Opsparing til Motorvej behandles i byrådet den 23. oktober

I et svar til Enhedslistens Jette Gottlieb præciserer
transportministeren, at han mener, at de 600 mio. kommunale kr. skal gå til selve opførelsen af motorvejen og altså er et tilskud til den statslige aktivitet. Han mener også at Aalborg Kommunes tilskud skal pristalsreguleres. Det betyder en stigning i den kommunale udgift fra 600 mio. kr. til ca. 670 mio. kr.

  • Borgmesteren har flere gange sagt, at han vil arbejde for, at de opsparede kommunale midler til Egholmmotorvejen skal bruges til at dække kommunale udgifter til tilslutningsveje m.v. I et svar til Enhedslistens Jette Gottlieb gør Transportministeren det klart, at han opfatter sagen anderledes. Han mener, at de kommunale bidrag skal gå til selve opførelsen af motorvejen og altså er et tilskud til den statslige aktivitet. På den baggrund foreslår SF, De Radikale og Enhedslisten nu, at byrådet opfordrer borgmesteren til at gøre transportministeren opmærksom på, at Aalborg Kommune ikke er enig i Transportministerens udlægning, udtaler Per Clausen, rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune (Enhedslisten)
  • Vores tre partier er modstandere af at bygge en motorvej hen over Egholm. Den vil ødelægge natur, skade klimaet og miljøet, skabe problemer for drikkevandet samt give store støjproblemer for tusindvis af borgere. Vi er imidlertid under alle omstændigheder optaget af Aalborg Kommunes økonomi – og skulle motorvejen blive vedtaget, får Aalborg hårdt brug for de opsparede 600 millioner til afledte investeringer. Ellers risikerer vi, at Aalborg Kommune får udgifter på over en milliard til som følge at etableringen af denne motorvejsforbindelse – og det kan få alvorlige konsekvenser for velfærden og den grønne omstilling i Aalborg Kommune, fortsætter Per Clausen.
  • Herudover viser det sig nu, at regeringen mener, at Aalborg Kommunes bidrag til motorvejen skal pristalsreguleres. Det betyder, at det beløb Aalborg Kommune skal levere allerede er op i ca. 670 millioner kroner og at beløbet vil ende med at blive endnu større. Dette er helt klart i strid med de forudsætninger, som var grundlaget for at starte denne opsparing og derfor opfordrer, vil borgmesteren til under alle omstændigheder at præcisere over for ministeren, at Aalborg Kommune ikke kommer til at levere mere end 600 millioner, siger Per Clausen.
  • Det er helt afgørende, at disse problemer løses, inden der fremsættes og vedtages en anlægslov. Ellers risikerer vi at denne anlægslov pålægger Aalborg Kommune økonomiske byrder og begrænsninger, som er i strid med kommunens ønsker. Derfor opfordrer vi, borgmesteren til at tage sagen op med Transportministeren, slutter Per Clausen.

Per Clausen kan kontaktes på 31 67 50 08


Enhedslistens, De Radikales og SF’s byrådsgruppes forslag til byrådet:

Enhedslistens, De Radikales og SF’s byrådsgrupper vil gerne have nedenstående forslag behandlet på næste byrådsmøde:

Byrådet opfordrer borgmesteren til at kontakte transportministeren med henblik på at gøre det klart over for ham, at Aalborg Kommune mener, at de 600 millioner kroner, som et flertal i byrådet har besluttet at afsætte til en medfinansiering af Egholm-motorvejen, også kan bruges til at finansiere i nødvendige kommunale investeringer i tilslutningsveje m.v. og at Aalborg Kommune mener, at de 600 millioner er et fast beløb, som ikke skal pristalsreguleres.

Begrundelse:

Forslagsstillerne er grundlæggende imod etableringen af en motorvej hen over Egholm, fordi den vil skade natur, klima, miljø, skabe støjproblemer for tusindvis af borgere og ikke løse mobilitetsudfordringerne. Vi har imidlertid noteret os, at et flertal i byrådet støtter dette projekt og at Aalborg Kommune skal bidrage med 600 millioner kroner. Borgmesteren har flere gange sagt, at han vil arbejde for, at de 600 millioner, som skal opspares til medfinansiering af en motorvej hen over Egholm, kan bruges til at finansiere tilslutningsveje m.v., som under alle omstændigheder skal betales af kommunen. Desværre fremgår det af et svar fra Transportministeren på et spørgsmål fra Jette Gotlieb, at han mener, at pengene skal bruges til selve anlægget af motorvejen og ikke kan bruges til tilslutningsveje m.v. For at undgå at transportministerens præmis kommer til at indgå i en kommende anlægslov, mener forslagsstillerne, at det er nødvendigt, at borgmesteren allerede nu kontakter Transportministeren for at få denne problemstilling afklaret.

Det fremgår også, at Transportministeren mener, at de 600 millioner, kroner, som et flertal i byrådet har besluttet af spare op til en motorvej hen over Egholm skal pristalreguleres, sådan at Aalborg Kommune kommer til at betale et ukendt beløb ud over de besluttede 600 millioner kroner. Også her mener forslagsstillerne, at det er nødvendigt at gøre Transportministeren opmærksom på, at flertallet i Aalborg Byråd har vedtaget at opspare 600 millioner kroner – ikke 600 millioner kroner + et beløb til at dække prisudviklingen. Ellers risikerer vi, at denne misforståelse bliver en del af anlægsloven.

Per Clausen (Enhedslisten)
Jes Lunde (De Radikale)
Peter Larsen (SF)


Byrådets møde afholdes den 23. oktober klokken 16. Dagsorden for mødet finder du her