Enhedslistens forslag til budget 2020 – Forlig eller forlis?

Enhedslisten møder op til forhandlingerne om Aalborg Kommunes budget med ønsket om at en lang række forringelser skal tages af bordet. Det handler om forringelser, som rammer arbejdsløse, børn og udsatte borgere samt forringer miljøindsatsen. Vi har også forslag om forbedringer for ældre, mennesker med handicap og de udsatte borgere i Aalborg med til forhandlingerne.

Vi har naturligvis fundet finansiering til vores ønsker og fremlægger også et forslag til, hvordan vi kan flytte 20 millioner kroner fra dagpenge m.v. til investering i nye arbejdspladser og bedre service for borgerne.

Forringelser i budgetforslaget som vi ønsker fjernet Millioner Millioner
   
Familie og Socialforvaltningen
Vikarbudget daginstitutioner    1,8
Reduktion i åbningstid i daginstitutioner    2,4
Reduktion af aftenpladser 1,6
Lukning af natpladser  1,1
Luknings af ungdomsklubben Herningvej  1,0
Reduceret åbningstid – Stedet  0,5
Dagtilbud til børn og unge  1,8
Nedlæggelse af kollegium for enlige mødre 0,6
Nedlæggelse af særlig indsats over for grønlændere  0,35
Særlig indsats overfor udsatte familier 0,7
Køb af ordinær uddannelse på UCN og Tech. College 8,0
Reduktion i  mentor- og bostøtte 7,0
Besparelse på Ressourcecenteret  Aalborg 5,0
Tilbagerulning af besparelse på aktivering, opkvalificering m.v. 5,0
Ialt   + 36,85
 
Folkeskolen
Fagdelt undervisning 1.6
Omlægning pædagoger-pædagogmedhjælpere 0,6
Pædagoger i undervisningen 2,375
Takststigning 5,0
Fraværskompensation  3,0
Servicetimer rengøring 1,0
Forpligtende samarbejde mellem fritidscentre og skoler  0,6
Ialt + 14,175
 
Ældre- og handicap
Besparelse på aktivitetscentre 0,5
Ialt + 0,5
 
Miljø- og energi
Besparelse på Bæredygtighedsstrategien 1,0
Ialt   + 1,0
 
By- og Landskab (anlæg)
Cykelhandlingsplanen 1,5
Ialt + 1,5
   
Forringelser i budgetforslaget som vi ønsker fjernet + 53,95
 
Forslag til forbedringe
Tilskud til ansættelse af 100 arbejdsløse med mere end 26 ugers arbejdsløshed  (20 millioner i øgede driftudgifter – 20 millioner i sparede dagpenge m.v.) 0,0
Flere sociale viceværter 1,0
Ekstra indsats i forhold til socialt udsatte (udmøntning i samarbejde med Udsatterådet) 1,0
Ekstra indsats for bedre fremkommelighed gennem en mere effektiv indsats for overholdelse af eksisterende regler for placering af skilte m.v. 0,5
Flere delelbiler, elleadere m.v. 1,0
Grøn omstiling 2,0
Vandløbsprojektet Binderup Å 0,4
Fortsat arbejde på nye togstop i samarbejde med Region Nordjylland 0,0
Bedre normeringer på plejehjemmene i aftentimerne 5,0
Videreførsel af Aktiv i demens 1,5
Sikring af Taleinstituttet og Hjerneskadecenteret  2,8
Løft på handicapområdet (demografi) 5,0
Kollektiv trafik   2,0
Forslag til forbedringe I alt  + 22,2
 
Forringelser væk samt forbedringer ialt   + 76,15
 
Besparelser og ekstra indtægter
Visit Aalborg   2,0
Erhvervsindsatsen 2,0
Særlige events 1,6
Aalborg Kommunes ejerindsats håndteres inden for Borgmesterens Forvaltnings budget 0,5
Øget brugerbetaling på byggetilladelser m.v.   4,0
Afgift på fortovsrestauranter 2,0
Reduceret tilskud til Musikkens Hus 2,0
Vedligehold af veje 2,0
Intet nyt dæk på Th. Sausersplads 6,0
Salg af parkeringshus 40,0
Suspension af hensættelse til 3. Limfjordsforbindelse i 2020 30,0
Ekstra lånemuligheder 14,0
Mindreudgift på kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 5,9
Besparelse på skoledere (fælles skoleledelse) 8,0
Idræt i folkeskolen droppe 3,0
Besparelser på forvaltning og konsulenter i Ældre- og Handicapforvaltningen   2,0
Projekt tidlig opsporing udgår  3,0
Lån til betaling af ejendomsskatter 5,0
Forskerskat 2,0
Besparelser og ekstra indtægter ialt -135,0
Heraf engangsindtægter og besparelser i 2020 90,0
Resultat + 58,85

I budgetoverslagsårene tager vi udgangspunkt i at økonomiaftalerne giver samme ekstra indtægt til kommunerne, som aftalen for 2020 gav.