Venstre hykleri om højt byggeri

Byrådsmødet den 13. maj indeholdt ikke mange punkter udover spørgetiden.

Byrådet vedtog dog at godkende 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger på Spritten.

Klik og læs forslaget her

Venstres hykleri
Dette gav anledning til, Daniel Borup fra Venstre fremførte, at dette byggeri var alt for højt og kedeligt i lighed med meget andet byggeri i Aalborg.

Den generelle kritik er vi i Enhedslisten meget enige i, men Venstre har i byrådet – i modsætning til Enhedslisten – stemt for alt det høje, massive og kedelige byggeri. Så med mindre Venstre er i færd med at ændre linje, er det svært at tage denne kritik alvorligt.

I den konkret sag medvirkede Enhedslisten til at sikre, at byggeriet blev mindre højt end oprindelig planlagt, at der blev bygget seniorboliger på området og at planerne om at bygge et parkeringshus på Fjordmarken blev taget ud af planen, men se debatten her.

Se video fra behandlingen af punktet

Spørgetiden
Byrådets største opmærksomhed var koncentreret om 2 spørgsmål fra “Behov” og fra  “Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak”.

Se spørgsmålene her.

Enhedslisten går efter at få afsat flere penge til specialundervisningen
“BEHOV” havde stilet søgsmål vedrørende besparelserne på specialundervisningen.

Jeg benyttede lejligheden til at forklare, at havde stemt imod de besparelser, der havde været på området, hvor der slet ikke er tilført penge i samme omfang, som antallet af elever med behov for specialundervisning er vokset.

Vi har i Skoleudvalget vedtaget en fin plan for opprioritering af tilbuddene til udsatte elever, men umiddelbart efter vedtagelsen af denne, vedtog de andre partier en spareplan på 27,6 millioner kroner, fordi der var visiteret flere elever til specialtilbud, end det var forudset i budgettet.

Efter vores opfattelse betyder dette, at den vedtagne plan næppe kan gennemføres.

Vi understregede, at Enhedslisten ville gå efter at få afsat flere penge til området i lighed med i det budgetforlig, vi var med i for budgetåret 2018, hvor bevillingen til området blev løftet med 30 millioner kroner.

De øvrige partier talte om deres gode vilje, men kom ikke med nogen konkrete bud på, hvordan udfordringerne på dette område skal løses.

Se video fra behandlingen af Behov’s spørgsmål

Er Aalborg Kommune bæredygtig når man ønsker motorvej hen over Egholm?
“Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak” havde spurgt ind til, hvordan byrådsflertallets støtte til en motorvej hen over Egholm kunne kombineres med Aalborg Kommunes forpligtelse til at være en bæredygtig kommune.

Thomas Kastrup svarede på de øvrige partiers vegne og konklusionen var, at det hang godt sammen, uden at det dog blev helt klart, hvordan og hvorfor.

Jeg forklarede endnu engang, hvorfor Enhedslisten er imod en motorvej over Egholm og beskrev relativt udførligt Enhedslistens alternativer, som både handler om bedre og billigere kollektiv trafik, bedre vilkår for cyklister, er gods på skinner og vand samt en mere effektiv udnyttelse af biler og veje.

Der er ingen sammenhæng mellem at se Aalborg Kommune som grøn kommune og at etablere en motorvej hen over Egholm med de konsekvenser, det vil have for natur, miljø og mennesker.

Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik, hvis vi skal løse de udfordringer vores klima og miljø står over for. Nye motorveje og udvidelser af de eksisterende løser trængselsproblemerne, men bare skaber mere bilkørsel og flere problemer.

Derfor afviser Enhedslisten en motorvej hen over Egholm.

I stedet fremlægger vi en række konkrete forslag, som vil reducere behovet for at bruge biler til transport af mennesker og gods og forbedre vilkårene for den kollektive trafik, gående og cyklende.

 • Der etableres af en +buslinje fra Vodskov til Svenstrup, som føres igennem det nye kvarter på Stigsborg.
 • Etablering af nye stop på nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.
 • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for flytte både mennesker og gods fra asfalt til skinner.
 • En øget indsats for at flytte transport af gods over på vand.
 • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
 • Bedre muligheder for hjemmearbejde
 • Understøttelse af mere samkørsel
 • Styrke delebilsordninger – blandt andet ved at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed for sådanne, når de ikke bruges af kommunen.
 • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg og indtil denne er etableret sikre gratis færgetransport her.
 • Sætte prisen ned på den kollektive trafik.
 • Investere i øget kapacitet i færgen mellem Hals og Egense og gøre anvendelsen af denne billigere eller gratis.

Se video af behandlingen om Egholm-Motorvejen her. ( klik frem til 29.30 på tidslinjen)

Gruppeformand Per Clausen