Ligeværdig og bæredygtig færdsel overalt i Aalborg Kommune

Enhedslisten er et grønt parti, der arbejder for miljørigtige løsninger og et rødt parti, der bekæmper ulighed i samfundet – også når det gælder måderne vi bevæger os på i det offentlige rum.

Gennem årtier har privatbilisme været den største vinder i mobiliteten og mulighederne for at bevæge sig rundt. De som har haft en privatbil til rådighed, har med myndighedernes hjælp i form af milliardinvesteringer i nye, bedre og bredere veje og broer hele tiden kunne forøge deres mobilitet.

Til gengæld har taberne i denne udvikling været borgere i alle aldre fra børn til ældre, bevægelseshæmmede, synshæmmede, kollektive og bløde trafikanter samt natur og klima.

Enhedslisten vil grundlæggende gøre op med denne udvikling, hvor vækst i privatbilismen har været det centrale omdrejningspunkt for mobilitet i kommunen.

Vi ønsker en mobilitet som bygger på følgende 3 målsætninger:

 • Behovet for privatbiler reduceres. Enhedslisten vil begrænse behovet for privatbilisme. Den har alt for store omkostninger i form af forurening, støj, uendelige parkeringspladser og utryghed i trafikken. Trafikken begrænser os væsentligt i vores færden og det, at leve trygt i kommunen.
  Bilismen kan bl.a. reduceres ved bedre og tættere offentlig transport i bus, tog, færge, samkørsel[1] (du finder teksten til noterne nederst på siden) samt flere delebils – og cykeldelingsordninger.
  Kommunens bilpark skal bestå af delebiler, som kan benyttes af såvel personale samt øvrige borgere i perioder, hvor de ikke benyttes af kommunen.
  De stærkt accelererende teknologiske landvindinger under Covid’19 skal offensivt indtænkes. Det kan bl.a. ske ved at satse på udnyttelse af de digitale muligheder – f.eks. gennem hjemmearbejdspladser[2], digital service, telemedicin m.v. Nye tiltag, som droner[3] til transport og fragt af f.eks. medicin skal udvikles.
  Ansatte i det offentlige skal have bedre mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, særligt i tidsrummet 06.00 til 18.00. Udvidet åbningstider på offentlige kontorer, biblioteker m.fl. kan medvirke til at skabe større råderum for de ansattes muligheder. Herved spredes trafikken samtidig også over flere timer end i den traditionelle ”myldretid” og den offentlige service udvides med længere åbningstid for kommenens borgere.
  Kommunen organiserer sig med f.eks. digital rådgivning for de borgere, som ønsker denne løsning (f.eks. Jobcentre) og hjemmearbejdspladser, hvor det er hensigtsmæssigt og ønskeligt.
 • Mere bæredygtig mobilitet. Enhedslisten vil arbejde for at mobilitet og færdsel er så bæredygtig som mulig. Vi ønsker at begrænse udbygning af infrastruktur til privatbilisme, bl.a. en 3. limfjordsforbindelse for i stedet investere i bæredygtige transportformer.
  Aalborg Kommune skal gennem infrastrukturen styrke de mest bæredygtige transportformer som f.eks. gang, cykling og kollektiv trafik.
  Der skal opsættes ladestationer for cykler, scootere og biler m fl. rundt om i kommunen.
  Den offentlige og kollektive transport med bus, tog og færge skal forbedres i hele kommunen. Busser og tog skal køre længere og tættere intervaller. Størrelse og bustype afgøres ud fra lokale behov.

Kilde: Danmarks Statistik 2021

 • Mere ligeværdig mobilitet. Enhedslisten vil arbejde for mere lighed i mulighederne for at bevæge sig rundt. I dag er der stor ulighed.
  Nogle borgere har meget stor bevægelsesfrihed – i et vist omfang på bekostning af klimaet og andre borgeres mobilitet, samt anvendelse og prioritering af samfundets penge.
  Enhedslisten vil arbejde for at uligheden reduceres og at mulighederne for bevægelse fordeles mere ligeligt mellem kommunens borgere uanset evt. handicap. Børn og unge, der i dag ikke kan færdes så frit, skal have bedre muligheder for at leve og færdes i kommunen uden at føle sig utrygge for bilismen.
  Bevægelseshæmmede, synshæmmede og ældre skal have forbedret deres muligheder for at færdes. F.eks. skal gadekryds gøres niveauneutrale så borgerne får bedre muligheder for at være mobile og være en mere ligeværdig del af samfundslivet både når det gælder arbejdsliv, politik, kultur og servicetilbud m.v.
  Enhedslisten ønsker, at der udformes en samlet plan for handicappede. Vi vil drage nytte af de ældste og mest handicappede medborgeres viden og erfaringer, når planen for en handicapvenlig infrastruktur skal udarbejdes.
  Enhedslisten opfatter også de mange nye deleøkonomiske initiativer som en naturlig og koordineret del af den kollektiv trafik, ganske som NT allerede i dag samarbejder med bl.a. samkørselstjenester samt udlejere af f.eks. løbehjul og cykler.
  Færgerne mellem Aalborg og Egholm, samt Hals og Egense skal være gratis som enhver anden forbindelse mellem forskellige Byer, hvor der ikke findes andre muligheder. Endvidere kan det, at Egense og Hals tidligere var byer i hver sin kommune pege på det hensigtsmæssige i en sidestilling mellem alle andre byer i Aalborg Kommune. En evt. kommende færge mellem Nørresundby og Aalborg skal følge taksterne i den offentlige trafik.

Mobilitetspolitiske virkemidler

Enhedslisten ønsker først og fremmest at nå målene gennem incitamenter og motivation af borgerne – og ikke gennem unødvendige forbud/påbud.

Til hvert af de overordnede mål har Enhedslisten er række forslag til initiativer. Flere idéer og initiativer skal udvikles sammen med borgerne, interesseorganisationer (f.eks. Ældre- og Handicaporganisationer), frivillige, eksperter, samråd og gennem kontakt med andre kommuner i Danmark[4], som kan være til inspiration i deres måde at løse bæredygtig mobilitet.

Behovet for privatbiler reduceres

Oslo

 • Byplanlægning skal medvirke til at reducere behovet for transport, f.eks. ved at bygge erhverv og boliger så områderne lægger op til at borgerne benytter bæredygtige trafikformer som gang, cykling og kollektiv trafik.
 • Civilt liv i landsbyerne skal sikres ved at flere der bor i landsbyerne og på landet, også kan arbejde hjemmefra eller i nærområdet. Og hvis de skal transportere sig f.eks. til byerne, så skal det være muligt at vælge bæredygtige transportformer som cykling eller kollektiv trafik.
 • Flextrafik skal være lige så billig som den øvrige kollektive trafik. Det skal ikke være dyrere at komme rundt i kommunen, fordi man ikke bor i det centrale Aalborg eller i et område med hyppig bustrafik.
 • Flextrafik skal omfattes af rejsekortet.
 • Kollektiv trafik skal være billigere, på sigt gratis, som i flere kommuner på landsplan, herunder på Læsø og Mors
 • +Bus linjen udvides så den også går nord-syd.
 • Der etableres et eller to nye stoppesteder på nærbanen nord for fjorden.
 • Aalborg Kommune skal begrænse medarbejdernes transport i privatbiler – også ved at stoppe med at stille krav om at medarbejdere, der ansættes, skal have rådighed over bil for at kunne blive ansat. Er kørsel nødvendig i jobbet skal kommunale transportmidler stå til rådighed.
 • Kommunens bilpark skal bestå af delebiler, som også private skal kunne låne/leje, når bilerne ikke behøver stå til rådighed for kommunens medarbejdere.
 • Adgangen til og langs med Limfjorden styrkes alle de steder, hvor det kan foregå forsvarligt af hensyn til naturen.  Målet er dels at forbedre den bæredygtige trafik til og langs Limfjorden, hvor bløde trafikanter kan færdes trygt og sikkert uden biltrafik og dels at styrke mulighederne for rekreative udfoldelser langs fjordkysten, f.eks. kan færdsel for bløde trafikanter foregå på eksisterende og nye diger m.v.

Mere bæredygtig mobilitet

 • Enhedslisten vil arbejde for at hele kommunen bliver et sted, hvor bæredygtige trafikformer er attraktive for borgerne hele døgnet gennem alle årstider.
 • Den kollektive trafik skal overgå til at køre på bæredygtige brændstoffer snarest mulig.
 • Aalborg Kommune skal gå forrest med mere grønne og sikre løsninger af egen bilpark.
 • Investeringer i ny infrastruktur, som fremmer privat biltrafik – som f.eks. en ny bro eller tunnel, hvor bilerne kan passere Limfjorden – skal ophøre.
 • Aalborg Kommune skal være med, når fremtiden måske gennem selvkørende biler, busser og droner medvirker til oplevelsen af en helt anden mobilitet, som bygger på fælleseje, deleordninger og meget mere bæredygtige løsninger for både person og godstransport. Måske kan Aalborg Kommune som hjemsted for AAU være med til at forske i og skabe fremtidens grønne fælles transportformer.
 • Det er et mål at reducere bilparken. Vi har alt for mange biler i Aalborg Kommune. Bilerne optager plads, skaber utryghed og belaster miljøet. Elbiler har en række fordele og de forurener generelt mindre end fossilbiler. Derfor skal Aalborg Kommune bidrage til at sikre gode muligheder for opladning af el-biler. Men selv el-biler belaster miljøet gennem udledninger under produktionen, forurening fra produktionen af el (når denne ikke er bæredygtig produceret) og gennem dækslidtage, der skaber mikroplastforurening. Elbiler optager endvidere plads og skaber utryghed – ligesom fossilbrændselsbiler. El-biler skal understøttes, men de udgør ikke en mirakelløsning på privatbilismens mangfoldige problemer.
 • Enhedslisten vil arbejde for at der i Aalborg Kommune, som et nyt forsøg, indføres forureningsreducerende fartbegrænsninger fra 80 km/t til 60-70 km/t på mange af kommunens hovedveje.[5] De nuværende hastighedsgrænser, der primært baserer sig på færdselssikkerhedsforhold, skal suppleres af forureningsreducerende hastighedsgrænser. Årsagen er, at de fleste mindre biler faktisk har den optimale brændstofudnyttelse ved hastigheder på ca. 60-70 km/t[6].
 • De forureningsreducerende fartbegrænsninger indføres også på stejle bakker, så farten her sættes endnu længere ned for at reducere forureningen og støjen fra bilerne ved opadkørsel ad de stejle bakker.[7]
 • Der skal forsøgsvis indføres intelligente forureningsreducerende fartbegrænsninger på udvalgte åbne strækninger, hvor hastigheden skal reduceres for trafikken, når den kører i kraftig modvind. Også dette initiativ skal reducere brændstofforbruget yderligere, idet forureningen er betydeligt større ved kørsel i modvind.
 • Parkeringspolitik skal bevidst bruges til at fremme bæredygtigere trafikformer. F.eks. skal parkering for cyklister forbedres, inkl. el-cyklister (f.eks. ved gode cykelstativer, mulighed for at låse cyklerne inde og evt. få dem opladet i aflåste rum).
 • Hovedprincippet i Aalborg Kommunes centrum skal være, at det altid koster at parkere en bil på offentlige arealer. Biler beslaglægger plads og blokerer for byens liv – og de dyre kvadratmeter tæt på byens centrum skal naturligvis være de dyreste.
 • Samtidig skal bilparkering søges reduceret ved at de mest miljøskadelige biler skal betale en højere afgift. De mindst forurenende biler skal til gengæld slippe forholdsvist billigere når de parkerer.
 • Bil-parkering uden for bykernen og tæt på den kollektive trafik, der fører trafikanterne ind til byen, skal til gengæld være gratis eller betalingen skal samtidig være betaling for den videre offentlige transport.
 • Der skal oprettes flere ”miljøzoner” med skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i alle større byer i kommunen.
 • Cykling skal fremmes med flere, bedre og bredere cykelstier, der giver plads til fremtidens cykeltrafik også når vi forventeligt får endnu flere store og brede cykler til transport af både børn, varer og gods.
 • Cykelinfrastruktur til større arbejdspladser, f.eks. Supersygehuset i Aalborg Øst m.fl. Særligt mangler gode cykelstiforbindelser fra øst (Klarup/Storvorde) til det nye sygehus.
 • Enhedslisten vil også arbejde for at de ansatte i kommunen tilskyndes til at benytter bæredygtige transportformer, f.eks. ved at give medarbejdere der cykler eller kører kollektivt samme godtgørelse pr. kilometer, som de der kører i bil.
 • Aalborg Kommune skal satse mere på at gøre det komfortabelt at være cyklist, f.eks. ved at give cyklisterne forkørselsret, mulighed for højresving for rødt i flere kryds og såkaldte ”shunts”. Endvidere skal cyklisternes komfort og fremkommelighed styrkes ved at der etableres grønne bølger for cyklister, hvor cyklisterne via lyssignaler på ruten guides til at kunne køre gennem lyskrydsene i en grøn cykelbølge. Skiltningen på cykelruter skal forbedres og cykelrutekort skal være let tilgængelige både digitalt og i papirform.
 • Kollektiv trafik, cykling og gang skal styrkes som en rekreativ transportform, som giver muligheder for nye fritids- og naturoplevelser i nærområderne, som vi bl.a. har set det under Corona-nedlukningen.
 • Forholdene for cyklister og gående ved skolerne skal generelt forbedres.

Mere ligeværdig mobilitet

 • Bevægelseshæmmede, bl.a. kørestolsbrugere og synshæmmede skal kunne færdes mere ligeværdigt med andre trafikanter. Vi kan aldrig nå den fulde lighed i mobilitet, men Enhedslisten vil systematisk arbejde for at infrastrukturen i kommunen på både offentlige og private områder med offentlig adgang (f.eks. forretninger, kulturinstitutioner m.v.) sikrer at handicappede kan komme relativt ubesværet omkring og dermed deltage i samfundslivet.
 • Kørestolsbrugere og synshandicappede skal sikres problemfri adgang til alle kommunale bygninger.
 • For at sikre en optimal tilgængelighed arbejder vi for at busser, tog og færger indrettes så handicappede nemt og enkelt kan komme med. Busser og tog skal derfor indrettes med brede døre og store fleksarealer til kørestole, barnevogne, cykler m.v. Der skal være automatiske ramper (og/eller lavtliggende transport) til kørestole, barnevogne og cykler i busserne, som kan fjernstyres af chaufføren og der skal være sikkerhedsseler, som let kan betjenes af mennesker med handicap.
 • Der skal være niveauudligning ved alle gadekryds og mere jævn belægning på offentlige veje og stier.
 • Skilte etc. ved fortovscaféer, butikker m.fl. må ikke spærre for handicappedes færdsel o ledelinjer til blinde/svagtseende.
 • Det skal være trygt og sikkert for borgerne at færdes så frit som muligt i byen. Brede veje med hurtig trafik skal omlægges, så farten sættes ned – særligt, hvor den eneste mulighed for at krydse veje er at passere vejen (f.eks. veje, hvor der hverken er broer eller tunneler over/under vejen. Dette vil betyde at f.eks. Th. Sauers Vej får hastighedsbegrænsning på 40-50 km/t.
 • Flere steder skal farten dynamisk tilpasses trygheden for de ikke motoriserede trafikanter, f.eks. skal hastigheden nedsættes/være langsomst, når de fleste cyklister og fodgængere færdes på vejene – og lidt højere, når antallet af de bløde trafikanter (og særligt børn og ældre) er lavere.
 • Mange lysreguleringer skifter for hurtig, særligt for bevægelseshæmmede borgere, der ofte ikke kan nå over vejen. Tiden må forlænges og ved fremtidige udbedringer udskiftes ”gå lyset” så der også kommer nedtælling på.
 • Belysningen forbedres på en række fortove, stier og veje – særligt de steder hvor bløde trafikanter færdes.
 • Der skal være hastighedsbegrænsninger på veje ved og igennem naturområder, bl.a. ved Lille Vildmose, hvor hastigheden skal nedsættes på Ny Høstmarkvej og andre veje hvor der færdes vilde dyr og besøgende.
 • Aalborg Kommune skal være en trafiksikker kommune, at færdes i. Alt for mange kommer til skade i trafikken med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge. F.eks. skal tiden til at krydse en vej med lysregulering sættes op så den passer med behovet for ældre og gangbesværedes[8].
 • For at sikre god rådgivning til kommunen, private virksomheder og borgere vil Enhedslisten styrke funktionen som tilgængelighedsrådgiver og evt. kombinere denne funktion med flere frivillige muligheder for at indrette forslag til forbedringer i mobiliteten for særligt ældre og handicappede.


Fleksområde til cykler, barnevogne, kørestole m.fl. – Ekspresbud 60 E – Aalborg – Støvring – NT 2021

Ovenstående repræsenterer Enhedslistens foreløbige forslag til at gennemføre en nødvendig omstilling af mobiliteten i kommunen til en mere dæmpet, bæredygtig og retfærdig mobilitet.

Politikken skal forankres og udvikles i en tæt dialog med borgere, foreninger m.v. så vi får udviklet nye idéer og skabt et ejerskab til den grønne omstilling.


Du kan downloade vores foreløbige oplæg her.


Noter:

Rød tekst herunder = link til yderligere information om emnet.

[1]Beboerne på Gjøl har samordnet kørsel, som de selv har organiseret

[2] Hjemmearbejde kan medføre isolation, ingen kolleger, ingen nærhed, ingen fællesskaber, egen lykkes smed ved arbejdsforhold og løndannelse, miljøproblemer i f.h til etablering og indretning af arbejdsplads, arbejdsmiljø – generelt – særligt dog det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan sygemelder man sig? Vil det blive sværere? Arbejdsmiljøorganisationens betydning for de faglige organisationer udvandes. Incitament til arbejdsgivere, offentlige såvel som private til at spare på fysiske arbejdspladser. Det skal sikres, at hjemmearbejdspladser oprettes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Hjemmearbejdet fra spisebordet har skadet Katinka: »Det er svært at beskrive følelsen, andet end det gør rigtig, rigtig ondt« – politiken.dk

Lektor: Hjemmearbejde giver mange fordele, men kan også blive for grænseløst (a4arbejdsmiljoe.dk)

Hjemmearbejde under COVID-19 – Arbejdstilsynet (at.dk)

Fordele og ulemper ved at arbejde hjemme (arbejdsmiljoweb.dk)

[3]

Falck vil sende redere afsted med droner før 2025 – Computer World

Falck vil flyve med bemandede droner i fremtiden: Indgår aftale med amerikansk drone-leverandør – Computer World

En ny form for luftpost: Nu får små buddroner lov til at drøne omkring i det amerikanske luftrum – Computer World

[4] og andre lande, bl.a. Norge, Oslo

[5] Kommunen kan ikke alene fastlægge hastighedsbegrænsningerne og Enhedslisten ønsker derfor at Aalborg Kommune skal arbejde for hastighedsreduktionerne i samarbejde med Politiet/Vejdirektoratet.

[6]

Vil ministeren gøre rede for, hvilken påvirkning kø-kørsel på vejene har på klimaet og for luftforureningen? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvad den årlige merudledning af CO2 er som følge af kø-kørsel.

[7] Eksempler på vejstrækninger, hvor der evt. kan indføres særligt lave hastigheder ved opadkørsel an være motorvejstunnellen i sydgående retning, Th. Sauers Vej i østgående retning, Forbindelsesvejen, Sohngårdsholmsvej (sydgående retning) m.fl.

[8] Der er afsat 11 sekunder til at nå over Kong Christians Alle parallelt med Hobrovej. Der rækker til at nå halv over ved almindeligt gangtempo (4 – 6 km/t).