Enhedslistens ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2018

Enhedslistens ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2018

 • Enhedsten lægger som sædvanlig vores forslag til ændringer af forslaget til budget for Aalborg Kommune offentligt frem inden budgetforhandlingerne. Vi går ind for, at borgerne kan se, hvad de enkelte partier har af ønsker og prioriteringer, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Efter vores opfattelse er der i år mulighed for at vedtage et budget uden forringelser og med ny investeringer i velfærd, bedre offentlig service, en større indsats for at bekæmpe ulighed og fattigdom og til støtte til udsatte borgere. Der er også råd til af give et løft til den grønne omstilling, den kollektive trafik og cyklismen, fortsætter Per Clausen.
 • Der er mulighed for aftale et godt budget, hvis den politiske vilje er til stede. Enhedslisten er imidlertid villig til at indgå forlig, hvor også andres holdninger respekteres. Det helt afgørende for os er, at budgettet ikke indeholder nye forringelser og at der også er synlige forbedringer, slutter. Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 316-5008

Enhedslistens forslag til budgettet i Aalborg Kommune

Bekæmp  fattigdom i Aalborg

Aktiv indsats for at give alle, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde et tilbud om dette. De kommunale forvaltninger opfordres til at undersøge mulighederne for at oprette sådanne jobs. Socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder inddrages også i løsningen af denne opgave.

Understøttelse af aktiviteter i civilsamfundet (boligforening m.v.), som kan understøtte aktiviteter, som kan afhjælpe problemer for de ramte.

Midlertidig boligstøtte og støtte til at flytte til billigere boliger

Aalborg Kommune skal selv stå lånene til de borgere, som ellers er berettiget til en kommunal garanti ved lån i forbindelse med betaling af boligindskud. Udgiftsneutralt på kort sigt. Giver formentlig en gevinst på længere sigt, fordi man kan undgå at lån misligholdes i større omfang end i dag, fordi kommune kan give lånene til en langt lavere rente, end den bankerne giver.

I alt afsættes der til denne indsats: 2,0 millioner

 • Ekstraordinær indsatst for at få nedbragt hjemløsheden hos unge i 2018 2,0 millioner
 • Øget indsats for at få arbejdsløse borgere i Aalborg i arbejde i 2018 2,0 millioner
 • Etablering af plads i det offentlige rum for udsatte borgere 0,5 millioner

Bedre muligheder for alle børn

 • Der afsættes ekstra ressourcer på anbringelsesområdet til at støtte de forældre, som får foranstaltninger. 0,5 million
 • Flere socialrådgivere i skolerne 2,0
 • Der indføres en gratis åbningsdag på alle museer, zoologisk have mv. 7,3 millioner
 • Bedre normeringer i daginstitutioner 10 millioner
 • Tilbagerulning af besparelse på Fritidscentrene 1,5 millioner
 • Tilbagerulning af besparelse på indsatspædagoger 1,7 millioner
 • Tilbagerulning af besparelse på Birken 1 milllion
 • Tilbagerulning af besparelse på andre særlige dagtilbud 2 millioner
 • Renovering af offentlige legepladser 0,5 millioner
 • Etablering af nye legepladser i Midtbyen 0,5 millioner
 • Genopretning og forbedringer af den sociale indsats
 • Døgnbehandling (misbrug) 1,0 millioner
 • Det opsøgende og boligsociale område 0,5 millioner
 • Fritidscentrene 1,5 million

Der tilføres i 2018 4,2 millioner kroner til handicapområdet i Familie- og Socialforvaltningen for at sikre tid til den planlagte omlægning af indsatsen. 4,2 millioner

Der tilføres i 2018 6 millioner til handicapområdet i Ældre- Handicapforvaltningen for sikre tid til den planlagte omlægning af indsatsen. 6, 0 millioner

Bedre skole

 • Bedre indsats på to-sprogsområdet 2 millioner
 • Modersmålsundervisning 0-5 årgang. 5 millioner
 • Fjernelse af reduktion i inklusionsmidlerne i den almene folkeskole 4 millioner
 • Ekstraordinær stigning i forældrebetaling på DUS området udgår 6,9 millioner
 • Besparelse på DUS-ledelse udgår 2,0 millioner
 • Besparelse på Teknisk service udgår i 2018 2 millioner og reduceres i 2019 til 1 million
 • Ekstra midler til den fagdelte undervisning 10 millioner

Bedre kollektiv trafik, bedre vilkår for cyklister

 • Nedsatte takster på fleksbusser til alle til 3 kroner pr. km.: 5,4 millioner
 • Fjernelse af besparelser og fortsættelse af bus+ strategi 3 millioner
 • Plan for at Aalborg kan blive årets cykelby i 2020 og konkrete initiativer, der kan sikre det. Flere, bedre og mere sikre cykelparkeringspladser. Fremrykning af investeringerne i cykelhandlingsplanen. 2 millioner

Grøn omstilling

 • Initiativer til gennemførelse af den nye bæredygtighedsstrategi 2,0 millioner
 • Skovrejsning 2, 0 millioner
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe med inddragelse af uafhængige eksperter, der udarbejder forslag, der kan øge anvendelsen af solceller i Aalborg. 0,5 million
 • Egholm som økologisk ø 0,3 million.
 • Fjernelse af besparelse på grønne agenter 0,15 million
 • Fjernelse af besparelse på implementering af klimastrategi 0,2 millioner
 • Forstærket tilsyn på affaldsvirksomhederne 0,3 millioner
 • Fremtidig finansiering af Center for Grøn Omstilling 0 i 2018, 1 million i 2019 og 2 million i 2020.
 • Pestcidforbud i private haver i drikkevandindvindingsområder og boringsnære beskyttelsesområder. 1,7 milio
 • Nordjysk Fødevareoverskud 0,9 millioner
 • Aalborg Kommune udfaser sine investeringer i fossile brændstoffer udgiftsneutralt

Bedre arbejdsmiljø – mindre sygefravær og efteruddannelse af medarbejdere

 • Der afsættes 1 million kroner til at en indsats for at at forbedre arbejdsmiljøet og reducere sygefravær. Udmøntningen aftales med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter. Indsatsen målrettes mod områder, hvor der i dag er stort sygefravær.
 • Samlet udgift: 1,0 million
 • Opkvalificering af Social- og sundhedshjælpere til Social og Sundhedsassistent 2,4 million
 • Projektering af renovering af Materialgården. 1,0 million
 • Mere demokrati og borgerinddragelse
 • Oprettelse af en medieportal til dækning af byrådets arbejde. (Folkets Radio)
 • Der afsættes 0,9 million

Kultur

 • Styrkelse af den rytmiske musik 1,0 million
 • Kunsthal Nord 0,6 million
 • Anskaffelse af fleksibel bogbus 1,3 million
 • Tibagerulning af besparelser på kulturinstitutioner 0,9 million

I alt i 2018: 106,15 millioner

Besparelser/indtægter

 • Anvendelse af offentlig jobtræning reduceres 2,0 millioner
 • Byggesagsgebyr sættes op 2,0 millioner
 • Større arealer anvendt til udeservering pålægges en afgift 1,5 millioner
 • Erhvervsplaymaker folkeskolen  udgår 0,5 millioner
 • Øgede indtægtskrav til p-kontrol 1 millioner
 • Al rengøring på ældreområdet hjemtages 0,5 millioner
 • Tilskud til Musikkens Hus reduceres 3 millioner
 • Tilbageførsel af forhøjelse af udvalgshonorarer m.v.  0,6 millioner
 • 50000 kroner i betaling for seniorjob i alle forvaltninger 2,75 millioner
 • Dækningsafgift hæves med 2 promille 8 millioner
 • Besparelse på konsulenter 5 millioner
 •  Smartere vinterindsats 4
 • Udvidelse af parkering på Sauers Plads droppes. Besparelse på 15 millioner i 2019
 • Udsættelse af Stigsborgvej Skole med to år giver besparelse på 0,5 million i 2018, 5 i 2019, 39,5 i 2020 og 31 i 2021.
 • Statstilskud: Forventet finansiering af 0,5 procent vækst i serviceudgifterne
 1. regeringens 2025 plan: 42,8 million i 2019, 85,8 million i 2020 og 129 million i 2021
 • Stigsborg-grunden 72
 • Øget lånefinansiering 40 millioner
 • Hertil kommer ekstra indtægter fra salg af kommunens andel af HNG Gas
 • Mindre tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift 5 millioner
 • Tilbageførsel af opgaver fra drift til anlæg
 • Genopretning af broer og bygværker 3,4 millioner
 • Genopretning af veje, stier og gågader 11,6 millioner
 • Vedligehold af fritidshavne 1 million

I alt i 2018:  142.35 millioner

I alt i 2019:   98.,65 millioner