0-6-årige børns udvikling og trivsel skal sikres

Det er vigtigt, at familier oplever, at de kan få den støtte, de har brug for allerede fra graviditetens start. Derfor skal alle kommende forældre tilbydes forældrekurser, som modsvarer deres behov. Sundhedsplejen skal sikres ressourcer, så den kan være mere fleksibel og bedre imødekomme den enkelte families behov, f.eks. ved i perioder at kunne tilbyde besøg oftere, særlig støtte til amningen, vejledning i små børns søvnbehov, ekstra vejledning i barns overgang til mad, eller hvad familien ellers har brug for at kunne give sit barn den allerbedste start på livet.

Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, som sikrer børnenes udvikling og trivsel, når familierne har brug for det. Alle børn skal have samme muligheder. Åbningstiderne skal indrettes efter familiernes behov. Institutionspriserne i Aalborg er blandt de højeste i landet. Derfor skal de nedsættes. Målet er, at de skal være gratis – lige som det er gratis at gå i skole. Alle børn skal tilbydes et sundt og godt økologisk måltid hver dag.

Aalborg Kommune skal gå i spidsen med indførelse af reelle minimumsnormeringer. Der skal højest være 3 børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuer og 6 i børnehaverne. Det skal gælde i den enkelte institution hver dag i hele åbningstiden og tid til ledelse, administration og andre opgaver regnes ikke med i denne normering. Antallet af børn i dagplejen skal også reduceres til 3 pr. dagplejer.

Der skal etableres flere integrerede institutioner og vuggestuer, sådan at alle, der ønsker det, kan få deres 0-3-årige barn i en vuggestue eller en integreret institution.

Pædagoger skal sikres frihed til at udføre deres arbejde – og ikke hæmmes af detailstyring og krav om unødvendig dokumentation.

Fokus i institutionerne skal være at sikre børnenes trivsel og alsidige udvikling.

Alle børn skal sikres de samme muligheder. Derfor skal der være flere ressourcer til børn med udfordringer og til institutioner i områder, hvor der er særligt mange familier med sociale og økonomiske udfordringer. Ressourcepladserne skal omlægges til reelle specialpladser.


FN’s børnekonvention