Støjramte borgere skal hjælpes

  • De mennesker, som bor langs motorvejene i Aalborg Kommune, udsættes stadig for massiv og sundhedsskadelig vejstøj. Det er staten, som har ansvaret for støjen fra disse veje, men byrådet og borgmesteren bør aktivt støtte borgernes kamp for at få løse disse problemer løst, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi fremsatte i marts måned et forslag om dette i Aalborg Byråd. Den gang blev sagen henvist til By- og Landskabsudvalget. Her er det blevet klart, at Enhedslisten havde ret i, at nye og bedre støjskærme og lavere hastighed er de mest effektive midler til bekæmpelse af vejstøj. Samtidig er det også kommet frem, at lavere hastighed kan øge fremkommeligheden og reducere antallet af ulykker ved Limfjordstunnelen, fortsætter Per Clausen
  • Medarbejderne i Aalborg Kommune er løbende i kontakt med Vejdirektoratet om disse problemer, men der er brug for et politisk pres, hvis der skal ske noget og tidspunktet nu, er det helt rigtige. Vejdirektoratet er ved at færdiggøre en analyse af, hvor de næste investeringer i bekæmpelse af vejstøj skal ske og flere borgmestre på Sjælland og i hovedstadsområdet har stillet krav om lavere hastighed på motorveje i bymæssig bebyggelse, siger Per Clausen.
  • Det er altså helt afgørende, at byrådet i Aalborg og vores borgmester går ind i sagen nu. Derfor har vi igen bedt om at få sagen på byrådets dagsorden den 19. oktober, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Forslag til byrådsbeslutning:
Aalborg Kommune/borgmesteren henvender sig til Transportministeren og Folketingets Transportudvalg med påpegning af det akutte behov for støjdæmpende foranstaltninger ved motorvejene i Aalborg Kommune.

I henvendelsen peges på to mulige løsningsforslag:

  1. Motorvejene i Aalborg Kommune bør prioriteres højt i Vejdirektoratets kommende beslutninger om investeringer i støjdæmpende skærme m.v.
  2. Hastigheden på motorveje i bymæssig bebyggelse i Aalborg Kommune bør reduceres til højest 80 km i timen. Det vil også øge antallet af biler, som kan passere og reducere risikoen for ulykker.

Begrundelse:
Byrådet behandlede et tilsvarende forslag fra Enhedslisten den 2. marts 2020, som blev oversendt til By- og Landskabsudvalget. Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat1, som peger på lavere hastighed og etablering af og forbedring eksisterende støjskærme som løsninger, der umiddelbart kan gennemføres.

1Notat: Trafikstøj fra statsveje – orientering til byrådsmedlemmer

Det er forslagsstillernes indtryk, at forvaltningen løbende er i dialog med Vejdirektoratet om disse løsninger, men at Vejdirektoratet er meget lidt lydhøre. Det er nødvendigt med et supplerende politisk pres.

Set i lyset af, at Vejdirektoratet forventes at udkomme med en ny rapport om, hvor den fremtidige indsats i forhold til at begrænse støjen fra statsveje bør prioriteres sidst på året, mener forslagsstillerne, at tiden er den helt rigtige til, at Aalborg Kommune lægger et politisk pres på Regering og folketing.

Hertil kommer, at adskillige borgmestre på Sjælland og i Hovedstadsområdet er meget offensive på området – både i forhold til at få sat hastigheden på motorvejene ned i bymæssig bebyggelse og i forhold til at få etableret andre støjdæmpende foranstaltninger. Derfor risikerer Aalborg Kommune at blive overset i denne sag, hvis vi ikke også agerer politisk.


Relevante bilag og artikler: