Valgprogram 2018 – 2021

Enhedslistens kommunalpolitiske valgprogram 2017

Indholdsfortegnelse

Solidaritet, grøn omstilling og demokrati

Aalborg skal være en kommune, hvor mennesker har mulighed for at udfolde sig frit i samspil med sine omgivelser. En kommune hvor solidaritet, lige vilkår for alle, hensynet til mennesker og naturen er sat i centrum. Demokrati, frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed skal være de afgørende elementer.

Der skal være plads til alle. Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt og tage højde for flygtninge og indvandreres ønsker og behov. Handicappedes mulighed for at deltage i det sociale og kulturelle liv skal sikres. Ældre skal have muligheden for at fortsætte et aktivt liv så lang tid, som muligt og have den nødvendige hjælp og støtte til dette.

Alle skal have mulighed for at få arbejde og uddannelse. Alle skal have mulighed for at deltage i sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter.

Alle mennesker skal have samme udfoldelsesmuligheder – uanset køn, religion, race, oprindelse eller seksuel orientering. Børn og unge skal ikke presses ned i gamle kønsroller, men sikres frihed til at udfolde og udvikle sig frit.

Borgerne skal have reel indflydelse på Aalborg kommunes udvikling. Udviklingen skal bestemmes af kommunens borgere og de valgte politikere – ikke af investorerne.

Det kommunale selvstyre skal beskyttes mod angreb fra EU samt regering og folketing. Aalborg kommune skal aktivt forsvare det kommunale selvstyre og kæmpe for, at kommunernes økonomi ikke begrænses af EU og regeringen.

Medarbejderne skal have reel medbestemmelse. Aalborg kommune skal gå i spidsen med demokratiske ledelsesformer. Brugerne skal sikres medbestemmelse på institutionernes drift. Også eleverne på byens skoler skal sikres medbestemmelse.

Børnefamilierne skal sikres gode vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Folkeskolen skal udvikles, så der bliver plads til alle børn i denne. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der må ikke bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Vi vil have mere genbrug.

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet skal udnyttes. Aalborg kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen.

Den kollektive trafik skal være bedre og billigere. Privatbilismen skal reduceres og cyklisterne have bedre vilkår.

Hvis denne politik skal gennemføres, er det ikke nok, at Enhedslisten styrkes. Det forudsætter også en aktiv indsats i miljøbevægelser, faglige organisationer, samrådene i de forskellige bydele, ældre- og handicaporganisationer – ja i hele det folkelige Aalborg. Men det er også nødvendigt, at der er medlemmer i Aalborg Byråd, som vil kæmpe for disse forandringer. Det vil Enhedslisten.

Demokratiet skal udvikles og styrkes

Enhedslisten arbejder på en åben og inddragende måde. Vi afholder lyttemøder i forskellige kvarterer i byen, med ansatte i kommunen og brugerne af den kommunale service samt med interesserede borgere. Vi er hele tiden i dialog med fagforeninger og andre organisationer, som repræsenterer borgernes holdninger og interesser. Også i udformningen af dette program har vi åbnet op for en bred folkelig deltagelse. Vi sendte programmet i åben høring og har afholdt en række lyttemøder om dette forud for den endelige vedtagelse.

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til altid at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet.

Enhedslisten foreslår:

 • Samråd og lokalbefolkningen skal have høringsret i sager, som vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller i det mindste samtidig med, at der indledes dialog med diverse investorer.
 • Der skal gennemføres forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne i et lokalområde får mulighed for at disponere over et beløb til udvikling af dette område.
 • Der oprettes en medieportal, som kan sikre bedre information om byrådets arbejde og medvirke til at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne på et tidligere tidspunkt og på en mere forpligtende måde.
 • Enhedslisten går ind for lokale folkeafstemninger. I spørgsmål om lukning eller sammenlægning af folkeskoler SKAL der udskrives folkeafstemning i det pågældende skoledistrikt. Hvis der er flertal imod nedlæggelse af en skole i et skoledistrikt, udsættes beslutningen til efter førstkommende kommunalvalg, og det nye byråd tager endelig stilling til spørgsmålet.
 • Enhedslisten arbejder i byrådet for størst mulig åbenhed og på, at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg.
 • Byrådet skal forpligtes til at behandle forslag, som har fået underskrifter fra 2000 stemmeberettigede borgere.
 • Der vedtages en ny kommuneplan, som reelt styrer udviklingen i kommunen i stedet for den gamle, som der rutinemæssigt dispenseres fra.

Aalborg kommune er arbejdsgiver for omkring 19.000 medarbejdere, og endnu flere borgere har som brugere af kommunens service kontakt med kommunen. Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og brugere får langt større indflydelse på egen hverdag end i dag. Medarbejderne og brugerne er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område.

Enhedslisten foreslår:

 • Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratiske styrings- og kontrolinstrumenter som den såkaldte BUM-model.
 • Medarbejdernes ret til ytringsfrihed skal sikres og der etableres en whistleblowerordning som en sikkerhedsventil.

Flere ordinære arbejdspladser, bedre arbejdsmiljø – stop for tvangsaktivering

Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Aalborg Kommune skal gå i spidsen med at forberede arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.

Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden.

Enhedslisten foreslår:

 • Alle medarbejdere i Aalborg kommune skal sikres mulighed for og ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 • Aalborg Kommune igangsætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som man har gjort i Göteborg i Sverige.
 • Uddannelse og opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse
 • Tvangsaktiverings-ordninger, hvor arbejdsløse misbruges, skal stoppes – i stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder.
 • Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service – ved at skabe nye jobs. Så vi får en bedre kommunal service, får de arbejdsløse i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte.
 • Entreprenørenheden i Aalborg skal have bedre mulighed for at byde på opgaver både hos Aalborg Kommune og andre kommuner.
 • Inden for alle områder skal det undersøges om Aalborg Kommune kan udbyde eller sælge de ydelser, man i dag producerer, til private. Det kan f.eks. ske ved at etablere fri adgang til kommunale kantiner m.v.
 • Der skal etablere egentlig kommunal produktion af produkter, som kan sælges til Aalborg Kommune, andre offentlige instanser, virksomheder og private. Kommunal produktion er en af vejene til at nedbringe arbejdsløsheden.
 • Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger skaber arbejdspladser, sparer penge på sigt og nedbringe kommunens udslip af klimagasser.
 • Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får
  arbejdserfaring.
 • Sociale klausuler, der forpligter entreprenørerne til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne, skal fastholdes og der skal gøres en større indsats for at kontrollere om de overholdes. Aalborg Kommune skal arbejde for, at de sociale klausuler overholdes af alle Aalborg Kommunes samarbejdspartnere.
 • Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Unge arbejdsløse skal enten sikres et relevant tilbud om uddannelse inden for 3 måneder eller visiteres fra uddannelsesparate til aktivitetsparate, så de kan komme væk fra den særligt lave ydelse, som de uddannelsesparate modtager.
 • Alle, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om et sådant og det skal sikres, at ingen, som ikke kan leve op til kravet, udsættes for dette.
 • Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet. Begrænsninger i arbejdsløses mulighed for at deltage i frivilligt arbejde skal fjernes
 • Kompensation til de unge for udgifter i forbindelse med aktivering for unge under 30 år sættes op til lovens maksimum.
 • Der skal være fokus på iværksætteri og understøttelse af fællesejede virksomheder som en del af beskæftigelsespolitikken. Muligheden for at få mikrolån skal udvides til at omfatte alle modtagere af kontanthjælp, dagpenge m.v.
 • Kommunen skal administrere reglerne i forhold til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og pension, samt for kontanthjælpsmodtagere og andre arbejdsløse, så gunstigt over for borgerne, som lovgivningen giver mulighed for.
 • Aalborg Kommune skal understøtte frivillige fællesskaber, som kan give bedre vilkår for de grupper, der rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 225 timers loft eller bare er i en vanskelig social og økonomisk situation.
 • Alle sager for mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 5 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet. Alle borgere, som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal have vurderet, om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse.
 • Aalborg Kommune skal selv stå for lånene til de borgere, som ellers er berettiget til en kommunal garanti ved lån i forbindelse med betaling af boligindskud.

Ligestilling i Aalborg kommune

Ligelønnen har det rigtig skidt i Aalborg kommune. Lønnen er stærkt ulige fordelt når man ser på lønnen mellem mænd og kvinder.

Også i Aalborg Kommune er der et kønsopdelt arbejdsmarked. Men den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn skal ændres.

Enhedslisten foreslår.

 • Der sikres et særligt lønløft til lavtlønsgrupperne. Det kan ske inden for overenskomsternes bestemmelser om ny løn. Fremover må det sikres at ny løn på alle niveauer udformes således, at den medvirker til at udligne kønsbestemte lønforskelle.
 • På alle arbejdspladser skal der regelmæssigt gennemføres drøftelser af arbejdsdelingen på arbejdspladsen. Hvem laver hvad og hvorfor? Hvad har høj status – hvad har lav og hvorfor? Er alle tilfredse med deres opgaver – eller er det tid til en omfordeling af nogle af arbejdsopgaverne. Kønsaspektet skal inddrages på alle niveauer og i forhold til alle forhold. Evnen til at tage et ansvar for familien og til at påtage sig et socialt, kulturelt eller politisk ansvar uden for arbejdspladsen
  skal også belønnes og overarbejde og overarbejdskulturer skal bekæmpes.

Øget borger- og medarbejderinddragelse – nej til udlicitering og privatiseringer

Vi skal have skabt et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem, der bruger institutionen, skolen, plejehjemmet, kontoret – det være sig børn eller voksne. Det skal være disse grupper, som tilrettelægger arbejdet. Decentraliseringen skal gennemføres i det tempo, som de ansatte og brugerne ønsker det og kommunen skal understøtte denne proces. Men samtidig skal kommune sikre borgernes retssikkerhed og at alle (også de svage grupper) opretholder et tilfredsstillende serviceniveau.

Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder.

Udliciteringer fører til, at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse og den viden og ekspertise, som opsamles om rengøring går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol

Enhedslisten foreslår:

 • Der gennemføres ikke flere udliciteringer eller udbud i Aalborg Kommune og udliciterede områder skal trækkes tilbage til kommunen.

Mennesker med handicap

Enhedslisten arbejder for at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Målet er, at de skal tænke så lidt som muligt på sit handicap, være uafhængig af andre og være selvhjulpen, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre.

Enhedslisten foreslår:

 • Mennesker med handicap skal have sammen mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Aalborg Kommune.
 • Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere.
 • Der skal i den fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i at mennesker med handicap skal kunne bruge lokaliteten.
 • Adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp.
 • Ledsageordninger skal stå til rådighed for alle der har brug for det i tilstrækkeligt omfang. Det giver tryghed og muligheder.
 • Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at gøre mennesker med handicap så selvhjulpne, som muligt.
 • Et eller flere plejehjem for yngre førtidspensionister. Et plejehjem i byens centrum, hvor der er liv og lettere adgang til de mange forskellige tilbud.
 • Der skal laves forsøg med forskellige kollektivboligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering – men hvor der med rigeligt personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt.
 • Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes. Der indføres selvvisitering til hjælpemidler til en værdi under 20.000 kroner.
 • Der skal gennemføres en høring om konsekvenserne af den handlingsplan, som har ført til besparelser på handicapområdet på 95 millioner kroner i årene 2014 – 2018 med henblik på at vurdere konsekvenserne for mennesker med handicap og medarbejderne på området.

Gensidig respekt skal præge integration af flygtninge og indvandrere

De nye danskere ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. Der er fortsat arbejdsgivere, både offentlige og private, som lægger deres jobansøgninger nederst i bunken, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som gruppe på grund af enkeltstående kriminelle. Og kravene øges – til påklædning, opførsel, religion – så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation.

I Enhedslisten Aalborg mener vi at arbejdsmarked bør kunne rumme alle mennesker – uanset etnisk baggrund.

De offentlige arbejdspladser går forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination.

Enhedslisten foreslår:

 • Repræsentationen af etniske minoriteter ansat i det offentlige bør derfor svare til, hvor stor en del af befolkningen de udgør.
 • Arbejdspladser i Aalborg kommune – offentlige som private – skal opfordres til at formulere en strategi og diskurs om mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicappede m.v.
 • Der skal indføres en etnisk personalepolitik på arbejdspladser af en vis størrelse for at sikre, at sammensætningen af ansatte på alle niveauer på arbejdspladsen afspejler de etniske minoriteters andel i befolkningen.
 • Kommunale arbejdspladser skal stille krav om aktiv etnisk personalepolitik hos de virksomheder det offentlige samarbejder med.
 • Målet er at sikre flygtninge og indvandrere bedre mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse. Praktik er ikke et mål, men et redskab.
 • Sprogundervisningen skal sikre, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at indgå i hele samfundslivet – ikke kun arbejdslivet
 • I forbindelse med praktik skal flygtninge sikres kontakt med mennesker, der snakker dansk i hverdagen og have tilknyttet en mentor på arbejdspladsen.
 • Aalborg Kommune skal understøtte civilsamfundets indsats for at skabe gode vilkår for integration.
 • Alle på integrationsydelse skal have ret til ferie på samme vilkår som alle andre.
 • Der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.

Sociale problemer i boligområder

Det er ikke kun de etniske minoriteter, der er ramt af sociale problemer. Ofte er de etnisk danske beboere i de samme bebyggelser mindst lige så hårdt ramt. Også blandt disse er alt for mange udstødt af arbejdsmarkedet og forsøges via understøttelse, kontanthjælp eller (førtids-)pension.

Enhedslistens krav:

De såkaldte »ghettoproblemer« skal først og fremmest løses ved at afskaffe stigmatisering, diskrimination og fattigdom.

Enhedslisten foreslår:

 • Lavere huslejer, som kan gøre lejeboliger konkurrencedygtige med ejerboliger og herved fastholde en blandet beboersammensætning i det almene byggeri.
 • Øget økonomi til kvarterløft, byudvikling, byfornyelse og beboerrådgivning, så også mindre ressourcestærke boligområder kan skabe gode boligforhold. Kvarterløft skal være en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på mange felter (institutioner, erhverv, fritids- og kulturtilbud, fysisk miljø, boligforbedringer m.v.) og som involverer beboerne igennem beboerbestyrelser og lignende.
 • Støtte til opbygning og opretholdelse af sociale (græsrods-)organiseringer, der har afsæt i de faktiske ressourcer og mennesker i lokalområderne. Man kunne f.eks. anlægge multietniske væresteder baseret på frivillige og få daglige tilknyttede ansatte. Disse væresteder kunne tilknytte en lang række integrerende og informerende aktiviteter, og på den måde fungere som et dynamisk
  integrationsprojekt, der oplyser både majoritet og minoritet igennem fællesskab og aktiviteter.
 • Planlægning af »blandede« byer og bydele – med et varieret udbud af både ejer- og lejeboliger – samt erhverv, kulturelle institutioner/tilbud og idrætsfaciliteter.
 • Stop for al diskrimination af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister m.v. i forhold til valg af bolig.

Solidaritet med de særligt udsatte borgere

En kommune kan kendes på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere. Der skal være plads til alle og vi skal sikre også de udsatte grupper det bedste muligheder for at være en del af samfundet.

Enhedslisten foreslår:

 • Der skal være plads til de udsatte på byens pladser. Vi skal have flere bænke og borde, hvor borgerne kan slås sig ned uden at være tvunget til at købe noget.
 • Der skal etableres flere billige og “skæve” boliger.
 • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling og lovgivningens behandlingsgaranti skal overholdes.
 • Flere opsøgende medarbejdere
 • En indgang til kommune – også for udsatte borgere – ikke kun for erhvervslivet.
 • Tilbud til udenlandske hjemløse
 • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked med flere socialøkonomiske virksomheder og flere virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar.

Rettigheder og tryghed for de ældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer.

Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheder for at ældre kan komme rundt i Aalborg medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, får ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for
efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Enhedslisten foreslår:

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i 10 rettigheder til de ældre:

 1. At spise den mad, de kan lide.
 2. At føle sig velklædte og soignerede.
 3. At bestemme egne tider og rutiner.
 4. At komme ud, når de har lyst.
 5. At træffe andre mennesker
 6. At købe tøj og ting efter egen smag.
 7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik.
 8. At udvikles livet igennem.
 9. At holde deres minder levende.
 10. At vælge, hvordan de vil bo.
 • Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, der er indrettet, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Aalborg – også i midtbyen.
 • De ældres mulighed for at komme rundt i Aalborg – også om aftenen – skal forbedres. Det skal ske gennem forbedringer af servicebusserne og fleks seniorordningen.

Bedre vilkår for børn og familier

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Der skal satses langt mere på at give lige muligheder til alle børn. Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov. Institutionspriserne i Aalborg er blandt de højeste i landet. Derfor skal de nedsættes. Perspektivet er, at de skal være gratis – ligesom det er gratis at gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles.

Indsatsen for at give alle børn lige muligheder skal forøges.

Indsatsen i forhold til børn og unge skal koordineres langt bedre.

Enhedslisten foreslår:

 • Der etableres en ny børne- og ungeforvaltning
 • En ekstra indsats i forhold til de familier, som ikke benytter sig af ”Hånd om barnet” tilbuddet.
 • Støtten til udsatte familier og forældre skal styrkes og koordineres bedre.
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.
 • Ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner og skoler skal gøres permanent og udvides.
 • Der skal afsættes flere ressourcer til sociale normeringer – særligt i forhold til 0-3 års området.
 • Prisen på institutionspladser for 0-3 årige skal nedsættes, så forskellen i forhold til prisen på dagpleje reduceres.
 • Der skal etableres flere integrerede institutioner og flere institutioner, som også omfatter de 0-3 årige
 • Et motiveret og opkvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor skal normeringerne forbedres.
 • Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere på indhold og kvalitet.
 • Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.
 • Daginstitutionernes og DUS’ernes fysiske forhold skal forbedres.

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

Enhedslisten foreslår:

 • Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen og pædagogiske aktiviteter.
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte eleverne, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet.
 • Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Aalborg skoler.
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger medarbejdere i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet eleverne reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne i DUS’erne
 • Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler.
 • Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes.
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.
 • De to-kulturelle klasser skal bevares og der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i. hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder. Placeringen at tilbuddene skal ske, så de minimerer behovet for transport af eleverne mest.

Byøkologi i centrum for Aalborgs udvikling

Byøkologi står for bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri. Enhedslisten arbejder for, at Aalborg Kommunes udvikling skal være byøkologisk bæredygtigt, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at de grønne områder skal beskyttes og at der skal etableres flere grønne områder i byerne.

Enhedslisten foreslår:

 • Infrastrukturen skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik.
 • Arkitekturen skal tilpasses en rolig byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser.
 • Nybyggeri og renovering skal udføres energirigtigt og med bæredygtigt materialevalg, gerne genbrugsmaterialer, og udnytte vedvarende energi, især solenergi og fjernvarme der er produceret på et bæredygtigt grundlag. Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge-til-vugge principper (cradle-to-cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg og på at kunne anvende lavtemperaturfjernvarme.

Enhedslisten har en vision om, at vort daglige forbrug skal være en del af det økologiske kredsløb. Ingen byer er indtil nu blevet opbygget efter økologiske principper. Derfor bliver det en kompliceret opgave at genoprette balancen med naturen, både for kommunen og for den enkelte borger, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang.

Biodiversitet, skov og natur

Aalborg Kommunes andel af skovarealer udgør mindre end halvdelen af landsgennemsnittet. Samtidig bliver grønne kiler alt for ofte ofret til fordel for erhvervsbyggeri og byudvikling. Dette giver et fattigere plante- og dyreliv.

Enhedslisten foreslår:

 • Aalborg Kommune skal vedtage en biodiversitetspolitik med konkrete mål for at øge   biodiversiteten og indarbejde dette i kommunens planlægning
 • Der etableres mere skov og mere sammenhængende natur og grønne korridorer både bynært og i landdistrikterne, og mulighederne for fritidsaktiviteter i naturen skal forbedres.
 • Der etableres bynære naturparker med et naturhistorisk område.
 • Der skal sikres rum til urørt natur
 • Der opstilles konkrete mål for udvidelse af og højnelse af kvaliteten af naturområder.
 • Golfparken skal fredes
 • Græsset skal slås sjældnere på kommunens grønne områder
 • Indsatsen for bekæmpelse af invasive arter, som truer den oprindelige natur styrkes indsatsen.
 • Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes i udvalgte områder skal grødeskæringen reduceres. Sparede midler fra reduceret grødeskæring kan bruges til engangskompensation til landmænd.

En aktiv miljøpolitik

Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der må ikke bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Aalborg Kommune bør arbejde for at være mere ressource-effektiv. Vugge-til-vugge principperne (cradle-to-cradle) skal være bærende i vores tilgang til affald. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb i en cirkulær økonomi, hvor de genbruges og ikke går til spilde. En større del af affaldet skal betragtes som en ressource og bør sorteres for at blive genbrugt direkte eller genanvendt.

Enhedslisten foreslår:

 • Andelen af affald, der forbrændes og deponeres, skal fortsat reduceres. Det organiske affald skal genanvendes – ikke brændes.
 • Der skal etableres lokale genbrugspladser og beboere i etageejendomme skal sikres mulighed for at sortere affaldet.
 • Alt affald skal genanvendes i Nordjylland, så vi begrænser unødvendig og forurenende transport af affald og skaber arbejdspladser i Nordjylland.
 • Kommunens rolle som miljømyndighed skal bruges aktivt. Det er helt indlysende, at miljølovgivningens muligheder for sanktioner skal anvendes overfor for forurenende virksomheder, men kommunens rolle som tilsynsmyndighed giver en mulighed for at påvirke virksomhederne til at agere mere miljøvenligt og bæredygtigt end det minimum, lovgivningen kræver.

Økologi

Økologisk omstilling er en vigtig del af at sikre en miljømæssigt bæredygtig kommune, hvor blandt andet grundvandet beskyttes og den miljømæssige påvirkning begrænses mest muligt.

Enhedslisten foreslår:

 • Aalborg Kommune fremover sikre økologisk land- og skovbrug på alle dyrkede arealer. Kommunen skal fortsat gå foran med at forpagte sin landbrugsjord bort til økologisk jordbrug, og kommunen skal fastholde beslutningen om at dyrke sine skove og andre kommunale arealer uden sprøjtegift.
 • Aalborg Kommune skal gøre økologisk jordbrug til en del af miljøpolitikken for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt stor biodiversitet.
 • Kommunen skal bl.a. støtte brug af økologiske produkter, ved at oprette et økologisk fødevarecenter, som sikrer økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale arbejdspladser.
 • Kommunen skal opkøbe landbrugsjord og derefter forpagte jorden til økologer eller lave skovrejsning.
 • Aalborg Kommune under ét er storaftager af varer og services fra private virksomheder, og denne rolle skal bruges aktivt til at fremme den grønne omstilling. Dette kan f.eks. gøres ved at øge andelen af økologiske varer i kommunens køkkener til et højere niveau end de 60% i 2020, som er den aktuelle målsætning.
 • Et andet initiativ er projektet om Egholm som økologisk ø, hvor kommunen aktivt hjælper økologiske producenter på Egholm til at byde ind på at levere lokalt producerede fødevarer til kommunens institutioner. Aalborg kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen.

Klima- og energipolitik

Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. I stedet vil vi gennem lokale klimavenlige initiativer gå foran som klimavenlig kommune.

Enhedslisten foreslår:

 • Kommunens bilpark og øvrige maskinel skal omlægges til at være klimavenlig.
 • Kommunen skal sørge for, at der indkøbes maskiner, anlæg, biler og apparater, der har den højeste energimærkning.
 • Kommunen skal “gå foran” på området og f.eks. gå over til LED-belysning, hvor lyset anvendes i mange timer af døgnet, købe elbiler eller elcykler til kommunens transport, kun bruge lavt forbrugende PC-ere og kopimaskiner osv.
 • Kommunens planlægning skal ændres, så der ikke stilles unødvendige eller urimelige krav til vedvarende energi.
 • Aalborg Kommune skal etablere solceller og solfangere på alle kommunale bygninger med egnede tagflader.
 • Både kommunale og private bygninger skal efterisoleres, hvor det er praktisk muligt, og hvor det kan gøres uden urimelige omkostninger.
 • Aalborg Kommunes energiforsyning skal baseres på vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme, mens fornybare energiressourcer i form af biomasse og biogas kun må være baseret på affald og restprodukter. Der må således ikke indgå potentielle fødevarer i energiproduktionen, ligesom der ikke må indgå biomasse, der udelukkende er dyrket med henblik på energiproduktion, da dette vil optage areal, som ellers ville kunnet bruges til fødevareproduktion.
 • Aalborg Kommunes energiselskab skal involvere sig i opførelse og ejerskab af vedvarende energiproducerende anlæg som vindmøller, solceller, solfangere, biotermianlæg m.v.

Kommunens kraftvarme forsyning er en miljømæssigt fornuftig løsning. Med kommunens overtagelse af Nordjyllandsværket er mulighederne for en grøn og klimavenlig omstilling af varme- og energiproduktionen blevet bedre, og Enhedslisten vil skubbe på for at udfase kul og andre fossile brændsler fra el/varme produktionen så hurtigt som overhovedet muligt.

Enhedslisten foreslår:

 • Kommunen skal løbende opdatere sin strategiske energiplanlægning om, hvordan vi kan spare på energien, holde op med at importere energi og blive CO2-neutral, jo før des bedre. Men planen skal samtidig indeholde forslag til at udbygge den bæredygtige energiforsyning.
 • Aalborg Kommune skal være CO2 neutral 2025. Aalborg skal være aktiv i udvikling og implementering af bæredygtige løsninger og vedvarende energi.

Kultur

Aalborg kommune har et bredt kulturliv, med mange små og store aktører. Det mener vi, er vigtigt at bevare. Enhedslisten vil sikre et mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud, samtidig skal Aalborg kommunes kulturliv være tilgængeligt, for alle vores borgere; dem der bor udenfor Aalborg by, dem der har en lav indkomst, dem der har et handicap og dem der ikke er vant til at deltage i kulturlivet.

Enhedslisten foreslår:

 • Kulturinstitutionerne, både museer, teatre og spillesteder, understøttes så de kan give gratis adgang til deres tilbud. Sådan at museer har dage hvor der er gratis indgang, og at teatre og spillesteder jævnligt har gratis forestillinger og koncerter. Vi vil ligeledes arbejde for at disse gratis arrangementer vil falde sammen med gratis kollektiv trafik, for at sikre at alle borgere i kommunen har mulighed for at deltage.

Sundhed

Sundhed skal være for alle. Alle borgerne i Aalborg kommune skal have mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Der er mange gode tilbud i kommunen til borgere der ønsker at blive røgfri, at tabe sig og at motionere mere. For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger. At disse tilbud er let tilgængelige i hele kommunen.

Et sundt liv, er også et liv uden stress. Aalborg kommune har de seneste år haft et større fokus på mental sundhed i den forbindelse er Center for Mental Sundhed og Center for Stressforebyggelse startet op, begge centre har gode resultater og er initiativer vi støtter op om i Enhedslisten. Vi synes det er vigtigt også at kigge på de faktorer der kan udløse stress på en arbejdsplads såsom en meget travl hverdag.

Bedre og billigere kollektiv trafik

I Enhedslisten ser vi kollektiv trafik som en vigtig del af at sikre vores borgere nem og billig transport rundt i kommunen og samtidig et middel til at mindske bilforurening i vores byer. I Enhedslisten ønsker vi os at mange flere benytter kollektiv trafik frem for at tage bilen.

Derfor skal den kollektive trafik i kommune være bedre og billigere.

Enhedslisten foreslår:

 • +Bus linjen udvides så den også går nord-syd
 • Busdriften skal omstilles til el-busser
 • Kollektiv trafik skal være billigere
 • Parkeringsafgiften ved byens pendlerpladser skal også dække transport med kollektiv trafik
 • Flextrafik i kommunen skal være lige så billig som den øvrige kollektive trafik. Sådan at det er billigere at komme rundt i kommunen for dem der ikke bor i et område med hyppig bustrafik.
 • Der etableres et eller to nye stoppesteder nord for fjorden i Aalborg Kommune på nærbanen

Flere cyklister – færre bilister

Bilismen skal reduceres. Flere skal vælge cykler og kollektiv trafik.

Enhedslisten foreslår:

 • Aalborg skal satse på at blive årets cykelby i 2020
 • Der skal sættes mere gang i udbygningen af cykelstier i kommunen
 • Der skal etableres flere cykelparkeringspladser – en del af dem skal være overdækkede.
 • I forbindelse med de største cykelparkeringspladser skal der etableres omklædnings- og badefaciliteter samt mulighed for at udføre mindre reparationer på cykler.
 • Cykler skal kunne medtages i den kollektive trafik

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

Enhedslisten ønsker solidariske løsninger, det betyder at de der har de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet.

Aalborg Kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme) bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling.

Enhedslisten afviser at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster der har ramt skatteloftet slipper for at betale. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor af alle lave indkomster.

Enhedslisten foreslår:

 • Grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale. Herved sikres det at det er dem med de højeste indkomster – og som ejer de største og dyreste ejerboliger – der betaler mest. Lejere er jo mange flere om at betale den sammen stigning.
 • Erhvervsstøtten reduceres.
 • Der kan spares penge ved at fjerne unødvendig kontrol og bureaukrati.

International solidaritet

Aalborg Kommune skal udnytte, at vi har borgere, som oprindelig stammer fra mange forskellige lande og ladet dette afspejle sig i sit venskabsbysamarbejde og sit internationale arbejde. Derfor har vi foreslået humanitær støtte til Gaza, invitation af børn og unge fra Palæstina til Aalborg, etablere venskabsbyforbindelser med en by i Palæstina som supplement til venskabsbyforbindelserne med Haifa i Israel. Tilsvarende initiativer kunne være oplagte i forhold til Syrien og de kurdiske områder.