Bedre vilkår for børn og familier

Bedre vilkår for børn og familier

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Der skal satses langt mere på at give lige muligheder til alle børn. Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov. Institutionspriserne i Aalborg er blandt de højeste i landet. Derfor skal de nedsættes. Perspektivet er, at de skal være gratis – ligesom det er gratis at gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles.

Indsatsen for at give alle børn lige muligheder skal forøges.

Indsatsen i forhold til børn og unge skal koordineres langt bedre.

Enhedslisten foreslår:

 • Der etableres en ny børne- og ungeforvaltning
 • En ekstra indsats i forhold til de familier, som ikke benytter sig af ”Hånd om barnet” tilbuddet.
 • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre.
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.
 • Ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner og skoler skal gøres permanent og udvides.
 • Der skal afsættes flere ressourcer til sociale normeringer – særligt i forhold til 0-3 års området.
 • Prisen på institutionspladser for 0-3 årige skal nedsættes, så forskellen i forhold til prisen på dagpleje reduceres.
 • Der skal etableres flere integrerede institutioner og flere institutioner, som også omfatter de 0-3 årige
 • Et motiveret og opkvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres.
 • Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere påindhold og kvalitet.
 • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.
 • Daginstitutionernes og DUSsernes fysiske forhold skal forbedres.

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

 

Enhedslisten foreslår:

 • Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen og pædagogiske aktiviteter.
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte eleverne, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet.
 • Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Aalborg skoler.
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger medarbejdere i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet eleverne reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne i DUS’erne
 • Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elver på andre skoler.
 • Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes.
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.
 • De to-kulturelle klasser skal bevares og der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i. hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder. Placeringen at tilbuddene skal ske, så de minimerer behovet for transport af eleverne mest.

Du kan læse hele valgprogrammet her.