Ældrepolitik – delprogram

Alle ældre skal kunne få den støtte, de har behov for. Støtten må ikke afhænge af størrelsen på formue og pension. Plejen skal tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens ønsker. Det skal være hjælp til ordentlig rengøring og bad efter ønske og tid til samtaler eller en tur ud i den friske luft med en ansat, hvis det er dét, der er behovet.

Kommunens tilbud om ældreboliger skal udvides til også at inkludere basisboliger til en lav husleje over profilplejehjem til seniorbofællesskaber.

Enhedslisten arbejder for ”længst mulig i eget liv ”- princippet og vil sikre, at der er tilbud, kultur og udfoldelsesmuligheder rettet mod de ældre. Det betyder, at vi skal investere i udvikling af aktivitetscentrene og støtte ældre- og seniorklubber, så de ældre kan have samvær og være aktive.

Der skal tilføres midler, som giver mulighed for at dække udgifterne til flere ældre og giver plads til forbedringer, så de ældre også får glæde af en stigende velstand.

Der forebyggende arbejde skal styrkes, så sundheden hos den enkelte ældre opretholdes gennem læring, motion og sund kost, hvis den ældre ønsker det. Det kan være gennem forebyggende hjemmebesøg om utilsigtede vægttab, forebyggelses- og genoptræningsforløb.

I planlægningen af byens og kommunens udvikling- og indretning skal ældre og ældres behov også tænkes med. I nye og gamle byområder skal der etableres bænke, bemandede toiletter, vandposter, passende gadeskiltning og gadebelysning. Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling og dermed miste overblikket over deres eget liv. Der skal fortsat være mulighed for personlig betjening hos de kommunale tilbud.

Teknologiske løsninger skal bruges med respekt for de ældres ønsker – og for at skabe mere tid til omsorg.

Når man ikke længere kan bo i sit eget hjem, skal det være muligt at blive i sin bydel og flytte på plejehjem/i plejebolig. Det er vigtigt, at plejeboligerne er åbne over for omgivelserne. Det handler både om aktiviteter for og aktiviteter sammen med områdets andre ældre – og i samarbejde med andre institutioner i området. Kommunen skal aktivt medvirke til at sikre, at ældre ikke ender i social isolation.

Beboere på plejehjem skal sikres retten til at bestemme over deres eget liv. De skal organiseres i fællesskaber for at modgå isolation og for at kunne påvirke de vilkår de lever under. Målet er sikre, at de ældre fortsat kan bidrage med deres erfaring, viden og selskab, frem for at lade dem leve deres sidste år på en institution alene. Mange forskellige foreninger, institutioner og fællesskaber kan bidrage til denne proces. Også madlavning på stedet bidrager til fællesskab, oplevelse og glæde.

Et veluddannet og empatisk personale er afgørende for kvaliteten af den hjælp de ældre får. Både for ansatte og ældre er det vigtigt, at det så vidt muligt er de samme personer, som arbejder med de ældre. Om det er i eget hjem, på plejehjem eller i andre tilbud, er det vigtigt, at de ansatte er personer, som de fungerer godt med. Alle beboere på plejehjem og deres ansatte skal have faste kontaktpersoner.

Forudsætningen for at fastholde og rekruttere medarbejdere er et godt arbejdsmiljø med tid til at udføre arbejdet. De ansatte skal have mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde i samarbejde med de ældre. De skal have medbestemmelse i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet og fordeling af vagter. Kvaliteten af uddannelsen at medarbejderne skal sikres ved, at der afsættes ressourcer til at give elever i praktik den rette støtte og vejledning. Der skal etableres et antal praktikpladser, som svarer til fremtidens behov for arbejdskraft. Det tværfaglige samarbejde mellem SOSU-assistenter og – medhjælpere samt pædagoger, terapeuter og sygeplejersker skal styrkes.