Enhedslistens indsatser, forslag og resultater i Byrådsperioden 2014 – 2018

Enhedslistens indsatser, forslag og resultater i Aalborg Byrådsperioden 2014 – 2018

Per Clausen Lasse Olsen Cæcilie Lyngaard Andersen
     
 1. For åbenhed og mere demokrati
 2. For en bedre og mere inkluderende skole
 3. Bedre vilkår for børn og unge
 4. Bedre vilkår for arbejdsløse, syge, førtidspensionister, flygtninge og andre udsatte borgere 
 5. Bedre vilkår for mennesker med handicap 
 6. Bedre vilkår for ældre 
 7. Byplanlægning med respekt for sammenhæng, miljø, natur og borgerinddragelse 
 8. Bedre miljø, natur og en effektiv klimaindsats 
 9. Billige boliger 
 10. International solidaritet 
 11. Besparelser på unyttige/skadelige udgifter og bureaukrati 
 12. Mangfoldigt kulturliv 
 13. Bedre kollektiv trafik, bedre vilkår for cyklister – mindre plads til biler 
 14. Kommunal overtagelse af opgaver – mod udbud og udlicitering 
 15. Indsats mod skattesnyd, social dumping og for bedre vilkår for medarbejderne
 16. Erhvervslivets bidrag til velfærden
 17. Aktiv modstand mod omprioriteringsbidraget

1 – For åbenhed og mere demokrati 

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Forslag om at Aalborg Havn skulle være omfattet af samme grad af åbenhed, som byrådet har vedtaget for de kommunale forvaltninger. Alle andre partier stemte imod.
 • Enhedslisten forslag om at gennemføre en åben høring på ældreområdet, som optakt til den strategi diskussion, som Aalborg Byråd skulle have i løbet af 2015, blev oversendt til ældre- og handicapudvalget og her syltet. Enhedslisten gennemførte som konsekvens af dette et velbesøgt lyttemøde med det samme tema.
 • Vi stillede sammen med SF forslag om udvidet høringsret for Samrådene.
 • Vi har foreslået, at Aalborg Kommune sammen med Folkets Radio etablerer en portal, der kan skabe bedre information og inddragelse af borgerne.
 • Forslag om anvendelse af lokale folkeafstemninger og om at byrådet forpligter sig til at behandle forslag, som har fået 2000 underskrifter

Enhedslistens resultater:

 • Vi var med til at blokere for, at et forslag fra By- og Landskabsudvalget om, at byrådet skulle give udvalget mulighed for at behandle ”mindre” sager om lokalplaner og kommunalplantillæg uden at sende disse videre til byrådet, blev vedtaget. Socialdemokraterne opgav forslaget, da det gik op for dem, at kun dem og Venstre støttede forslaget.
 • Enhedslisten har taget initiativ til at få sikringen af de kommunalt ansattes ytringsfrihed diskuteret i byrådet. Problemstillingen indgår efter aftale med borgmesteren i drøftelserne af ny personalepolitik i Aalborg Kommune.
Little boy writing on green blackboard with math formulas written on.He is wearing a rgreen sweater and standing on the left side of frame.The green board is full of mathematics and physics formulas.He is seen in full length and holding chalk in left hand.The photo was shot in studio with a medium format camera Hasselblad H4D.

2 – For en bedre og mere inkluderende skole

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Forslag om arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Aalborg skoler. Enhedslisten og SF stemte for. Alle andre partier imod.
 • Enhedslisten stemte sammen med De konservative mod, at 10. klasse blev flyttet fra Løvvangen Skole til Tech College.
 • Forslag om at konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid. Alle andre partier stemte imod.
 • Modersmålsundervisning 0-5 årgang.
 • Fjernelse af besparelse på PPR. Alle andre partier imod.
 • Enhedslisten stemte i 2015, som det eneste parti imod besparelser på specialundervisningen på 3,3 millioner kroner om året fra 2016 og fremover. Først i 2016 blev den sidste del af konsekvenserne af budgetforliget for 2015 gennemført på dette område. Det førte til yderligere besparelser på området på 1,3 millioner kroner. Her var vi også de eneste, der stemte imod.
 • Enhedslisten har foreslået, at beslutningen om at 10 procent af den understøttende undervisning skal foretages af andre end skolernes pædagogiske medarbejdere ændres, sådan at disse står for gennemførelsen af denne undervisning, men at andre aktører kan inddrages i undervisningen i relevant omfang.
 • Enhedslisten afviste, at behovet for flere specialklasser i 2015/2016 delvis blev finansieret med besparelser på specialtilbuddene på 3,2 millioner kroner. Vi stemte også imod en ny finansieringsmodel i 2017, fordi den førte til en nettobesparelse på 1,7 millioner kronet.
 • Vi afviste i foråret 2017 at bruge flere af skolernes midler på specialundervisning på dette område og stillede forslag om at der blev tilført 25 millioner til området. Alle andre partier stemte imod. Ved budgetforhandlingerne for 2018 var vi med til at tilføre 25 millioner ekstra til dette område.
 • Vi foreslog alle besparelser på skoleområdet pillet ud af budgettet for 2017. Både besparelser som ramte den fagdelte undervisning, den understøttende undervisning og på området for tosprogede.
 • Enhedslisten afviste forslaget om at flytte elever med ADHD som et led i strukturændringerne på specialklasseområdet.
 • Enhedslisten har stemt imod besparelser på transport af elever på specialtilbud, fordi dette ville føre til urimeligt lange ventetider og transporttider for eleverne.
 • Enhedslisten har stillet forslag om at reducere lærernes undervisningstimetal med 1 time om ugen for at skabe bedre plads til forberedelse. Dette ville koste 26 millioner kroner, som vi foreslog skaffet ved at sætte dækningsafgiften op fra 5,35 til 7 promille.
 • Vi stemte imod lukningen af Løvvangskolen.
 • Vi stemte imod den nye struktur på området for tosprogede og nedlæggelsen af modtageklasserne.

Enhedslistens resultater:

 • Forvaltningen foreslog i 2016, at kun 1/3 af besparelsen på ledelse og forvaltning skulle ske i Skoleforvaltningen, mens resten skulle ske ude på skolerne. Vi foreslog den modsatte model med 2/3 på Skoleforvaltningen og endte med at komme igennem med en fordeling med 50 procent begge steder.
 • Vores forslag om at droppe den pædagogiske dag blev en del af aftalen om budget 2016, Hermed skaffede vi 0,75 millioner og sparede formentlig skolerne for en endnu større udgift til dette arrangement.
 • Pengene medgik i stedet til at fjerne besparelsen på 3,6 millioner kroner på pædagoger i folkeskolen, som også var en del af resultatet i budgetforliget for 2016.
 • Enhedslisten sikrede, at den samlede ramme til TR og AMR på de enkelte skoler blev bevaret over for forslag fra forvaltningen om at fjerne denne og overlade det til den enkelte skoles ledelse at afsætte ressourcer til dette arbejde.
 • Enhedslisten foreslog og fik vedtaget, at Skoleudvalget mødtes oftere med skolebestyrelsernes formænd. Det blev til 1-2 gange om året.
 • Enhedslisten foreslog og fik vedtaget i forbindelse med den åbne skole, at også faglige organisationer, NGO’er mv. bør inddrages i denne.
 • Enhedslisten foreslog, at Pædagogisk Råd på skolerne kun kunne nedlægges, hvis der var enighed om dette mellem ledelse og medarbejdere. Det var der ingen tilslutning til fra de andre partier. I stedet fik vi vedtaget, at skolernes ledelse skal sikre, at der sker en medarbejderinddragelse af skolen pædagogiske personale både i relation til de faglige og pædagogiske drøftelser, således at skolens medarbejdere får medejerskab til skolens linje.
 • Enhedslisten var med til at sikre, at den såkaldte tørsvømning blev erstattet af ”rigtig” svømmetræning.
 • Enhedslisten har været med til at sikre ansættelse af socialrådgivere på skoleområdet.
 • Enhedslisten afviste fra første dag forslaget om at flytte eleverne fra kontaktklasserækken i Vestbjerg til Vodskov Skole og Mellervangskolen. Efter en meget markant indsats fra forældrene endte et enigt Skoleudvalg med, at tilslutte sig Enhedslistens synspunkt i denne sag.
 • Enhedslisten fik vedtaget, at der skulle gennemføres en undersøgelse af i hvilket omfang eleverne pålægges at lave lektier i hjemmet og hvilke principper skolebestyrelserne har udarbejdet for dette
 • Enhedslisten fik vedtaget, at man også i Aalborg Kommune kan udnytte lovens muligheder til at nedsætte tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning.
 • Enhedslisten var med til at få afvist en ny model for visitering til og finansiering af specialundervisning, som mødte meget modstand hos forældre og medarbejdere.
 • I budgettet for 2018 var vi med til at få afsat flere midler til undervisningen i folkeskolen og til specialundervisningen.
 • Enhedslisten har sammen med aktive forældre fået sat fokus på de relativt mange børn, som ikke deltog i undervisningen.
 • Vi var med til at få afsat 25 millioner kroner ekstra til specialundervisningen og 7,5 kroner til den almene skole i budgettet for 2018.
 • Enhedslisten har foreslået at begrænse anvendelsen af test i folkeskolen til det minimum, som lovgivningen giver mulighed for. Det har skolerne i dag fået mulighed for.

3 – Bedre vilkår for børn og unge

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Løft til anbringelsesområdet for børn på grund af vækst i antallet af underretninger på 13 millioner kroner i årene 2015 til 2017. Alle andre partier stemte imod.
 • Vi foreslog penge til at bevare Fræs-bussen samt til at finansiere daginstitutionernes deltagelse i natur og miljøtilbud.
 • Vi foreslog Fritidscenteret Løvbakken bevaret.
 • Vi har foreslået en forstærket indsats for at bekæmpe chanceulighed
 • Bedre normeringer i institutionerne – herunder sociale normeringer
 • Flere vuggestuer/integrerede institutioner, så forældre, der ønsker et barn i vuggestue kan få der

Enhedslistens resultater:

 • Vi har været med til at sikre flertallet for en børnehave i Karolinelund. Venstre stemte imod.
 • Vi var med til at få fjernet forslaget om kortere åbningstider i daginstitutionerne og den foreslåede besparelse på 4 millioner kroner i budgettet for 2016.
 • Vi var med til at sikre 1 million kroner ekstra til sociale normeringer i budgettet for 2016 og 1,5 millioner i 2018
 • Vi var med til at fjerne besparelser på 1,1 million kroner på børn og unge området i forbindelse med budgettet for 2016.
 • Vi var med til at sikre, at alle tanker om at sortere børn i dagtilbuddene på baggrund af oprindelse blev afvist samtidig med at der kommer øget fokus på at understøtte alle børns sproglige udvikling.
 • Vi var med til at sikre, at der blev afsat penge til flere pladser og flere institutioner i budgettet for 2018.
 • I forbindelse med budgettet for 2018 var vi med til at få afsat 2 millioner til nye legepladser i Midtbyen.
 • I budgettet blev der også afsat 1 million kroner til sikre, at også børn i udsatte og sårbare familier kan benytte sig af byens kultur- og fritidstilbud.

4 – Bedre vilkår for arbejdsløse, syge, førtidspensionister, flygtninge og andre udsatte borgere

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Forslag om at den ”kombinerede” udlejning, hvor kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister m.v. udelukkes, ophæves.
 • Forslag om at arbejdstiden for ansatte i nyttejob fastsættes til 15 timer om ugen for unge under 30 år og 25 timer om ugen for dem over 30 år. Alle andre partier stemte imod.
 • Kompensation for udgifter i forbindelse med aktivering for unge under 30 år sættes op til lovens maksimum. Alle andre partier stemte imod.
 • Enhedslisten har løbede rejst kritik af den visitationspraksis, som har betydet, at Aalborg Kommune har haft forholdsvis mange unge visiteret som uddannelsesparate med en heraf følgende lavere ydelse. De andre partier har støttet den anvendte praksis.
 • Enhedslisten har foreslået øget fokus på iværksætteri og understøttelse af fællesejede virksomheder som en del af beskæftigelsespolitikken.
 • Vi har ved at tage konkrete sager op og løbende tage kommunens konkrete sagsbehandling op i udvalgene arbejdet for at sikre en administration af reglerne i forhold til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og pension, samt for kontanthjælpsmodtagere og andre arbejdsløse, som behandler borgerne så rimeligt, som lovgivningen giver mulighed for.
 • Enhedslisten har foreslået, at Aalborg Kommune skal understøtte frivillige fællesskaber, som kan give bedre vilkår for de grupper, der rammes af kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 225 timers loft eller bare er i en vanskelig social og økonomisk situation.
 • Enhedslisten har foreslået, at alle sager for mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 10 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet.
 • Enhedslisten har foreslået, at alle kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, skal have et reelt tilbud om et sådant job.
 • Enhedslisten har foreslået, at alle borgere, som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal have vurderet, om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse. Dette blev afvist med henvisning til, at denne vurdering foretages løbende. Det reelle indhold af dette vil vi selvfølgelig følge op på.
 • Enhedslisten har foreslået, at uddannelse og praktik skulle være førstevalget ved aktivering af arbejdsløse.
 • Enhedslisten har arbejdet for at revalidering bruges langt mere.
 • Enhedslisten har foreslået, at Aalborg Kommune selv står for lånene til de borgere, som ellers er berettiget til en kommunal garanti ved lån i forbindelse med betaling af boligindskud.
 • Enhedslisten har foreslået, at der blev afsat flere penge til misbrugsbehandling.
 • Enhedslisten har foreslået, at der blev afsat flere penge til integrationsindsatsen

Enhedslistens resultater:

 • Vi medvirkede til, at der kom en fælles protest fra Aalborg kommune mod Ankestyrelsens kritik af, at Aalborg Kommune gav for mange borgere førtidspension.
 • Vi foreslog og fik vedtaget, at ressourceforløb, som lovgivningen kræver, men som reelt ikke giver nogen mening, bliver så lidt indgribende over for borgeren og så lidt ressourcekrævende for kommunen, som muligt.
 • Vores forslag om at oprette mikrolån til særligt udsatte borgere for at hjælpe dem til at blive selvstændige blev vedtaget af et enigt byråd.
 • Vi var med til at afsætte 10 millioner kroner til en øget indsat for at få arbejdsløse i arbejde i budget for 2016
 • Vores forslag om at afskaffe/reducere anvendelsen af offentlig jobtræning førte til, at der blev sparet 2,2 millioner ekstra på dette område i budgettet for 2016.
 • Vores forslag om, at arbejdsløse skal have mulighed for at forsøge at etablere sig som iværksættere er sammen med vores forslag om en afbureaukratisering i forhold til samtaler mv. for modtagere af dagpenge kommet med i den fælles ansøgning, som de nordjyske kommuner har fremsendt i forhold til frikommuneforsøget.
 • Vi var med til at sikre, at unge uddannelsesparate blev om visiteret til aktivitetsparate med tilbagevirkende kraft, sådan at de fik den større ydelse og at der ikke skete modregning af det efterbetalte beløb i kontanthjælpen, selv om dette ville være muligt. Udgiften til dette blev 0,5 million kroner.
 • Vi har været med til at sikre, at unge kontanthjælpsmodtagere kunne få transportgodtgørelse også i tilfælde, hvor de ikke ifølge lovgivningen var berettiget til dette.
 • Vi forhindrede, at nyttejob blev taget i anvendelse over for dimittender. I stedet benytter man sig af tidlig aktiv indsats som f.eks. jobklub og praktik.
 • Enhedslisten har fået tilslutning til, at vi i forhold til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik også skulle have fokus på Aalborg Kommunes rolle som arbejdsgiver i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Vi har arbejdet hård for og i et vist omfang haft held til at få sat øget fokus på anvendelsen af socialøkonomiske virksomheder.
 • Vi har været med til at sikre et skift i Aalborg Kommunes beskæftigelsespolitik, hvor man har reduceret anvendelsen af aktivering til fordel for en job- og virksomhedsorienteret indsats.
 • Enhedslisten har fået vedtaget, at der i evalueringer og opstillinger af mål skulle fokuseres på ordinære jobs og uddannelse og ikke på aktiveringsredskaber.
 • Vi foreslog allerede i marts 2015, at alle sager vedrørende gensidig forsørgelsespligt skulle gennemgås m.h.p. om der var sket fejl. Det blev efter fortsat pres fra os og 3F gennemført et år senere.
 • Vi har været med til at sikre, at modtagere af integrationsydelse får aktiveringsfri i 14 dage i juli måned, selv om de ikke i følge lovgivningen er berettiget til ferie.
 • Vi foreslog og fik vedtaget, at man i Aalborg Kommune forsøger at forpligte arbejdsgiverne til at yde en indsats i forbindelse med integrationen af flygtninge og sikre fagbevægelsen og medarbejderne afgørende indflydelse på, hvordan integrationen på arbejdsmarkedet sker gennem en lokal treparts-aftale.
 • Vi var med til at sikre, at fagbevægelsens forslag om at udvide vores ansøgning om et frikommuneforsøg med en uddannelsesdel blev en del af Aalborg Kommunes forslag.
 • Vi har været med til at fastholde fokus på, at det øgede jobfokus i flygtningeindsatsen ikke må påvirke kvaliteten og bredden i sprogundervisningen negativt.
 • Vi var i forbindelse med budget 2018 med til at sikre, at der skal bygges 20 yderligere skæve boliger, at der afsættes 1,5 million til “heller” fir de udsatte på de offentlige pladser og at der afsættes 1 million om året til en forstærket indsats på dette område.
 • I forbindelse med budgettet for 2018 fik vi afsat 0,2 millioner til Nordjysk Fødevarefællesskab.
Senior Man in Wheelchair looking out of a window in a hospital corridor.

5 – Bedre vilkår for mennesker med handicap

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Stemte imod forslag til handlingsplan på handicapområdet, som betød besparelser på områder på 95 millioner kroner i årene 2014-2018 og betyder, at dette område er beskåret med 40 millioner kroner i 2018.
 • 6 millioner kroner mere til ledsageordning for mennesker med handicap. Alle andre partier imod
 • 10 millioner kroner til et serviceløft på handicapområdet. Alle andre partier imod.

Enhedslistens resultater:

 • Vi fik fastholdt den 6. ferieuge for handicaphjælperne ved budgetforhandlingerne for 2016.
 • Vi var med til at skaffe 4 millioner kroner til ledsageordningen på handicapområdet i budgetforhandlingerne for 2016.
 • I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018, fik vi sikret mulighed for, at der kan bruges op til 10 millioner af de bundne midlet på dette område.

6 – Bedre vilkår for ældre

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • 10 millioner mere til plejehjemmene i 2015. Alle andre partier imod
 • 12 millioner kroner mere til ældre i hjemmeplejen. Alle andre partier imod.
 • Forslag om at der altid skal være overvågning af borgere ved fastspænding af med stofbælte. Forslaget blev stillet sammen med DF og SF stemte også for. Alle andre partier stemte imod.
 • Enhedslisten stemte imod den nye demografimodel med henvisning til, at vi ikke mente, at de forventede effekter af senere og sunder aldring var dokumenteret og at modellen derfor kunne føre til forringelser for de ældre.
 • Vi stemte imod de nye kvalitetsstandarder for 2017 med henvisning til, at disse indeholdt en række forringelser

Enhedslistens resultater:

 • Ved budgetbehandlingerne for budgettet for 2015 opnåede vi, at få afsat en buffer på ældreområdet på 10 millioner, inden vi forlod forhandlingerne
 • Da Enhedslisten stillede krav om en uvildig undersøgelse af Fremtidens Plejehjem blev dette i første omgang afvist af Rådmand Thomas Krarup. Han endte dog med at bøje sig og igangsætte en sådan undersøgelse.
 • Vi var i budgetforhandlingerne for 2016 med til at fjerne den foreslåede besparelse på hjemmeplejen ved at få afsat 15 millioner kroner ekstra til dette område.
 • Da vi havde været med til at fjerne alle forringelser på ældreområder ved budgetforhandlingerne for 2016, kunne vi sikre, at de 34 millioner, som var Aalborg andel af den nye ældremilliard kunne gå til forbedringer. Langt de fleste midler gik til direkte forbedringer for de ældre. En mindre del gik til efteruddannelse af medarbejderne.
 • Enhedslisten fik i forbindelse med budgettet for 2018 afsat 4 millioner til at fremme seniorbofællesskaber

7 – Byplanlægning med respekt for sammenhæng, miljø, natur og borgerinddragelse

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Stop for fortsat udbygning af City Syd. Alle andre partier stemte for denne udbygning.
 • Vi stemte sammen med SF og RV imod den lokalplan, der gav mulighed for at gennemføre en massiv bebyggelse af Nordhavnen.
 • Vi foreslog 2 millioner kroner til anlæg af borde, bænke og adgang til rent drikkevand.
 • Enhedslisten stemte imod lokalplanen for en Sognegård i Nibe blandt andet på baggrund af bebyggelsesprocenten, byggeriets højde og en række lokale indsigelser. Alle andre partier stemte for.
 • Enhedslisten stemte imod en lokalplan for den sydvestlige del af Eternitgrunden med henvisning til, at der blev åbnet op for at bygge for højt.
 • Enhedslisten stemte sammen med DF imod godkendelse af en lokalplan, der tillod udvidelse af autohandel og værksted på Sulsted Kirkevej efter massive protester fra naboerne.
 • Vi stemte imod kommuneplantillæg og lokalplan for Sdr. Tranders med henvisning til, at planen ville ødelægge landsbypræget. Dette skete blandt andet på baggrund af en række indsigelser fra borgerne i området.
 • Enhedslisten stemte sammen med SF mod det kommunalplantillæg og den lokalplan, som gør det muligt at bygge i Gug Alper.
 • Enhedslisten stemte imod et forslag til kommunalplantillæg og lokalplan, som betød, at der bygges på et grønt rekreativt område Ritavej, Vejgaard. Alle andre partier stemte for.
 • Vi stemte imod et kommunalplantillæg og en lokalplan for Sankelmarksgade og Gårdsangeren, som ville tillade byggeri på 7 etager. Alle andre partier stemte imod.
 • Vi sikrede i første omgang, at byrådet vedtog, at etableringen af vindmøllerne ved Portland skulle ske på en måde, som ikke forhindrede fortsat beboelse på Hesteskoen. Da det efterfølgende viste sig, at kommunen gik efter en afvikling af beboelsen på Hesteskoen på langt sigt, stillede vi forslag om en permanent sikring af beboelse på Hesteskoen.
 • Vi har stemt imod en lokalplan for Midtgården i Svenstrup med henvisning til, at den ville indskrænke den grønne kile. Alle andre stemte for.
 • Vi stemte imod en lokalplan, som tillod, at der blev bygget højere og tættere på Østre Havn. Ved 1. behandlingen sammen med DF ved 2. behandlingen sammen med SF.
 • Vi stemte imod, at der blev bygget boliger på et område udlagt som kolonihaver på Ritavej i Vejgaard.
 • Enhedslisten stillede forslag om, at der skulle indføjes krav om bopælspligt og helårsbeboelse i lokalplanerne i Aalborg.
 • Vi stemte imod en lokalplan på Gammel. Kongevej i Nørresundby på grund af støjgener fra nærliggende motorveje og for lidt udenoms areal.
 • Vi stemte imod et omfattende byggeri i Sofiendal Enge primært på grund af negative effekter på naturen og forventninger om alvorlige trafikale projekter.

Enhedslistens resultater:

 • Vi har været med til at sikre 28 millioner kroner i årene 2017-2020 til en udviklingspulje til de 11 oplandsbyer og og fjerne en besparelse på 1 million kroner på støtten til landdistrikterne ved budgetforhandlingerne for 2016.
 • Vi har været med til at sikre gennemførelsen af udviklingsplanen for Spritgrunden.
 • Vi krævede en uvildig undersøgelse af sagen vedrørende Byplansvej-projektet, men endt med at acceptere en redegørelse, som klart viste, at byrådsflertallet (alle andre end os) havde optrådt uansvarligt i denne sag. En af konsekvenserne bliver, at man fremover i sådanne sager opererer med en buffer.
 • Enhedslisten var med til at sikre flertal for udslusningsinstitution i Hammer Bakker sammen med SD, SF og RV.
 • Vi har været med til at sikre Karolinelunds udvikling, som et rekreativt og kulturelt område med en meget stærk brugerinddragelse.
 • Vi har været med til at beslutte, at 500.000 kroner oprindelig afsat til analysearbejde bruges direkte til at understøtte turismen i Hals/Hou området.
 • Vi foreslog ved 1. behandlingen af lokalplanen for Spritgrunden;
  – at der ikke skulle bygges et parkeringshus på Fjordmarken (SF og de konservative for),
  – at der ikke skulle bygges højhuse (det stemte alle andre i mod) og
  – at der ikke skulle bygges helt ud til kajkanten (det stemte alle andre imod).
  Da Venstre sprang fra støtten til lokalplanen, fik vi mulighed for at påvirke resultatet. Vi opnåede, at højhusene blev lavere, at bygningen ud mod kajkanten udformes, så den ikke forhindrer at man kan se langs kajkanten, at parkeringshuset på Fjordmarken blev taget ud af planen, at der bliver bopælspligt, at der etableres seniorbofællesskaber og at der skal udarbejdes en helhedsplan for Vestbyens udvikling. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018, blev det sikret, at dette arbejde går i gang i 2018 og at der igangsættes en tilsvarende proces for Nørresundby og Vejgaard.
 • Vi har været med til at sikre lokalbefolkningen ved Nørrekær Enge betydeligt bedre muligheder for medejerskab til vindmøllerne her.
 • Enhedslisten var i tæt forbindelse med borgere og naboer til Otiumgården og var stærkt medvirkende til at få droppet planerne om at bygge nyt og højere her.

8 – Bedre miljø, natur og en effektiv klimaindsats

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Vi stemte sammen med DF og SF imod at give en sikkerhedsaccept til Tulip, som efter vores opfattelse skete på et utilstrækkeligt grundlag.
 • Til Erhvervsplan 2015-2018 stillede Enhedslisten tre ændringsforslag.
  • Et forslag om indføje et punkt om, at der skulle satses målbevidst på en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, mere genanvendelse og cirkulær økonomi. RV og SF stemte for. Resten af byrådet imod.
  • Overflytning af gods til skinner. SF stemte for. Resten imod.
  • Forslag om at den 3. Limfjordforbindelse udgik. RV og SF stemte for og resten imod.
 • Herefter valgte vi at stemme imod Erhvervsplanen. Alle andre stemte for.
 • Vi stemte sammen med SF imod en lokalplan, der gjorde det muligt at etablere et halmafblændingsanlæg i Mou. Enhedslisten stillede forslag om, at kommune i sit høringssvar skulle kræve at interesseområdet i Vadum i Regionens Råstofplan tages ud.. RV og SF stemte for.
 • Flere penge til bæredygtighedsstrategien.
 • Plan for flere solceller og mere grønt byggeri i Aalborg
 • Flere penge til skovrejsning

Enhedslistens resultater:

 • Enhedslisten var med til at sikre muligheden for at få fjernkøling etableret.
 • Enhedslisten var med til at sikre den kommunale overtagelse af Nordjyllandsværket sammen med SD, DF, RV og SF. Vi har i forlængelse af dette køb været med til at få vedtaget en strategi for fossilfri varmeproduktion i Aalborg.
 • Med til at sikre flertal for at Aalborg Kommunes landbrugsarealer omlægges til økologi sammen med SD, RV og SF.
 • Enhedslisten har været med til at sikre flertal for at opretholde Aalborg Kommunes ambitiøse beskyttelse af drikkevandet, som V og LA har forsøgt at få rullet tilbage.
 • Enhedslisten har været med til at sikre, at Aalborg Byråd vedtog, at man ikke ønskede udvinding af skifergas i Aalborg Kommune og at man ønskede, at kommunen beholdt ansvaret for VVM-undersøgelse og lokalplan på dette område. SD, Ø, DF, RV og SF stemte for.
 • Vi fik i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 afsat 0,6 millioner til en ekstra indsats i forhold til vandindvindingstilladelser, sikret 1 million til klimastrategien og forhindret VKIs ønske om at spare 1 million på Center for Grøn Omstilling.
 • Enhedslisten foreslog og fik vedtaget, at der skal vedtages konkrete måltal for, hvor meget biodiversiteten skal øges de næste 5 år og at der skal udarbejdes en plan for, hvordan disse mål nås.
 • Vi har været med til at få gennemført en ny affaldsplan, som øger genbrug og genanvendelse markant i Aalborg.
 • I forbindelse med budgettet for 2018 var vi med til at få afsat 2 millioner ekstra til skovrejsning, sikret Center for Grøn Omstilling og Egholm som økologisk/natur Ø, afsat flere midler til kontrol af affaldsvirksomheder samt midler til at igangsætte afviklingen af brug af pesticider i private havet.
 • Forbud mod sprøjtegifte i haver i grundvandsfølsomme områder. På baggrund af et forslag fra Enhedslisten har Miljø- og Energiudvalget besluttet at forbyde sprøjtegifte i de byområder, hvor grundvandet trues af forurening.
 • Etablering af Center for Grøn Omstilling, som bl.a. arrangerer Aalborg Bæredygtighedsfestival, står for involvering af civilsamfundet i arbejdet med den grønne omstilling og står for netværkssamarbejdet med Grønne Butikker.
 • Øget fokus på cirkulær økonomi, socialøkonomiske virksomheder og genanvendelse i håndteringen af affald.
 • Givet humanitære organisationer adgang til at aflevere affald på genbrugspladser uden omkostninger, samt sikret dem adgang til effekter på genbrugspladserne.
 • Børnehaven i Karolinelund er efter ønske fra Enhedslisten under budgetforhandlingerne i 2015 bygget efter den højeste standard for bæredygtigt byggeri (DGNB Platin)

9 – Billige boliger

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Vi har et utal af gange rejst problemstillingen om at sikre billige boliger i Aalborg i byrådet.
 • Vi stemte imod Lokalplanen for renovering og byfornyelse af Ravnkildevej med henvisning til konsekvenserne for huslejerne og fordi vi var imod opførelsen af punkthuse (højhuse)til ejerboliger i området.
 • Enhedslisten stemte sammen med SF imod en renoveringsplan i Hasseris Boligselskab i Skalborg, fordi der forsvandt 76 billige 1-værelseslejligheder.
 • Enhedslisten har foreslået, at der indføres en kontrol af udlejning af lejligheder for at undgå et misbrug Airbnb, så lejligheder mere eller mindre permanent anvendes som ferielejligheder.

Enhedslistens resultater:

 • Vi har været med til at sikre, at der bliver opført 451 billige lejligheder i Aalborg primært målrettet flygtninge

10 – International solidaritet

 • Forslag om humanitær støtte til Gaza, invitation af børn og unge fra Palæstina til Aalborg, etablere venskabsbyforbindelser med en by i Palæstina som supplement til venskabsbyforbindelserne med Haifa i Israel og at stoppe med købe varer eller tjenesteydelser fra israelske firmaer eller firmaer, der opererer i de besatte Palæstinensiske områder. Alle andre partier stemte imod.

11 – Besparelser på unyttige/skadelige udgifter og bureaukrati

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Forslag om at støtten til Golf Tour skulle bortfalde (i 2015). Alle andre partier stemte imod.
 • Forslag om at støtten til 4. juli arrangementet bortfalder. Alle andre partier imod.
 • Enhedslisten stemte sammen med RV og LA mod et forslag om et markedsføringssamarbejde mellem Aalborg Forsyning Varme og Aalborg Pirates
 • Fjerne det kommunale tilskud til tribune til Gigantium. Alle andre partier stemte imod.
 • Enhedslisten stemte imod at sætte honorarerne for udvalgspladser m.v. op for byrådsmedlemmerne.

Enhedslistens resultater:

 • Forslag om besparelser på administration og ledelse i 2015 på 15 millioner blev afvist her, men er gennemført ved de efterfølgende budgetforlig.
 • Vores forslag om at spare på Aalborg Kommunes kørselsrefusion blev en del af budgetforliget for 2015.
 • Vores forslag om at spare på Aalborg Kommunes udgifter til fundraising fører til, at der i 2017 og fremover spares 1 million kroner på dette område om året.
 • Vores forslag om besparelse på administration og ledelse førte til en generel reduktion på dette område på 2 millioner kroner i budgettet for 2018.

12 – Mangfoldigt kulturliv

Enhedslistens initiativer:

 • Flere penge til 1000 Fryd og Chill i Parken. Alle andre partier imod.
 • 1 million til udvikling af det rytmiske miljø

Enhedslistens resultater:

 • Vi har været med til at få indført et kulturpas, hvor der afsættes midler til at sikre børn i økonomisk dårligt stillede familier adgang til kulturelle oplevelser
 • Vi var med til at afsætte 0,5 millioner for at fjerne en planlagt besparelse på kvarterløft/kvarterværkstedet
 • Vi var med til at afsætte 0,5 million ekstra til Aalborg Festival i budgettet for 2016
 • Vi var med til at fjerne de generelle besparelser på bibliotekerne ved budgetforhandlingerne for budget 2016
 • Enhedslisten har været med til at fastholde Musikkens Hus på sine forpligtelser overfor den klassiske musik.
 • Enhedslisten var med til at sikre kommunal opbakning til kunstværket på Spritgrunden

13 – Bedre kollektiv trafik, bedre vilkår for cyklister – mindre plads til biler

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Enhedslisten foreslog i forbindelse med budgettet for 2015 5 millioner kroner mere til cykelstier
 • Flere penge til cykelparkeringspladser
 • Krav om flere pladser til cykler og færre pladser til biler i den såkaldte parkeringsnorm.
 • Flere penge til den kollektive trafik.
 • Nedsatte takster på fleksbusserne og videreførsel af seniorordningen for fleksbusser
 • Højere priser for parkering i den centrale del af midtbyen – lavere priser i periferien

Enhedslistens resultater:

 • Vores forslag om at øge prisen på P-licenser blev en del af budgetforliget for 2016.
 • Vi opnåede også i budgetforhandlingerne for 2016 at få afsat flere penge til cykelstier og den kollektive trafik.
 • Enhedslisten var med til både i byråd og folketing at sikre igangsættelse af Letbanen. Den blev på grund af regeringsskiftet siden omdannet til en BRT-buslinje, men vi har været med til at fastholde ambitionsniveauet – også der hvor dette giver konflikter i forhold til personbiltrafikken.
 • I Budgettet for 2018 var vi med til at sikre mere fokus på cykelparkeringspladser i lokalplanerne og 3,5 millioner over to år til dette formål samt flere cykelstriber og lad-standere til elcykler

14 – Kommunal overtagelse af opgaver – mod udbud og udlicitering

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Vi har foreslået at give entreprenørenheden mulighed for at byde på kommunale opgaver. Alle andre partier imod.
 • Vi har foreslået, at den kommunale rengøringsenhed skulle overtage alle rengøringsopgaver på ældreområdet.
 • Vi har foreslået, at Aalborg Kommune udarbejder en plan for kommunal overtagelse af opgaver, der i dag er i udbud eller udliciteres.
 • Enhedslisten stemte som det eneste parti imod forslaget om at sende en del af indsatsen med at få placeret flygtninge i private virksomheder i udbud.

15 – Indsats mod skattesnyd, social dumping og for bedre vilkår for medarbejderne

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Forslag om at virksomheder skal have overskud før skat, hvis de skal have opgaver for Aalborg Kommune for at undgå virksomheder, som ikke betaler skat. Forslaget afvist af alle andre partier. Et uforpligtende forslag om det samme fra SF er senere blevet vedtaget, men har endnu ikke fået konkrete konsekvenser.
 • I forbindelse med behandlingen af et forslag fra Liberal Alliance om at erstatte ordet gratis med betalt af kommunen, stillede vi et forslag om, at der skulle gennemføres et fremstød for at tydeliggøre, at den kommunale service er afhængig af borgernes og erhvervslivets skattebetalinger. Dette forslag fik opbakning fra V, DF, LA og K, så teoretisk set skulle det have opnået flertal, men på grund af fravær i Venstres gruppe faldt det.
 • Enhedslisten rejste sagen om Aalborg Kommunes samarbejde med Bogø Sandwich.
 • Enhedslisten foreslog, at Aalborg Kommune skulle arbejde for, at Aalborg Lufthavns aftale med Ryanair blev ophævet

Enhedslistens resultater:

 • Vi har været med til, at fastholde de sociale klausuler/kædeansvar og kontrollen af dette mod forslag om afskaffelse fra V, K og LA.
 • Vi har foreslået investeringer i bedre arbejdsmiljø udmøntet i samarbejde med de faglige organisationer.

16 – Erhvervslivets bidrag til velfærden

Enhedslistens indsatser og forslag:

 • Enhedslisten har foreslået dækningsafgiften sat op og pengene brugt til bedre skole eller sænkning af kommuneskatten
 • Genindførsel af afgift på udeservering.
 • Højere byggesagsgebyr

Enhedslistens resultater:

 • I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, var vi også med til at blokere for højrefløjens forslag om at reducere dækningsafgiften.
 • Vi fik forhindret voldsomme nedsættelser af byggesagsgebyr m.v., som reelt vil lægge denne udgift over på skatteyderne.

17 – Aktiv modstand mod omprioriteringsbidraget

 • Enhedslisten afviste en lang række af de forslag til besparelser, som indgik i de øvrige partiers sparekataloger i forbindelse med håndteringen af omprioriteringsbidraget. I stedet tog Enhedslisten initiativ til et lyttemøde for at sætte fokus på konsekvenserne af disse nedskæringer og vi deltog aktivt i mobiliseringen op til demonstrationen den 12. maj.
 • Da omprioriteringsbidraget reelt blev forhandlet ud af aftalen mellem KL og regeringen på grund af den massive modstand, stillede vi forslag om, at man droppede de fremlagte sparekataloger. Alle andre partier ønskede imidlertid at fastholde disse.
 • På samme måde stillede vi i 2017 forslag om at der ikke blev fastlagt nogle faste spare mål i forhold til arbejdet med et Moderniserings og Effektiviseringskatalog. Alle andre end SF stemte imod dette forslag