Delprogram: Klima og miljø

Klima og miljø

Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der ikke må bruges flere ressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal, så vidt muligt, indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og Ikke går til spilde. Vi må ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. Vandets kredsløb skal genoprettes og beskyttes. Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet skal udnyttes. Aalborg Kommune skal på alle områder støtte en økologisk og klimamæssig bæredygtig omstilling af produktionen.  Aalborg Kommune skal være drivkraften i udviklingen af et bæredygtigt Nordjylland, hvor grøn omstilling og klimaløsninger står i centrum for udviklingen.

Aalborg Kommune skal yde sit bidrag til overholdelse af Paris aftalens målsætning

Aalborg Kommune skal levere sit bidrag til at sikre, at Paris-aftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader celsius kan opfyldes. Aalborg Kommunes klimabudgetter og klimahandlingsplaner skal baseres på denne målsætning med konkrete handlinger og mål, som der følges op på.

Aalborg Kommune skal løbende opdatere sin energi- og klimaplanlægning, så Aalborg Kommune leverer sig bidrag til den nationale målsætning om at reducere vores udslip af klimagasser med 70 procent, ved at det samlede CO2 udslip reduceres i Aalborg Kommune med 80 procent i 2030.

Aalborg Kommunes skal arbejde for at fremskynde den planlagte udfasning i af kul og andre fossile brændstoffer fra produktionen af el og varme. Som et led i dette arbejder vi for, at Nordjyllandsværket udfaser sin anvendelse af fossile brændstoffer i 2025.

Aalborg Kommune skal i samarbejde med de kommunalt ejede forsyningsselskaber, den kommunalt ejede Port of Aalborg og interesserede private virksomheder sikre, at Aalborg står i spidsen for den grønne omstilling.

Aalborg Kommunes erhvervspolitik skal fokusere på at skabe øget beskæftigelse som et led i, at Aalborg fører an i den grønne omstilling.

Aalborg Kommunes energiselskab skal involvere sig i opførelse og ejerskab af vedvarende energiproducerende anlæg som vindmøller, solceller, solfangere, geotermianlæg m.v. Vi må aldrig blive totalt afhængige af affaldsvarme fra en enkelt virksomhed som f.eks. Portland.

Varme- og elproduktion skal omlægges til reelt vedvarende energikilder, som vind, sol, geotermi m.v., mens fornybare energiressourcer i form af biomasse og biogas kun må være baseret på affald og restprodukter.

Aalborg Kommunes bilpark skal være 100 procent fossilfri og der skal opmuntres til brug af elcykler som alternativ til bilkørsel.

Aalborg Kommunes maskiner, anlæg og apparater m.v. skal have den højeste energimærkning – og al anvendelse af fossile brændstoffer skal udfases.

Aalborg Kommune skal tilbyde mulighed for hjemmearbejde og skabe gode rammer for samkørsel – gerne i samarbejde med Region Nord og andre store virksomheder.

Aalborg Kommune skal etablere solenergianlæg på kommunale bygninger med egnede tagflader og gøre det nemmere for private at gøre det samme.

Aalborg Kommune skal (bl.a. i samarbejde med de almene boligselskaber) understøtte, at der oprettes tilstrækkeligt med elladestandere til el-biler.

Bæredygtigt byggeri og renovering

Byøkologi står for bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri. Aalborg Kommunes udvikling skal være byøkologisk bæredygtig, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at grønne områder og naturområder skal beskyttes og at der skal etablere flere grønne områder og mere natur.

Nybyggeri og renovering skal udføres energirigtigt og med bæredygtigt materialevalg (genbrugsmaterialer, træ m.v.). Energiforsyning og varme skal baseres på vedvarende energikilder og i takt med den grønne omstilling af fjernvarmen, skal denne udbredes til større dele af kommunen.

Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge til vugge principper (cradle – to – cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg og på at kunne anvende lavtemperaturfjernvarme.

Alle kommunale bygninger skal renoveres til den højest mulige energistandard.

Affaldsmængden skal reduceres – og affaldet genbruges eller genanvendes

Andelen af affald der forbrændes og deponeres skal fortsat reduceres. Det organiske affald skal genanvendes – ikke forbrændes.

Hele Aalborg Kommune og alle kommunale institutioners forbrug skal analyseres med henblik på at reducere affaldsmængden og sikre maksimal genanvendelse og genbrug.

Alt affald skal genanvendes i Nordjylland, så vi begrænser unødvendig og forurenende transport af affald og sikrer arbejdspladser i Nordjylland.

Der skal etablere decentrale genbrugspladser og andre ordninger, som gør det nemt for borgere at komme af med deres genanvendelige eller farlige afflad – også når de ikke råder over en bil.

Aktiv grøn kommune

Kommunes rolle som miljømyndighed skal bruges aktivt. Det er helt indlysende, at miljølovgivningens muligheder for sanktioner skal anvendes over for forurenende virksomheder, men kommunens rolle som tilsynsmyndighed giver mulighed for at påvirke virksomhederne til at agere mere miljøvenligt og bæredygtigt end det minimum lovgivningen kræver.

Aalborg Kommune er storaftager af varer og services fra virksomheder, og denne rolle skal bruges til at                     fremme den grønne omstilling – f.eks. ved en målsætning om at 95 procent af al mad i de kommunale køkkener skal være økologisk i 2025

Mere natur, biodiversitet og økologi

Aalborg Kommune skal arbejde for, at alt landbrug og skovbrug i Aalborg Kommune dyrkes økologi. Som et led i dette skal Aalborg Kommune tilbyde alle landsmænd i kommunen et gratis tjek i forhold til, hvad der skal til og hvordan en økologisk omstilling kan ske.

Aalborg Kommune skal støtte projektet om at omdanne Egholm til en økologisk ø.

Der skal opstilles konkrete mål og handlinger for at øge biodiversiteten i de kommende handleplaner for mere biodiversitet.

Der skal etableres mere skov og mere natur. Der skal sikres større sammenhængende naturområder og grønne korridorer både bynært og i landdistrikterne.

De kommunalt ejede landbrugsarealer skal omlægges til natur og være med til at øge biodiversiteten.

Der skal etableres flere bynære parker og grønne områder og de eksisterende skal beskyttes.

Fjordmarken, Kildeparken og Mølleparken skal fredes og Karolinelund sikres som borgernes park med adgang og muligheder for alle.

Midtbyen og de gamle bydele Vejgaard, Nørresundby og Vestbyen skal ”forgrønnes” i form af flere træer og grønne indslag på gade og pladser. Det grønne element på Havnefronten skal styrkes både nord og syd for fjorden. Der skal ikke etableres flere markante byudviklingsprojekter her.

Borgerne skal sikres god og nem adgang til rekreative arealer og naturen – samtidig med at naturen beskyttes effektivt i særligt sårbare områder.

Grødeskæringen skal reduceres for yderligere at beskytte vandmiljøet.