Ændringsforslag til Organisationsdokumentet

Ændringsforslag 1:

Drop opdeling af vedtægterne

Linjerne 4-96 slettes.

Begrundelse:

Enhedslistens vedtægter er de grundlæggende spilleregler for hvordan vores parti fungerer. Hvert eneste år har alle medlemmer mulighed for at stille ændringsforslag til vedtægterne og få dem diskuteret og behandlet på årsmødet. Og heldigvis har vi en partikultur hvor rigtig mange medlemmer benytter denne mulighed. Derfor er de fleste bestemmelser i vores vedtægter blevet diskuteret, ændret og udviklet løbende igennem Enhedslistens 30-årige eksistens. Sådan bør det fortsat være.

Ideen om at opdele vedtægterne i ”grundlæggende værdier” og ”øvrige bestemmelser” har en række problemer, f.eks.:

 • Hvem skal vurdere om et ændringsforslag til vedtægterne er i strid med de grundlæggende værdier og derfor diskvalificeret på forhånd?
 • Abstrakte værdier har ikke meget betydning eller konsekvens. Er det f.eks. et opgør med rotationsprincippet at udvide rotationsperioden til 50 år? På papiret vil det ikke være i modstrid med sætningen ”Vi har rotationsprincip”, men i praksis vil det være en de facto afskaffelse. Derfor er principper som f.eks. vores rotationsregel nødt til at være konkret for at have mening.

Udover at vi er uenige i tanken om at opdele vedtægterne i forskellige kategorier, så mener vi heller ikke at Enhedslisten bør bruge årsmødeperioden frem mod 2021 på en samlet diskussion om vores vedtægter og eventuelle organisatoriske værdier. Vi har i forvejen besluttet at diskutere tre store politiske temaer: Boligpolitik, borgerløn og EU.

De organisatoriske udfordringer som vi har brug for at gøre noget ved, handler ikke først og fremmest om vedtægter. Det handler langt mere om hvordan vi kan styrke afdelinger og medlemmers aktivitet, herunder i sociale bevægelser i bred forstand. Hvordan vi styrker medlemmernes inddragelse og indflydelse på politikudviklingen. Og ikke mindst hvordan vi får styrket partiet udenfor København.

Stillet af Enhedslisten Aalborg


Ændringsforslag 2:

Styrk partiet uden for København, styrk medlemsdemokratiet og styrk bevægelsesarbejdet.

Linjerne 105-214 slettes og erstattes af følgende:

”De mange svar fra afdelingerne peger i særlig grad på tre organisatoriske hovedudfordringer:

 1. Vi er stadig et geografisk skævt parti med en hovedvægt i København. Vi har brug for langt mere målrettet at styrke partiet i resten af landet.
 2. Vi skal styrke medlemsdemokratiet, herunder sikre større gennemsigtighed i beslutningsprocesser og styrke medlemmernes indflydelse på politikudviklingen.
 3. Vi skal blive bedre til at understøtte medlemmernes arbejde i sociale bevægelser, herunder ved at etablere relevante netværk.

Hovedbestyrelsen skal i den kommende periode arbejde med disse tre målsætninger på følgende måde:

1.  Rodfæstes som landsdækkende parti

 1. Flere ressourcer til afdelingerne udenfor København. Hovedbestyrelsen skal gennemgå organisationens økonomi og ansatte-struktur (inklusiv sekretariatet på Christiansborg) og beslutte relevante ændringer således at en væsentligt større andel af Enhedslistens samlede ressourcer målrettes styrkelse af partiet udenfor København.
 2. Kurser helt ud til afdelingerne. I dag organiserer landsorganisationen større nationale arrangementer, hvor det forventes at medlemmer rejser langt for at deltage.

Fremadrettet skal landsorganisationens ressourcer i højere grad også bruges på lokale kurser, hvor en region eller et antal afdelinger inddrages i at udvikle et kursus der er målrettet disses lokale behov.

2.  Styrk medlemsdemokratiet

 1. Større politiske udspil skal til høring hos medlemmerne i mindst en måned, hvor afdelinger kan indsende kommentarer til hovedbestyrelsen, som derefter behandler udspillet.
 2. Folketingsgruppen skal orientere lokale afdelinger om væsentlige spørgsmål der vedrører deres lokalområde og orientere dem om muligheden for at bringe sagen op for hovedbestyrelsen, hvis de er uenige i folketingsgruppens linje.
 3. Udarbejde et organisationsdiagram, der kan give overblik over hvordan Enhedslisten som organisation er opbygget. Diagrammet skal som minimum ligge på hjemmesiden og sendes i trykt form til alle nye medlemmer.
 4. En oversigt over hovedbestyrelsesmedlemmernes og folketingsmedlemmer afdelingsbesøg i perioden skal fremgå af årsmødepapirerne.
 5. Trykte kompendier med hovedforslag til årsmødet skal (igen) udsendes forud for delegeret-valg i afdelingerne. (Evt. kan de sendes som pakker til afdelingerne i stedet for, at de sendes til alle medlemmer).
 6. Hovedbestyrelsens møder skal holdes forskellige steder i landet, således at maksimalt 1/3 af de ordinære møder pr. år afholdes i København. Den/de nærmeste afdelinger skal altid inviteres som gæster til mødet.

3.  Styrk bevægelsesarbejdet ved at opbygge netværk

 1. De faglige netværk skal styrkes og udvikles. Der skal så vidt muligt opbygges lokale faglige netværksstrukturer rundt omkring i landet.
 2. Opbyggelse af grønne netværk. Vi skal opbygge stærke netværk for medlemmer der er aktive i bevægelser imod klimaforandringer og for grøn omstilling. Disse netværk skal udvikles til dels at have lokale strukturer i hele landet og dels at have emnebaserede strukturer, for medlemmer der er aktive i forskellige typer af grønne bevægelser.
 3. Understøt selvorganisering. For at blive et mere mangfoldigt parti skal vi målrettet understøtte selvorganisering af særligt undertrykte grupper og andre som er underrepræsenteret i Enhedslisten.
 4. Vi skal arbejde systematisk med at understøtte medlemmernes mulighed for at deltage i politiske diskussioner på deres arbejdsplads, uddannelsessted m.v.

Begrundelse:

Vi skal prioritere. Der står mange gode ideer i de 14 punkter i hovedbestyrelsens forslag, men hver for sig er punkterne meget ukonkrete og samlet set dækker de så mange forskellige områder, at der reelt ikke foretages nogen prioritering. Det betyder at det bliver op til det permanente organisationsudvalg, som hovedbestyrelsen foreslår nedsat (linje 105-107) at finde ud af hvad, der konkret skal foretages af organisatoriske ændringer, i hvilken rækkefølge det skal ske og hvordan.

Den proces finder vi utilfredsstillende. Vi ønsker i stedet, at dette årsmøde sætter retning for det organisatoriske arbejde og giver den kommende hovedbestyrelse færre opgaver, men som der så til gengæld skal arbejdes målrettet med. Konkret mener vi, at de vigtigste opgaver er at styrke partiet udenfor København, styrke medlemsdemokratiet og styrke bevægelsesarbejdet.

Baggrunden for, at vi mener at det netop bør være disse tre områder, der skal prioriteres, er at disse emner er gennemgående i virkelig mange af de svar, som afdelingerne har indsendt til hovedbestyrelsen.

Stillet af: Enhedslisten Aalborg


PDF-format: Ændringsforslag Til Organisationsdokument

Læs alle forslag til Årsmødet 2020 her:

Log på din side på Enhedslisten: “Mit Enhedslisten”