Vedtægter

Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2022

§ l. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten Aalborg og er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne.

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Formål:

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten Aalborg afdeling for socialistisk repræsentation i Aalborg Kommune og Nordjyllands Regionsråd.

§ 3. Medlemskab:

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.

Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Aalborg Kommune er medlem hos Enhedslisten Aalborg afdeling.

Kontingent fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde. Medlemsskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

At man er medlem med alle rettigheder, når der er betalt kontingent.

Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende

vedtægter – ved simpelt flertal.

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel med mindst følgende

Dagsorden.

l. Valg af dirigent og referent.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

5. Budget for det kommende år.

6. Valg af afdelingsbestyrelse, kommunalpolitisk baggrundsgruppe og revisor.

7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst l/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

Det tilstræbes, at afdelingsbestyrelsen består af mindst 7 medlemmer. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen om et givent punkt, indkaldes der efterfølgende til medlemsmøde med dette punkt på dagsordenen. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer i løbet af en bestyrelsesperiode bliver færre end 7, kan bestyrelsen indkalde til et medlemsmøde med beføjelse til at indvælge nye bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til et sådant medlemsmøde skal udsendes med mindst 2 ugers varsel, og det skal fremgå af indkaldelsen, at mødet skal vælge bestyrelsesmedlemmer.

Socialistisk Ungdomsfront Aalborg og Rød Grøn Ungdom Aalborg, kan hvis De ønsker det, sende et medlem til at repræsentere dem på bestyrelsesmøderne. Denne repræsentant vil indgå i bestyrelsens arbejde, med de samme rettigheder som andre medlemmer af bestyrelsen, herunder fuld stemmeret.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og en kasserer. Afdelingsbestyrelsen afholder møde mindst l gang om måneden.

Afdelingsbestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne, men Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte behandle enkelte punkter bag lukkede døre.

Optagelse af lån kræver indstilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelser:

Kandidater, der er medlem af Enhedslisten skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om at de vil udtræde af kommunalbestyrelse/regionsråd ved udmeldelse af Enhedslisten.

Personer der er opstillet af Enhedslisten Aalborg afdeling er ansvarlige overfor Enhedslisten Aalborg afdeling for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

Indvalgte i byrådet forpligtes til at holde tæt kontakt med afdelingen og den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Baggrundsgruppen er sammensat af: De til enhver tid siddende medlemmer af byrådet, 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Baggrundsgruppen forpligter til at orientere bestyrelsen om byrådsarbejdet, og ligeledes forpligtes baggrundsgruppen til at holde sig selv orienteret om bestyrelsens arbejde.

Dagsordenen for byråds- og udvalgsmøder og andre væsentlige politiske spørgsmål drøftes i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe. Ved uenighed mellem baggrundsgruppen og indvalgte i byrådet forelægges sagen et medlemsmøde, som afgør spørgsmålet ved simpelt flertal.

Møder i baggrundsgruppen er som udgangspunkt åbne, men baggrundsgruppen kan i særlige tilfælde beslutte at behandle enkelte punkter bag lukkede døre.

§ 7. Tegningsregler:

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræver indstilling fra et flertal i afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen med 2/3 dels flertal.

Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue:

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal

respekteres.

Afdelingen får sine midler fra:

– medlemskontingent

– partiskat

 indsamlinger og frivillige bidrag

§ 9. Partiskat

Afdelingen er underlagt de i Landsforeningen Enhedslisten gældende vedtægter omkring

partiskat.

§ 10. Regnskab:

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december

Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen.

Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling

efter regnskabets aflæggelse.

§ 11. Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en

generalforsamling.

§ 12. Opløsning:

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens

indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på 2 på hinanden følgende

generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og

afholdt med mindst l4 dages mellemrum.

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde

landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen.

d. 22. april 2023

 

Vedtægterne i pdf-format

Enhedslisten Aalborg Vedtægter