Enhedslistens ændringsforslag til Kommuneplan 2021 

I Enhedslisten har vi fokus på udviklingen og levevilkårene i hele Aalborg Kommune – ikke kun i Aalborg by.

Aalborg Kommune rummer storbyen Aalborg – Nørresundby, men også en række boligbyer og en stor mængde landsbyer beliggende i åbne landdistrikter.

Selv om Aalborg by er det naturlige regionscenter i såvel Nordjylland som i Aalborg Kommune, lægger vi i Enhedslisten stor vægt på, at de øvrige byer, landsbyer og landdistrikter også spiller en rolle når byrådet prioriterer kommunens udvikling fremover.

I Enhedslisten er vi opmærksomme på at op imod 70.000 borgere i Aalborg Kommune bor i mindre byer og landdistrikterne. Derfor er det vigtigt at det ikke kun er Aalborg by der er i fokus når der planlægges, og når budgetmidlerne prioriteres.

Byrådet i Aalborg Kommune har sendt et forslag til revideret Kommuneplan ud til debat blandt kommunens borgere. Forslaget, som er meget omfattende at sætte sig ind i, rummer de politiske linjer for hvordan byrådet vil revidere den samlede Kommuneplan.

Den reviderede Kommuneplan forventes udsendt i offentlig høring hen over sommerferien, og det synes vi i Enhedslisten er problematisk og uheldigt, hvis byrådet for alvor ønsker at høre borgernes mening om fremtiden udvikling af Aalborg Kommune.

Forslaget indeholder bestemmelser om hvordan hele Aalborg Kommune skal udvikle sig de kommende 12 år. Enhedslisten har en række ændringsforslag til forslag til Kommuneplan dækkende vores by og vores kommune. Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe en by og kommune, der har de kvaliteter, som kan give gode livsbetingelser for borgerne og sikre, at Aalborg Kommune står i spidsen for den grønne omstilling.

I stedet for fortsat at satse på massiv og tæt udbygning i den såkaldte vækstakse, ønsker Enhedslisten en alsidig udvikling af hele Aalborg Kommune, med borgerne i centrum. I planen for Aalborg Kommunes udvikling de næste 12 år fokuseres der markant på den såkaldte vækstakse.

I Enhedslisten mener vi, at den markante fokusering på vækstaksen er fejlagtigt.

Der skal i stedet fokuseres langt stærkere på bevarelse og udbygning af de historiske bydele, som Aalborg og Nørresundby består af. Det vil primært sige Nørresundby midtby, Vejgaard midtby, Vestbyen og Aalborg Øst, som altid skal prioriteres højere end vækstaksen, i den fortsatte byudvikling. I disse historiske bydele skal der sikres investeringer til at fastholde og udbygges centrene, bl.a. i form af kulturhuse, sundhedshuse, biblioteker og andre centerfunktioner, men også i form af opbygning af identitetsfulde centerbydele. I de større oplandsbyer skal der eksperimenteres med fælles arbejderhus på tværs af offentlige og private sektorer. Det er her borgerne hører til og føler tilknytning og bydelenes forskellige kvaliteter skal udnyttes i den fremtidige udvikling. De tætte bånd mellem bydelene og dens beboere er en kvalitet, der dels har sin rod i historien, dels rummer det nære hverdagsliv, som i fremtiden skal udvikles og styrkes.

Udviklingen i Aalborg Kommunes mindre byer, landsbyer og i landdistrikterne skal ske med udgangspunkt i borgernes ønsker og understøttes aktivt af kommunen. Forbedringer af borgernes bomiljø og hverdagsliv skal prioriteres højt. Natur, biodiversitet, grønne oaser og rekreative områder indgår som vigtige elementer heri.

Aalborg Kommune skal gennem den kollektive trafik sikre bedre forhold for cyklister og gående og placeringen af kommunale tilbud skal understøtte udviklingen i hele kommunen.

Bilismen skal reduceres. Aalborg Kommune skal være drivkraften i udviklingen af et bæredygtigt Nordjylland. Et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Aalborg Universitet, borgerne og bæredygtige virksomheder skal sikre, at region Nordjylland bliver internationalt førende på energi-, klima og miljøområdet. Grøn omstilling og klimaløsninger skal spille en afgørende rolle i erhvervsudviklingen i Nordjylland. Der skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, bo- og bymiljø i hele Kommunen.

I Enhedslisten vil vi satse på Aalborg centrum, centeropbygning i de historiske bydele og bykvarterer på centeropbygning i de større oplandsbyer, og sige nej til yderligere opbygning i City syd. Og vi vil styrke det kommunale servicetilbud i Hals, Nibe og Sejlflod.

Byplanlægningen skal tage udgangspunkt i borgernes interesser og holdninger. Det skal sikres gennem reel borgerinddragelse, hvor borgerne og lokalsamfundet skal sikres før, eller samtidig, med at kommunen går i dialog med investorerne.

 • Nederst i dette opslag finder du link, efter vores ændringsforslag, til kommunens materiale om kommuneplanforslaget.

I det følgende kan du læse om Enhedslistens mere konkret ændringsforslag til den reviderede Kommuneplan, hvor de anførte punkter følger Aalborg Kommunes officielle opbygning af forslag til ny Hovedstruktur.

 Ændringsforslag til afsnit ”Aalborg – Norddanmarks dynamo”

 1. Med hensyn til butikker og byliv skal Aalborg Centrum, de historiske bydele og de 11 oplandsbyer prioriteres forud for yderligere udbygning i City syd.
 2. Aalborg øst, Vejgård midtby, Vestbyen og Nørresundby midtby skal styrkes med henblik på byliv. De historiske bydele skal opprioriteres og vækstakserne nedprioriteres
 3. Arkitekturen i Aalborg by skal prioritere en bevarelse af middelalderbyen
 4. Kulturarven i de historiske bydele skal fastholdes og udbygges.
 5. Den autentiske turisme skal styrkes frem for masseturisme og krydstogtskibe
 6. Global videns- og industriby: Aalborg skal være drivkraften i udviklingen af et bæredygtigt Nordjylland
 7. Målsætningen om ”Støj fra infrastruktur” indebærer at Egholm linjen må opgives. Desuden skal der årligt afsættes budgetmidler der kan medvirke til løsninger der kan modvirke de omfattende støj – plager i Aalborg, så målet om at realisere støjbelastningen med 10% i 2025 og 50% i 2040 kan nås. I enhedslisten ønsker vi at der i 2040 ikke er støjbelastede boliger langs kommunale veje. Desuden skal staten nedsætte støjbelastningen langs de statslige veje, bl.a. ved at nedsætte hastigheden
 8. Norddanmark skal sikres en veludbygget og miljørigtig kollektiv trafik – også når det gælder togforbindelser.

Ændringsforslag til afsnit ”Byudvikling og hverdagsliv”

 1. Byrollerne i Aalborg by skal først og fremmest være at understøtte og styrkes de historiske bydele, og videreudvikle disses historiske og bymæssige potentialer, hvor borgernes oplever identitet. Desuden skal der satses på de 11 oplandsbyer og på landdistrikterne. Vækstaksetænkningen skal undgås, og borgernes by skal prioriteres forud for investorernes interesser.
 2. Der skal sikres bred tilgængelighed overalt i byrummet, også for barnevogne og handicappede.
 3. Boligbyggeriet skal i højere grad en hidtil baseres på alment byggeri, og boliger som alle kan betale. Nybyggeri skal være bæredygtigt og energineutralt
 4. Byomdannelse i de historiske bydele skal understøtte, forfine og udbygge identitetsfulde levesteder for byens borgere
 5. Kolonihavebevægelsen, som blev undfanget i Aalborg, skal fastholdes fremover.
 6. Arkitekturpolitikken skal revideres, så for tæt og højt byggeri uden menneskelige dimensioner undgås fremover.
 7. Butikker og byliv skal udvikles i de historiske bydele, i bykvarterer som f.eks. Øgadekvarteret og i oplandsbyer. Den nære og lokale oplevelse skal udvikles som led i styrkelse af borgernes levevilkår og identitetsfølelse.
 8. Torvehandlen skal fremmes i Aalborg.
 9. Arkitektur i de historiske bydele skal understøtte bydelenes identitet, og fremme fællesskabet og det lokale særpræg yderligere. Det er ligeledes vigtigt at kulturarven gøres synlig og tilgængelig som historisk fortælling af disse bydele.
 10. Udeliv, sundhed og trivsel skal sikres og Karolinelund skal fastholdes som borgernes værested frem for et friseret parkanlæg. De øvrige byparker i byen skal fastholdes som grønne tilholdssteder, og byplanlægningen skal prioritere grønne opholdssteder og træer, frem for højhuse.
 11. Byudvikling og landskab
 12. Biodiversitet, natur, grønne områder og grønne byrum skal prioriteres højt i byudviklingen, og lokalplaner skal redegøre nærmere for hvorledes disse elementer er prioriteret.
 13. Cykelruter skal udvikles ud fra de nye muligheder elcykler giver for at undgå bilkørsel, og ud fra de langt større transportafstande der muliggøres. Fodgængerforbindelser skal altid vurderes i forhold til gangbesværede og synshandicappede – Michael
 14. veje og parkering?
 15. Byudvikling og miljøpåvirkning
 16. Støj fra infrastruktur er markant i Aalborg. Ikke mindst vejstøj, og byrådet har i forslag til revideret Kommuneplan fastlagt betydelige reduktioner i antal støjbelastede boliger. En motorvej vest om Aalborg vil gøre Aalborg yderligere støjramt. Derfor skal denne motorvej ikke etableres.
 17. Byudvikling og vandhåndtering
 18. Rent drikkevand fra undergrunden er en sårbar ressource. Sikring af grundvandsressourcen i Drastrup – området må ikke udfordres af trafikal infrastruktur, og sikring af borgernes drikkevand har første prioritet.

Ændringsforslag til afsnit ”Udvikling på landet”

 1. Mobilitet i Aalborg landdistrikter skal i højere grad end hidtil foregå energivenligt. Derfor skal der allerede nu sikres lade – standere som kan fremme brug af elbiler. Desuden skal øget betjening med små el – busser undersøges, og køreplanerne afstemmes med behovet.
 2. Indenfor en radius af 20 km. skal ske en videreudvikling af cykelinfrastruktur som muliggør længere ture på elcykel
 3. Enhedslisten kan ikke tilslutte sig en politisk målsætning om at bilen er det primære transportmiddel i landdistrikterne. En energirigtig transportpolitik i landdistrikterne skal udvikles som en vigtig handling i en kommende Klimahandlingsplan som understøtter Paris – aftalen, og en 70% CO2 reduktion i 2030.
 4. Den reviderede Kommuneplan rummer målsætninger for energi, solenergi, biogas, Kraftværk, fjernvarme m.m. som ikke må skabe hindringer for en kommende Klimahandlingsplan som retter sig mod Paris-aftalens politiske mål om CO2 neutralitet i 2050. De anførte politiske målsætninger må således være foreløbige indtil en Klimahandlingsplan forelægges i sommeren 2022.
 5. Understøtte at en udbygget kollektiv trafik altid indgår i udviklingen af omegnsbyerne
 6. I forhold til transport i landdistrikterne skal muligheden for at blive afhentet på hjemadressen og blive kørt til nærmeste kollektive transport, fremhæves sammen med en billig og velfungerende flextrafik.

Ændringsforslag til afsnit ”Natur, udeliv og landskab”

 1. Enhedslisten kan tilslutte sig de politiske målsætninger omkring ”grønt danmarkskort”, men disse målsætninger står i skærende kontrast til planerne om etablering af en motorvej vest om Aalborg.
 2. Enhedslistens miljøpolitik kan i korthed karakterisere den reviderede Kommuneplan således: En motorvej i Egholm-linjen er prototypen på alt det der er forkert. Den reviderede Kommuneplans politiske målsætninger rummer alle de rigtige mål for miljø og natur, men samtidig også mål om en vestlig motorvej. Dette gør den reviderede Kommuneplan utroværdig.
 3. Der skal arbejdes for omstilling til bæredygtig og grøn turisme
 4. Der skal sættes fokus på øget biodiversitet og mere vild natur.

Ændringsforslag til afsnit ”Mobilitet”

 1. Af samme årsag kan Enhedslisten ikke tilslutte sig planens politiske målsætning om at sikre areal til en motorvejsvestforbindelse.
 2. Enhedslistens har som målsætning at vækstakse – ideerne i forslag revideret Kommuneplan udgår af planen, idet den hidtidige vækstaksetænkning har rummer et byplanmæssigt greb, som har skabt øget trafik til Aalborgs indre by, og dermed medvirket til de trafikale udfordringer over Limfjorden. Dette bør ikke videreføres.
 3. Brug af biler i Aalborg Kommune skal nedbringes, bl.a. med brug af delebiler.
 4. Bæredygtig trafik til og fra lufthavnen skal styrkes – og udbygningen af P-pladser ved lufthavnen skal stoppes
 5. Der skal ske udvidelse af park and ride langs den kollektive trafiks knudepunkter i randen af Aalborg

Ændringsforslag til afsnit ”Oversvømmelse og erosion”

 1. Afsnittets målsætninger vedrører forhold som omhandler klimaforandringer. Klimaforandringer behandles også i en kommende Klimahandlingsplan som tager afsæt i Paris – aftalens målsætninger.
 2. De nationale målsætninger om 70% CO2 reduktion i 2030 skal sikres.
 3. Nordjyllandsværket skal omstilles og droppe brug af kul før udgangen af 2028

Link til kommuneplanen:

Forslag til Kommuneplanrevision 2021 – Kommuneplan (aalborgkommuneplan.dk)

Kommentarer – Kommuneplan – Forslag (niras.dk)

Forside – Kommuneplan (aalborgkommuneplan.dk)