egholm og Lindholm. Dette vil også påvirke disse menneskers sundhed negativt. I forhold til de mennesker som, i dag er hårdt ramt af støj, ville en direkte indsats i form af bedre støjskærme og lavere hastighed på motorveje i bymæssig bebyggelse have betydeligt større effekt en etablering af en ny motorvej i Egholm-linjen

Etableringen af motorvejen vil inddrage og ødelægge naturområder og forringe forudsætningerne for dyre- og fuglelivet både nord og syd for fjorden samt på Egholm. Vigtig natur vil få forringede vilkår og det gælder også for en række dyrearter– særligt fisk og fugle.

Grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup udsættes for risiko for forurening både ved etableringen og i forbindelse med anvendelsen af motorvejen.

Vandkvaliteten i Østerå, Hasseris Å og Lindholm Å vil blive påvirket negativt at forurenet vand fra motorvejen, herunder bl.a. ved mikroplast der tillige føres fra åer og vandløb til Limfjorden og videre ud i havet. Mikroplasts indvirkning på konsumfisk er endnu ikke fuldt ud klarlagt.

Den visuelle oplevelse af landskabet vil blive markant forringet. Dette vil være særligt markant i Østerådalen, i Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge og omkring Limfjorden.

Vigtige rekreative områder, stier og kolonihaver vil blive negativt påvirket eller ødelagt af øget støj, visuel påvirkning, barriereeffekt og direkte fysisk påvirkning.

Udover de negative effekter for beboerne på Egholm vil etableringen af denne motorvej få en meget stor negativ effekt på Egholm som rekreativt område og turistdestination. De oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt.

I anlægsfasen for Egholm-linjen vil befolkningens sundhed blive negativt påvirket som følge af støj, luftforurening, støvgener samt forringet adgang til rekreative områder og funktioner.

Der er registreret 52 arealer i nærheden af Egholm-linjen, som vurderes at kun være forurenede. Der er risiko for, at denne forurening spredes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Efter færdiggørelsen af VVM-undersøgelsen er der kommet oplysninger frem, som tyder på en langt mere omfattende forurening af asbest i de områder, som vil blive påvirket af anlægsarbejderne i forbindelse med etableringen den motorvej, end det fremgår af VVM-undersøgelsen. Set i lyset af dette bør disse asbestforekomsters omfang og placering afdækkes og der bør udarbejdes en plan for håndteringen af dette affald i anlægsperioden, inden en eventuel anlægslov fremlægges for folketinget. Særlig opmærksomhed bør der være på asbestforekomsterne i bunden af Limfjorden.

Heller ikke den truende forurening i området med PFAS blev inddraget i VVM undersøgelsen. Også her er der brug for en afdækning af problemets omfang og en plan for håndtering af dette, inden en anlægslov eventuelt fremlægges for Folketinget.

Vi mener, at Aalborg Kommune bør beholde de myndighedsopgaver, som kommunen har ifølge eksisterende lovgivning og protesterer imod, at anlægsloven på en række områder fratager kommunen disse opgaver. Vi ønsker også, at de foreslåede indskrænkninger i borgernes mulighed for at indklage afgørelser for andre administrative myndigheder udgår af lovforslaget.

 

  • Jane Østergaard (SF)
  • Peter Larsen (SF)
  • Daniel Nyboe Andersen (De Radikale)
  • Jes Lunde (De Radikale)
  • Lasse PN Olsen (Enhedslisten)
  • Anna Aaen (Enhedslisten)
  • Per Clausen (Enhedslisten)

Præsentationen af Egholmlinjen er opdelt i mindre strækninger, som beskriver motorvejens forløb, udformning samt påvirkning af eksisterende veje og stier.