Valgkampstemaer – Kommunalvalget 2021

Borgerne – ikke investorerne – skal bestemme Aalborgs udvikling

Når der bygges i Aalborg, er det i alt for høj grad investorer og bygherrer der beslutter hvad der skal bygges og borgerhøringerne bliver blot en korrektur til de planer som allerede er lagt. I Enhedslisten vil vi give kommunens borgere mulighed for at være med fra starten i en helhedsorienteret og demokratisk byudvikling.

Læs vores ændringsforslag til Kommuneplanen her.

Det skal gælde uanset, om der er tale om offentlige arealer, ser sælges til private investorer, eller private arealer der bebygges. Borgerhøringer skal gå forud for salg af offentlige grunde og bygninger, så borgernes ideer og behov bestemmer, hvad der bygges i kommunen. Frem for flere store områder med tæt og dyrt nybyggeri vil vi fokusere på at skabe liv og udvikling i de eksisterende bydele.

Læs, som eksempel om vores holdning til Sygehus Nord-grunden her

Aalborg skal være en by med plads til alle

Aalborg skal ikke kun være for de privilegerede få, vi skal indrette og udvikle vores by på en måde så der bliver plads til alle. Vi skal have flere gode og billige boliger, så alle uanset indkomstniveau har en mulighed for at få en bolig, hvor man ikke skal bekymre sig om hvorvidt der er råd til huslejen. Mere alment boligbyggeri og billige boliger overalt i kommunen. Alle byens borgere skal føle sig velkomne i de offentlige rum, vi skal have plads til legepladser, grønne områder og hyggelige oaser hvor der også er plads til byens udsatte.

Læs vores delprogram om ældre borgere her.

Enhedslisten arbejder for ”længst muligt i eget liv” princippet. Alle ældre skal have den støtte, de har brug for. Plejen skal tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens ønsker. Der skal være tilbud om udfoldelsesmuligheder og deltagelse i kulturtilbud for de ældre. Et veluddannet og empatisk personale er afgørende for kvaliteten af den hjælp de ældre får. Forudsætningen for at fastholde og rekruttere medarbejdere er et godt arbejdsmiljø med tid til at udføre arbejdet.

Læs vores delprogram om solidaritet med udsatte borgere her.

Læs vores delprogram om social, miljø og klimamæssig boligpolitik her.

Vi siger nej til racisme, sexisme og alle former for diskrimination

Diskrimination findes alle steder, også i Aalborg Kommune. Vi kæmper for at Aalborg skal være et trygt og godt sted at leve sit liv, uanset hvem man er. Især er det vigtigt at børn og unge som vokser op, er ved at udvikle deres identitet, ved at det er trygt at være sig selv uanset hvad det betyder. Vi skal aktivt modarbejde diskrimination for eksempel på baggrund af køn, seksualitet eller etnicitet alle de steder hvor vi som mennesker mødes f.eks. skolen, på arbejdspladsen og når vi mødes til vores fritidsaktiviteter.

Aalborg kommune skal også være en by hvor mennesker som flygter fra krig, forfølgelse og naturkatastrofer kan få et trygt og godt liv.

Læs vores delprogram om mennesker med et handicap her.

Vi tager børnenes parti – alle har ret til et godt børne- og ungeliv

I Enhedslisten mener vi at vi skal tage børn og deres rettigheder alvorligt. Alle børn uanset alder har ret til at blive hørt og taget alvorligt i forhold til deres egen trivsel og beslutninger som er indgribende i et deres hverdag fx i forhold til anbringelser, skolevalg og skilsmisse. Der skal oprettes et børnekrisecenter inspireret af “Joannahuset” i København. Vi skal også have en bedre forebyggende indsats, især på 0-6 årsområdet, så sårbare børn får bedre muligheder for at få et godt og trygt liv og en god skolegang.

Daginstitutionerne skal bidrage til at sikre alle børn en tryg start på livet – og det kræver, at børnene får mere og bedre voksenkontakt. Reelle minimumsnormeringer på den enkelte daginstitution (3 børn pr. voksen i vuggestuen og dagplejen og 6 børn pr. voksen i børnehaverne i institutionernes fulde åbningstid – BUPL’s krav) skal komme børnene til gavn nu – og ikke når de nuværende børnehavebørn er begyndt i skole.

Der findes børn i dag, som vokser op i fattigdom. I familier, hvor der ikke er råd til vinterstøvler, til fødselsdagsgaver eller til fritidsaktiviteter. Det betyder, at disse børn udelukkes fra fællesskabet allerede fra barndommen – og det kan sætte sig spor resten af livet. Enhedslisten vil sikre lige adgang til fritidsaktiviteter, herunder også i fritids- og ungdomsklubberne – og at ingen børn vokser op i fattigdom.

Børn har også ret til fritid. Derfor skal vi have kortere skoledage og styrke DUS ’erne med mere personale, så de kan udvikle gode selvstændige tilbud til og sammen med børnene.

Læs vores delprogram om 0 – 6-årige børn her.

Børnehaven Karolinelundsvej – bæredygtigt byggeri

 Læs vores delprogram om udsatte børn her.

Læs vores delprogram om – folkeskolen er til for børnenes skyld for alle her.

Bedre plads til mennesker, cykler og kollektiv trafik – mindre plads til bilerne

I mange år har bilerne vundet kampen om pladsen i byen. Det betyder at der er mange steder hvor det er farligt og utrygt at færdes til fods og på cykel. Når vi udvikler kommunen, skal de bløde trafikanter og den kollektive trafik have fortrinsret. Ingen skal tvinges over i en bil, for at kunne komme frem eller føle sig sikker i trafikken.

På samme tid skal vi gentænke fremtidens transportløsninger, klimaet kan ikke holde til at vi skal øge privatbilismen i en uendelighed. I fremtiden skal transporten være meget mere solidarisk og kollektiv. Både for at gøre den tilgængelig for alle, og fordi det er et centralt værktøj, hvis vi skal løse klimakrisen. Samtidig skal godstransporten flyttes fra lastbiler til langet mere klimavenlige transportformer som skib og tog.

I Enhedslisten vil vores første prioritet altid være de bløde trafikanter og den kollektive trafik. Af samme grund vil vi hellere være med til at finde penge til nye cykel- og gangbroer end motorveje over Limfjorden.

I stedet for at lave mere motorvej over Limfjorden skal vi forbedre den kollektive trafik i hele kommunen, så den bliver billigere, med flere afgange og mere fleksibilitet. Der skal være flere og bedre cykelstier – både i byerne og på landet. Der skal være bedre mulighed for at kombinere transportformer – for eksempel tage sin cykel med i bussen eller på en flextur [1].

 

Læs vores delprogram om ligeværdig og bæredygtig færdsel her.

Aalborg som klimaneutral kommune

Aalborg Kommune skal være klimaneutral senest i 2035. For at nå dette mål er det nødvendigt med nye transportformer, solceller og vindmøller, omlægning af landbrugsjord til natur og mindre animalsk produktion, grønne kommunale indkøb og bæredygtig produktion. Stop for kul på Nordjyllandsværket i 2025.

Aalborg skal være en kommune med mange grønne oaser og vild natur som sikrer biodiversiteten og binder CO2. Derfor er vi naturligvis også imod en motorvej over Egholm, vi skal ikke bygge motorveje ovenpå de grundvandsfølsomme områder og den værdifulde natur der findes, både på Egholm og i resten af de områder som den planlagte motorvej går igennem.

Vores rene drikkevand skal beskyttes. I 45 procent af drikkevandsboringerne i Aalborg Kommune er der fundet rester af sprøjtegift. Den udvikling skal vendes gennem sprøjteforbud til landbruget, mere skov og mere økologisk landbrug.

Asfaltpartiernes aftale om at bygge en Egholm-motorvej går i den helt forkerte retning. I stedet er der brug for en radikalt anderledes måde at planlægge på, som tilgodeser klima, miljø og natur i Aalborg Kommune.

Læs vore delprogram om klima og miljø her.

Vi skal sikre et mangfoldigt kulturliv i Aalborg Kommune.

Et mangfoldigt kulturliv er med til at skabe et mangfoldigt byliv. Det er vigtigt, at Aalborg kulturliv er for alle de mennesker, som bor i kommunen og at der bliver sikret lige adgang til kulturtilbud, da kulturel dannelse bidrager til at skabe social lighed i vores samfund.

Kulturlivet skal være for alle, der for skal der være en gratis åbningsdag om ugen på kommunens museer og kulturinstitutioner.

Der skal oprettes flere lokale kulturhuse med mulighed for kommunal driftsstøtte, som understøtter foreningslivet rundt om i kommunerne.

De kulturelle vækstlag i kommunen skal støttes med nem adgang til værksteder, øvelokaler, udstillingsmuligheder og scenetid. Der skal oprettes kommunale arbejdslegater samt være fokus på at skabe en god infrastruktur som eksempelvis bandmanagement, agenturer osv., som gør det nemmere at fastholde skabende og udøvende kunstnere i kommunen.

Læs vores delprogram om et mangfoldigt kulturliv her.

[1] Flextur er et fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører. Det er kollektiv trafik fra adresse til adresse, eneste krav er, at startadressen ligger i Region Nordjylland og slutadressen ligger i Region Nordjylland eller Region Midtjylland. På nuværende kan flextur kan benyttes alle ugens dage fra kl. 6.00-23.00 (dog med evt. begrænsninger ift. kørsel i julen og nytårsaften).