Byrådsmødet hvor Venstre gik i selvsving

Det sidste byrådsmøde før sommerferien fik en lidt kuriøs afslutning, da Venstre gik i selvsving i forbindelse med nedsættelsen af et Landdistriktsudvalg.

Bilag.

Processen var i første omgang endt med, at de to udvalg, som kunne indstille kandidater fra byrådet til dette udvalg havde indstillet 2 socialdemokrater og 1 fra DF. Det var Venstre meget utilfreds med og på forslag af os, havde Magistraten derfor indstillet, at der blev udpeget 4 byrådsmedlemmer og det sidste medlem skulle udpeges af Valgruppe 2, som omfatter Venstre og Konservative. Så troede vi, at den sag var løst, men som det fremgår af debatten mente Venstre stadig, at de var blevet udsat for et stort overgreb.

Se debatten her.

Lokalplaner
Der blev også vedtaget en ny lokalplan for Bredegade og Niels Ebbesens Gade, som betyder en omlægning af Bredegade Torv.

Bilag.

Vi stemte imod. Der er tale om to bevaringsværdige bygninger, som ejeren har ladet forfalde. Det betyder, at kommunen ikke kan forhindre, at de rives ned, men på den baggrund syntes jeg ikke, der er nogen grund til at lade ejeren bygge to nye bygninger, som er højere end de gamle.

Vi stemte imod, fordi vi finder byggeriet for højt i forhold til omgivelserne og fordi der ikke er fundet nogen løsning på de udfordringer, dette byggeri vil give for Kirkens Korshærs Varmestue, som har indgang meget tæt på de nye byggeris indgang og byens udsatte, som bruger det nuværende grønne område – og som risikerer at blive skubbet væk, hvis denne lokalplan gennemføres. Særligt fordi forslaget om at gøre det nye grønne område til Helle-område for udsatte borgere ikke følges.

Se debatten her.

Skoleområdet
Byrådet bød også på behandlingen af to sager af betydning for skoleområdet. Det var her byrådet satte et endeligt punktum for forslaget om fælles skoleledelse.

Bilag.

Budgetforligspartierne foreslog, at besparelsen på ledelse i stedt blev fordelt på alle skoler, sådan at de skoler, som havde færrest medarbejdere pr. leder blev pålagt den største besparelse. Venstre og Konservative foreslog, at pengene i stedet skulle tages fra de ekstra penge til lærere, som regeringen, Enhedslisten, SF og De Radikale havde afsat på finansloven – eller tages fra kassen.

Se debatten her.

Vi behandlede også Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet.

Bilag.

De nationale test tillægges alt for stor betydning og det betyder efter min opfattelse alt for meget fokus på de elementer i læringen, som testene måler (i øvrigt med et tvivlsomt resultat).

Dårlige testresultater fører altid til handling. Det betyder, at der kommer alt for lidt fokus på skolens rolle i forhold til (demokratisk) dannelse og elevernes udvikling bredt set. Det kompenserer dygtige lærere og pædagoger heldigvis for mange steder, men det fjerner ikke det grundlæggende problem. Det er i øvrigt lidt sjovt, at Aalborg Kommune klarer sig fint i forhold til årskarakterer, men gennemsnitligt i forhold til testresultaterne. Ellers er det mest bekymrende udviklingen i trivsel.

Der har været en markant stigning i andelen af børn, som modtager specialtilbud siden 2014.

Generelt set er dette en nødvendig og fornuftig udvikling set fra børnenes og forældrenes perspektiv, men der er ingen tvivl om, at det også afslører en folkeskole, som godt kunne være mere rummelig. Andelen af børn i privatskole er stadig relativ lav i Aalborg Kommune.

Bekymrende er det også, at andelen af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afslutning af folkeskolen er faldende og lavere end landsgennemsnittet. Noget tyder på at frafaldet i Aalborg er højere end landsgennemsnittet.

Den mulighed for at afkorte skoledagen, som vi kæmpede hårdt for at få åbnet op for bruges i relativt stort omfang. Her er det imidlertid vigtigt at sikre, at mulighederne for at være to lærere/pædagoger til stede sker på en måde, hvor effekten er bedst mulig. Det kræver blandt andet tid til fælles forberedelse og ligeværdig deltagelse.

Jeg synes, det er urimeligt, at 19 skoler bruger undervisningstid på konfirmationsforberedelse.

Se debatten her.

Reno Nord – farvesepareret affaldshåndtering
Vigtigt var det også, at vi på dette møde traf en beslutning om sammen med Reno Nord at igangsætte et projekt med farveseparering, som betyder, at vi kan komme i gang med at genanvende det organiske affald fra husholdningerne.

Bilag.

Se debatten her.

Per Clausen