Tilføjelse til Enhedslistens høringssvar – Egholm-Motorvejen – Anlægsloven

Enhedslisten Aalborg har følgende supplerende bemærkninger til det tidligere indsendte høringssvar:

  • Enhedslisten mener, at det er problematisk, at forslaget til Anlægslov giver Transportministeriet mulighed for at overtage Aalborg Kommunes myndighedsopgaver i forhold til naturbeskyttelse, lov om vandløb, lov om skove, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om råstoffer, idet dette fjerner Aalborg Kommunes mulighed for at kontrollere disse vigtige områder og dermed fjerner vigtig kompetence fra kommunen og giver Transportministeriet mulighed for egenhændigt at tage beslutninger på disse områder.
  • Det er uacceptabelt, at anlægsloven lægger op, at flytning af ledninger i forbindelse med arbejder, der iværksættes af anlægsmyndigheden under gennemførelsen af anlægsprojektet, betales af ledningsejeren – og at omfanget af dette arbejde kan fastlægges ensidigt af Transportministeriet. Det betyder i praksis, at disse udgifter væltes over på forbrugerne i Aalborg Kommune. Efter vores opfattelse burde disse udgifter betales af de afsatte midler til projektet.
  • Vi ønsker også, at de foreslåede indskrænkninger i borgernes mulighed for at indklage afgørelser for andre administrative myndigheder udgår af lovforslaget, idet det udgør en uacceptabel indskrænkning i borgernes rettigheder.
  • Alt i alt giver disse elementer i anlægsloven Transportministeriet mulighed for at træffe en række beslutninger til skade for lokale interesser, natur og miljø, uden at borgerne har mulighed for at klage over disse afgørelser og uden at Aalborg Kommune eller Aalborg Forsyning har nogen mulighed for at stoppe disse. Alt i alt finder vi, at der er tale om urimelige indgreb i borgernes demokratiske rettigheder og Aalborg Kommunes myndighedsudøvelse.

For Enhedslisten Aalborg
Per Clausen