Gode input til Enhedslistens børnepolitik

Der var mange rosende ord til Enhedslistens udspil til politik i forhold til børn og unge på det offentlige Zoom møde den 22. april. Der var  også masser af input og gode ideer på mødet, hvor der var 19 deltagere.


Støtte til hjemmepasning

Et af de punkter, der var uenighed om, var spørgsmålet om offentlig støtte til hjemmepasning. Argumenterne for var, at man skal tage udgangspunkt i børnenes og familiernes behov for, at børnene kan få mere tid sammen med forældrene. Argumenterne imod var, at pengene bør gå til gode tilbud til institutioner, så alle børn får lige muligheder og at erfaringerne fra andre lande viser, at sådanne ordninger har negative effekter for ligestillingen.

Familiepolitik er andet end institutionspolitik

I samme forbindelse blev det fremhævet, at vi skal huske på, at børne- og familiepolitik er andet og mere end institutionspolitik. Det handler også om kortere arbejdstid, bedre mulighed for at tage forældre- og barselsorlov samt mulighed for deltid og om gode tilbud til børn og børnefamilier i byrummet. Manglen på legepladser blev fremhævet sammen med behovet for legepladser med medarbejdere, som kunne sætte gang i aktiviteter. I det hele taget er der brug for flere gratis tilbud til børn og børnefamilier. Alle skal have lige adgang til kulturelle tilbud.

Reelle minimumsnormeringer – flere vuggestuepladser

I forhold til institutionerne blev der peget på behovet for at sikre reelle minimumsnormeringer og at åbningstiderne modsvarer forældrenes behov – her kan særligt enlige forældre i dag blive udfordret.

Det blev fremhævet, at der i Aalborg Kommune er mangel på vuggestuepladser og at antallet bør forøges, så alle forældre, der ønsker en vuggestueplads kan få det. At vi skal arbejde for flere integrerede institutioner og at prisen på vuggestuer bør sættes ned til ned til samme niveau som dagplejen.

Gode tilbud til alle børn – en mere inkluderende almenskole

Inklusion og eksklusion af børn er et generelt problem. Alle børn skal have et tilbud, som svarer til deres behov og muligheder. Skolen skal indrettes, så den bliver i stand til at rumme flere forskellige børn. Der er brug for en tidlig og forebyggende indsats i forhold til udsatte børn. Der er brug for flere midler til denne indsats i folkeskolen.  Det handler også om kortere skoledage, afskaffelse af lektier og flere tolærerordninger, som også kan indbefatte samarbejde mellem lærere og pædagoger. Her er det vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til fælles forberedelse. I det hele taget er der brug for mere tid til forberedelse og her er manglen på en arbejdstidsaftale for pædagogerne et særligt problem. PPR mangler også ressourcer. Vi skal investere i børn.

Der er gode erfaringer med en håndholdt overgang fra børnehave til skole. Denne tilgang bør udbredes til alle skoler.

Spar på ledelse

Der bliver brugt for mange penge på ledelse. Vi bør flytte penge fra ledelse til lærere og pædagoger. Spørgsmålet er hvordan. Forsøge at indføre fællesledelse var ikke nogen succes.

Styrk fritidspædagogikken

Enhedslistens politikpapirer blev kritiseret for at være alt for svage i forhold til fritidspædagogikken. DUS’erne1 har brug for bedre normeringer, men der mangler også en mere indholdsmæssig tilgang til DUS, ungdomsklubber og fritidscentre.

Børne- og ungeforvaltningen skal bygges op omkring børnenes behov

Der skal være mere tillid til medarbejderne og mindre central styring. Medarbejderne skal slippes fri.

Familiernes retssikkerhed skal sikres. Samarbejdet med forældrene skal basers på ligeværdighed.

Der blev peget på, at Ungdomsskolen har for få tilbud til udsatte unge

Det er underligt at Fritidscentre og Sundhedsplejen ikke placeres under den nye Børne- og Ungeforvaltning. Der blev også peget på, at familiegrupperne burde anbringes her.

Per Clausen

Note 1: Skolefritidsordninger