Vigtige Enhedsliste-resultater i Byrådet, den 25. oktober 2021

Det næstsidste byrådsmøde før kommunalvalget den 16. november indeholdt 3 vigtige og gode resultater set fra Enhedslistens synspunkter.

Oprettelse af Mangfoldighedsudvalg
Det blev vedtaget, at vi fremover skal have et Mangfoldighedsudvalg i stedet for et Ligestillingsudvalg.

Mangfoldighedsudvalg.

På forslag fra Enhedslisten havde Magistraten indføjet i forslaget, at Mangfoldighedsudvalget udover at arbejde med at skabe en mere mangfoldig kommune også skulle bekæmpe diskrimination. Vedtagelsen betyder, at udvalget fremover – udover ligestilling mellem kønnene – skal forholde sig til mangfoldighedsbegrebet bredt. Det vil sige, at både seksuel orientering, køn, race- kultur m.v. skal inddrages i arbejdet. Beslutningen var enstemmig – og gav ikke anledning til megen debat, men det bliver beslutningen ikke mindre vigtig af.

Bekæmpelse af trængsel i myldretiden
Enhedslisten havde fremlagt 9 konkrete forslag, som kunne reducere trængslen i byen:

  • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider på arbejdspladser og institutioner og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
  • Give bedre muligheder for hjemmearbejde og invitere regionen og private virksomheder til et samarbejde om dette.
  • Understøtte samkørsel blandt andet ved at Aalborg Kommune påtager sig en forpligtelse til at facilitere dette i samarbejde med regionen og interesserede private virksomheder.
  • Understøtte anvendelse af delebiler – blandt andet ved at undersøge mulighederne for at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed, når de ikke bruges af kommunen.
  • Fremskynde etableringen af en færgeforbindelse mellem Stigsborg og Musikkens Hus.
  • Undersøge mulighederne for at forbeholde kørsel i nogen bilbaner for kollektiv trafik og personbiler med mindst 3 personer.
  • Alle kommunale arbejdspladser skal have en plan for, hvordan de understøtter anvendelsen af cykel og kollektiv trafik i forbindelse med arbejde og uddannelse og etablere et samarbejde med regionen og interesserede private virksomheder om dette.
  • Opfordre alle skoler og institutioner til at udarbejde en handleplan til, hvordan de kan reducere bilkørsel til og fra denne.
  • En dialog med Vejdirektoratet om initiativer og ændringer i afviklingen af trafikken på motorvejene i forbindelse med krydsningen af Limfjorden samt vejene op til og væk fra denne. Herunder vurdering af mulighederne og udfordringerne ved lavere hastigheder.

Forslagene blev godt modtaget af Socialdemokratiet og De Radikale, som erklærede sig enige i det meste. De borgerlige partier var lidt mere forbeholdne. Venstre var nærmest lidt fornærmede om, at vi havde stillet forslagene, men under alle omstændigheder, blev det vedtaget, at der nu skal arbejdes videre med forslagene i By- Landskabsudvalget.

Du kan se debatten her.

Krav om helårsbeboelse
Enhedslistens andet forslag var et forslag om at indføre krav om helårsbeboelse i boliger i Aalborg. Formålet med forslaget er at sikre, at boliger i Aalborg bruges til beboelse og ikke som ferieboliger.

Ø’s krav om helårsbeboelse i boliger i Aalborg

Vi havde oprindelig stillet forslaget i 2017, den gang var der ikke store opbakning til det, men da blandt andet Venstre i forbindelse med sagen om Frank Jensens lejlighed i Aalborg, havde givet udtryk for, at der burde indføres et sådant krav, besluttede vi at prøve igen. Det gik fint. Alle støttede tilsyneladende forslaget, som blev sendt videre til By- og Landskabsudvalget.

Du kan se debatten her.

DF’s forslag om opstramning at håndtryksregler afvist
DF havde stillet forslag om, at byrådet skulle pålægge borgmesteren eller dennes stedfortræder at deltage i de kommunale ceremonier i forbindelse med tilegnelse af dansk statsborgerskab

DF’s forslag om opstramning at håndtryksregler afvist

Dette forslag skulle erstatte Magistratens beslutning fra 17. juni 2019, hvor man i enighed havde besluttet, at borgmesteren skulle udpege en gruppe embedsmænd til at stå for dette – herunder at give de nye statsborgere et håndtryk. Baggrunden for DF’s forslag var, at man frygtede, at denne beslutning gjorde det muligt at lade nogen af de nye statsborgere at fravælge en person af det modsatte køn ved dette håndtryk.

Der udspandt sig en længere diskussion af dette, som I kan se her.

Den endte med, at Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten stemte imod forslaget, DF stemte for, mens Venstre og De Konservative endte med at undlade at stemme.

Per Clausen