Møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 15. marts

Lasse Olsen

Det er sådan i alle byrådets udvalg, at dagsordenerne i valgperiodens første møder indeholder masser af orienteringer og fremlæggelser om kommunens organisering. Det er selvfølgelig nødvendigt, men også lidt monotont og tungt. Nu er vi endelig nået så langt frem i valgperioden, at der skal tages stilling til egentlige politiske indstillinger i udvalget, og det bliver der kun mere af i fremtiden.

På dagens udvalgsmøde var der tre sager, som jeg vil fremhæve:

Specialundervisning
Specialundervisning var et centralt tema i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger. Jeg tror, at alle forventede, at problemet blev løst i budgetforliget (hvilket i høj grad skyldes en insisterende indsats fra Enhedslistens forhandlere), men i forbindelse med indskrivningen til næste skoleår er det blevet tydeligt, at der er 27 elever mere med behov for specialundervisning, end der er budgetteret med. Det betyder en merudgift på ca. 500.000 kr. pr. elev, så det er ikke en ligegyldig forskel. Forvaltningen var kommet med tre løsningsmodeller. Udvalget blev hurtigt enigt om, at der ikke skal gennemføres serviceforringelser på specialundervisningen, og vi endte med at acceptere, at udfordringen løses for skoleåret 2022-23, men at spørgsmålet skal være et tema i de kommende budgetforhandlinger. De ca. 13,5 mio. til specialundervisning er fundet på forskellige budgetposter inden for Børn og Unge, så det har lidt en karakter af at fodre en hund med sin egen hale. Det er nødvendigt at holde stærkt øje med udviklingen og at tage det op i budgetforhandlingerne endnu en gang.

Skolefravær
Hvad skal vi gøre for at nedbringe skolefraværet blandt de elever, hvor det er foruroligende højt?

Højt skolefravær er ofte udtryk for mere generel mistrivsel, og det er nødt til at blive set i sammenhæng med den enkeltes livssituation i øvrigt. Vi har i udvalget drøftet det et par gange, og jeg talte for, at den bedste løsning vil være at udvide den skolesocialrådgiverordning, som findes på nogle skoler, til at omfatte alle skoler i kommunen. Det synspunkt var der opbakning til, og i dag har et enigt udvalg vedtaget at udvide ordningen. Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Jeg vil selvfølgelig følge området tæt, bl.a. fordi det er usikkert, om 7,8 årsværk er nok til at dække alle kommunens 53 skoler.

Elever med kraftig skolevægring
Vi hørte om efterfaringerne med et projekt, hvor 13 elever med kraftig skolevægring, bl.a. alvorlige angstproblematikker, er blevet tilknyttet et skoletilbud, hvor de bliver hentet hjemme, og hvor undervisningen er tilrettelagt i rolige og inkluderende rammer. Det var virkelig spændende at høre om, og projektet har været en succes. Alle i udvalget er enige om, at vi i den videre budgetproces må kigge på, om der er mulighed for at gøre projektet permanent.

Lasse Olsen