Mobilitet for alle – også for dem uden bil

Der var fokus på alternativerne til privatbilismen ved Enhedslisten Aalborg offentlige Zoom møde om bæredygtig mobilitet lørdag den 6. marts. Mødet var et led i den række af møder, som Enhedslisten afholder i første halvdel af 2021 om væsentlige lokalpolitiske spørgsmål.

Online borgermøder, debatter og foredrag – Enhedslisten Aalborg

Udgangspunktet for mødet var det politikpapir, som en arbejdsgruppe i Enhedslisten har udarbejdet:

Ligeværdig og bæredygtig færdsel overalt i Aalborg Kommune

Bæredygtig mobilitet

Anna Aaen, som for tiden repræsenterer Enhedslisten i Aalborg Byråd, hvor hun sidder i Skoleudvalget og i By- og Landskabsudvalget indledte mødet med et oplæg, hvis hovedpointer var.

Vi skal have mere bæredygtig mobilitet. Mere og bedre kollektiv trafik. Flere busser, flere ruter og flere stop på den nordjyske regionale togbane.

Indtil i dag er der blevet brugt rigtig mange penge bedre vilkår for biler, hvilket har ført har ført til flere biler. Biler som forurener med støj, mikroplast og partikler. Alligevel har halvdelen af alle husstande ikke nogen bil og det store flertal af kommunes borgere har ikke direkte adgang til en bil. Enhedslisten vil sikre ligeværdig mobilitet, som også omfatter børn og ældre. Det er en omlægning af mobilitetspolitikken, som også vil gavne miljø og klima.

Udover bedre kollektiv trafik, fokuserer Enhedslistens på flere og bedre cykelstier også til oplandsbyer og i landdistrikterne. Det er vigtigt, at der også sikres plads til elcykler og ladcykler.

Herudover er det vigtigt at skabe ligeværdige mobilitetsmuligheder for for mennesker med handicap og barnevogne. Enhedslisten foreslår derfor, at der udarbejdes en handlingsplan for bedre mobilitet for mennesker med handicap i Aalborg Kommune.

I den efterfølgende debat kom der mange spændende input

Bedre forhold for cyklister

Der er problemer med kvaliteten af cykelstierne og trafiksikkerhed i rundkørsler og krydsning af veje er ofte både farlige og besværlig.  Huller i cyklestinettet skal fyldes ud. Vi har brug for en samlet cykelhandlingsplan – i stedet for ad hoc planlægning. Der er brug for forhold for gode forhold for parkering af cykler og el-opladning – også ved pendlerparkeringspladser. Det bør være muligt at leje elcykler.

Gode cykelstier som ender i et vejkryds eller er rundkørsel, hvor fremkommelighed for bilister prioriteres højest. Der bør etableres supercykelstier (sammenhængende ruter). Ændre vigepligter, ensrettede veje og vejkrydsninger med udgangspunkt i cyklers behov. Lukke for udkørsel for biler på flere veje.

Vi har brug for at gøre det mere attraktivt at cykle og mindre attraktivt at køre i bil. Der skal gives de samme kørselspenge til cyklisme som til bilkørsel.

Det er et problem, at cykelbaner ofte bliver for smalle på grund af hensynet til bilerne eller ikke etableres på grund af hensynet til parkeringspladser.

Fleksibel og attraktiv kollektiv trafik

BRT Bus Malmø

Der er brug for fleksible tilbud, som et supplement til busser og tog. F.eks. muligheder for at blive hentet på opholdsadressen og blive kørt til et nærliggende bus- eller togstop. Der skal etableres pendlerparkeringspladser i ved +bussens endestationer og ved andre centralt beliggende tog- og busstop. Så det bliver nemmere at kombinere forskellige transportformer.

Der kunne indføres et introduktionstilbud til den kollektive trafik, hvor man fik mulighed for at køre gratis i denne en måned efter sin fødselsdag.

Bedre mobilitet for mennesker med handicap

I forhold til mennesker med handicap, blev problemerne med brosten fremhævet. Andre pegede på, at anvendelsen af brosten kan begrundes med æstetiske og historiske argumenter. Der var enighed om, at de skal kombineres med forbindelser som er handicapvenlige. (asfalt eller lignende). .

Færre biler i Aalborg

Herefter holdt vores byrådskandidat Rosalina Svane Schmidt oplæg om, hvordan vi kan begrænse omfanget af biler og bilkørsel i byen. Hun fremhævede følgende pointer

Bilerne har vundet kampen om pladsen i byen. Parkerede biler fylder meget i byen. Plads som kunne have været anvendt bedre. Biler medfører støj og partikelforurening. Brede veje giver plads til mange biler med typisk kun en person i bilen og medfører øget bilkørsel

Den udvikling skal vendes. Vi skal have fokus på kollektiv trafik og cyklisme, men delebiler er også en del af løsningen. I gennemsnittet kører en bil langt under 10 procent af tiden. Mange mennesker har brug for en bil en gang i mellem, men ikke noget behov for at have deres egen bil stående passivt hen. Aalborg Kommune bør leje sine biler ud, når de ikke bruger dem.

Byplanlægning skal fokusere på at placere arbejdspladser, institutioner, kommunale tilbud m.v., sådan at man kan nå frem uden bil. Det skal være muligt at leve alle steder i Aalborg Kommune uden at eje en bil.

I den efterfølgende debat blev der fremlagt adskillige gode ideer. Aalborg Kommune bør gå sammen med andre store arbejdspladser om at understøtte alternativer til bilkørsel, som f.eks. samkørsel, bedre kollektiv trafik, cykling og mere hjemmearbejde. Et element i dette kunne være en belønning af de medarbejdere, som benytter disse muligheder.

Der kan indføres parkeringsbetaling i forhold til bilens forurening, roadpricing m.v. Der før indføres flere og større miljøzoner – også for passagerbiler.

Det skal gøres svært at køre rundt i bil inde i byerne – sådan at også de rige rammes. Det er vigtigt at være opmærksomme på den sociale balance i de tiltag, som tages i anvendelse for at begrænse bilkørslen.

Man kunne gøre Nordjylland til et forsøgsområde, hvor der skete en samordning og koordinering af de forskellige former for transport – både af personer og varer. Man kunne indføre et system, hvor der blev uddelt en gave på 100 kroner til nogen af dem, som kører 3 eller mere i en bil. (gave på 300 kroner).

De mange parkeringspladser ved Lufthavnen kunne bruges som pendlerparkering, da flytrafikken næppe kommer op på samme niveau, som tidligere

Lysskilte ved indfaldsvejene, som oplyser om muligheden for at parkere og bruge den kollektive trafik ind til byen.

Alt i alt et godt og konstruktivt møde. Nu følger den kommunale baggrundsgruppe i Enhedslisten Aalborg op på mødets input.