Social, miljø- og klimamæssig bæredygtig boligpolitik

Udgangspunktet for Aalborg Kommunes boligpolitik bør for det første være at sikre gode boliger, som kan betales af en almindelig indtægt og have fokus på, at der også er boliger til mennesker med lave indkomster.  For de tandet skal boligerne opføres og renoveres på en måde, som er klimamæssigt og miljømæssigt bæredygtige. For det tredje skal boligerne give mulighed for at etablere bæredygtige fællesskaber og indrette sig på en måde, som giver gode muligheder for at reducere ressourceforbrug og klimapåvirkning i hverdagen.

Konkret betyder det:

 • At der i fremtiden skal opføres flere almene boliger i Aalborg. I dag er kun 27 procent af boligerne almene. Denne andel skal øges i de kommende år og der skal arbejdes for at etablere almene boliger i alle dele af kommunen.
 • Boliger skal kunne betales af en almindelig indkomst og der skal sikres boliger til økonomisk dårligt stillede
 • Lejligheder, rækkehuse og townhuse (bymæssige rækkehuse i flere etager) skal prioriteres – byggeri af parcelhuse skal nedprioriteres.
 • Der skal sikres grønne og rekreative arealer og legemuligheder tæt på boligerne.
 • Boliger skal give adgang til fælles faciliteter og fælles aktiviteter såsom, vaskerier, køkkener, redskaber og værktøj, møde-, fest- og aktivitetslokaler, delebilordninger, dele-cykelordninger m.v.
 • Boligpolitikken skal understøtte etableringen af bofællesskaber – både for seniorer, børneforældre og singler
 • Der skal arbejdes for boligbyggeri i hele kommunen.
 • Boligbyggeri skal planlægges og opføres så det er nemt at bo der, uden at behøve at eje en bil.
 • Boligkvarterer skal både indeholde boliger til ældre, unge, børnefamilier og singler i alle aldre.
 • Nybyggeri og renoveringer skal ske miljø- og klimamæssigt bæredygtigt. Byggematerialer skal genbruges og træ skal anvendes i langt større omfang.
 • Nybyggeri og renoveringer skal respektere kvarterers egenart og særtræk.
 • Der skal etableres særlige boliger og bofællesskaber til de udsatte borgere, som har brug for det.
 • Ingen skal være ufrivilligt hjemløse i Aalborg. derfor indføres der en boliggarantis, så alle hjemløse får et tilbud om en bolig inden for 3 måneder og et tilbud om støtte, så de kan blive trygge i deres egen bolig.