Stille møde i byrådet forud for budgetbehandlingen (torsdag 11. oktober)

Mødet i byrådet den 8. oktober var forholdsvis udramatisk, men bød dog på behandlingen af et par vigtige lokalplaner og opsamling på Aalborg Kommunes økonomi.

Umiddelbart lyder et forslag om at ophæve afgrænsningen mellem selve aflastningsområdet og det område, som er afsat til særligt pladskrævende butikker i City Syd ikke særligt problematisk.Konsekvensen er imidlertid, at der kan etableres flere udvalgsbutikker i området og det var da også det, der var formålet med den ændring, vi behandlede på byrådsmødet. Ændringen vil får negative effekter på butikslivet i resten af kommunen, hvilket da også fremgår klart af den analyse, som var vedlagt sagen.

Vi stemte imod forslaget. Alle andre partier i byrådet for forslaget. Nu sendes forslaget i høring.
Der blev også behandlet en ny lokalplan for John F. Kennedys Plads, som er en nødvendig konsekvens af, at BRT-bussen kommer til at køre fra Vestbyen til det nye universitetshospital.

Der er fokus på at sikre den kollektive trafik og cyklisterne bedre vilkår og at der etableres nye grønne områder på pladsen.

Vi synes, at det er en fornuftig plan, som vi derfor stemte for.

Du kan læse Lokalplanforslaget her og se billeder af steder der bliver ændret.

Der vil senere komme en debat om etableringen af et hotel syd for John F. Kennedys Plads, men det er ikke en del af denne plan.

På mødet blev det også besluttet, at det fremover kun er BRT bussen og linje 1, som skal køre henover Nytorv og Østerå. En ny analyse har vist, at det er muligt at finde alternative ruter til de andre ruter.

Nytorv og Østerå kan dermed omdannes, så der bliver bedre forhold for cyklister og gående.

Denne beslutning støttede vi også.

Under samme punkt blev den nye strategi “Liv i centrum” vedtaget.

Vi støttede strategien, men understregede behovet for at holde fast i de særtræk, som Midtbyens forskellige kvarterer har i dag og deres historie.

Vi problematiserede forventningerne om en markant øgning af antallet af boliger i Midtbyen og henviste til Kommuneplanens påpegning af, at Midtbyen stort set er udbygget.

Vi understregede også behovet for at se udviklingen i Aalborg Midtby i sammenhæng med udviklingen i Nørresundby, som Kommuneplanen også peger på.

Udviklingen i Aalborg Kommunes økonomi går som forventet. Der er overskridelser på handicapområdet, som kun delvis kan dækkes af de ekstra penge, vi skaffede til området ved budgetforhandlingerne sidste år.

Per Clausen

Du kan læse det officielle referat af Byrådsmødet den 08. oktober 2018 her.