Enhedslisten kræver tid til grundigt og kritisk høringssvar til anlægslov om 3. Limfjordsforbindelse

  • Det er urimeligt, at Transportministeren vil haste en høring af forslaget til anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse igennem i løbet af december måned. Det betyder blandt andet, at Aalborg Byråd ikke får tid til en seriøs behandling af sagen, før man afgiver et høringssvar. Derfor har Enhedslisten foreslået, at Aalborg Kommune opfordrer Transportministeriet til at give mindst en måned mere til af afgive høringssvar, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Siden Aalborg Byråd afgav høringssvar på VVM-undersøgelsen, er der kommet en række nye oplysninger frem om asbestforurening i det område, hvor motorvejen over Egholm skal anlægges. Det handler både om områder nord og syd for Limfjorden og i bunden af denne. Jeg mener, at der bør gennemføres en undersøgelse af omfanget og placeringen af denne forurening og fremlægges en plan for, hvordan den skal håndteres, inden anlægsloven fremsættes og behandles i folketinget. Det samme bør ske i forhold til den forurening med PFOS, som nye oplysninger tyder op også er langt mere omfattende, end vi troede, fortsætter Per Clausen.
  • Der er også andre problemer i anlægsloven. På en række områder gives lovforslaget mulighed for, at staten kan fratage kommunens beføjelser – uden at denne beslutning kan påklages til en anden myndighed. Hertil kommer, at borgere og organisationer, hvis denne lov vedtages, fratages en række muligheder for at få klage over statslige og kommunale afgørelser. Der er tale om dybt problematiske indgreb over for såvel kommune som borgere, som Aalborg Kommune efter min opfattelse bør protestere imod. Hertil kommer, at lovforslagets tiltag for at begrænse støjen fra denne forbindelse er helt utilstrækkelige, slutter Per Clausen.

Enhedslistens byrådsgruppe stiller nedenstående forslag til byrådsmødet den 13. december

  • Byrådet anmoder Transportministeren om at få udsat høringsfristen i forbindelse med anlægsloven vedrørende en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm linjen med en måned, så udvalg og byråd kan få tid til en seriøs behandling af alle elementer i dette lovforslag.

Hvis dette forslag afvises af et flertal i byrådet, ønsker Enhedslisten nedenstående forslag behandlet:

  • I forbindelse med høringen omkring anlægsloven vedrørende etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm linjen opfordrer byrådet Transportministeren til at sikre en tilbundsgående undersøgelse og lokalisering af asbestforekomsterne og PFOS-forekomsterne i de områder nord og syd for Limfjorden og i denne, som vil blive berørt ved anlægget af forbindelsen samt at fremlægge en plan for håndteringen af asbest og PFOS i forbindelse med anlægget af forbindelsen, inden anlægsloven fremsættes.

Begrundelse
Siden Aalborg Byråd afgav sit høringssvar på VVM-undersøgelsen, er der fremkommet en række oplysninger, som tyder på en betydeligt større forurening med asbest i det område, som vil blive påvirket af anlægsarbejdet, end det fremgik af VVM undersøgelsen. Det samme gør sig gældende i forhold til PFOS. Derfor er der behov for en grundig undersøgelse af forureningernes omfang og lokalisering samt fremlæggelse af en plan for håndteringen af denne, inden anlægsloven fremsættes til behandling i folketinget.

På vegne af Enhedslistens byrådsgruppe
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
Transportministeren forventer i denne folketingssamling at fremsætte vedlagte udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

I lovforslaget indgår i det væsentlige:

Transportministeren bemyndiges til at anlægge en ca. 20 km 4-sporet motorvej vest om Aalborg
via Egholm med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord,
herunder at anlægge en sænketunnel under Limfjordens sydlige løb og anlægge lavbroer over Limfjordens nordlige løb (Nørredyb).

På baggrund af projektets størrelse, beliggenhed og kompleksitet er det vurderet nødvendigt at regulere visse myndighedsforhold samt fravige visse love og klageadgange relateret til anden lovgivning, hvor det konkret har betydning for projektet. Dette er bl.a. af hensyn til at sikre fremdrift i projektet.

Denne fravigelse af anden lovgivning har ikke som konsekvens, at de for lovene bagvedliggende
hensyn (fx natur- og miljøhensyn) ikke vil blive varetaget. Disse hensyn vil fortsat blive varetaget i
projektet af Transportministeriet, i praksis Vejdirektoratet, i overensstemmelse med reglerne i anlægsloven og på baggrund af rammerne i VVM-redegørelserne.

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk

Vejdirektoratet skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest den 2. januar 2022.

Høringssvar bedes sendt til [email protected]

Download alle filer som zip

Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 47,981 kB
høringsliste 146,720 kB
forslag til lov 1,103 MB