Udsatte børn – delprogram

Enhedslisten vil have bedre forhold for udsatte børn i Aalborg Kommune. Især indenfor to områder mener vi, at vi som kommune bør forpligte os på at gøre det bedre. Det gælder de forebyggende indsatser og fokus på børns egne rettigheder.

Tidlig indsats er vejen frem for at undgå at sårbare børn bliver udsatte. Det er vigtigt vi bliver endnu bedre til at arbejde forebyggende, for ingen børn skal opleve svigt eller overgreb! Udsatte børn og deres familier skal møde et system der tilbyder dem hjælp og støtte til at skabe gode og trygge rammer, i indsatserne skal fokus være på empowerment og på at familierne skal have mulighed for at skabe gode liv på deres egen måde. Det gør vi ikke med skemaer og kontrol, men ved at vise vores dygtige socialfaglige medarbejdere tillid og give dem tid til at hjælpe og støtte børn og familier.

Hvis det alligevel sker at børn udsættes for svigt er det vigtigt for os at vi vægter børnenes rettigheder højt i arbejdet med deres sager. Alle børn skal opleve at blive hørt og at blive taget alvorligt når de bliver en del af systemet. Beslutninger om hvor de skal bo eller hvilke tilbud de får om hjælp, skal afhænge af hvad der er bedst for barnet, aldrig af om der er økonomi til det. Børn skal have ret til selv at opsøge hjælp og til at få uafhængig rådgivning i deres sag, hvis de ikke oplever at blive hørt i deres egne sager.

Forebyggende indsatser

 • Øget økonomi til fritidscentre og andre forebyggende og opsøgende indsatser
 • Bedre normeringer til alle 0-6 års tilbud
 • Fripas til fritidsaktiviteter inkl. pulje til udstyr
 • Gratis ugentlig åbningsdag på alle kulturinstitutionerne
 • Økonomisk førstehjælp til meget økonomisk dårligt stillede familier.
 • Børnenes rettigheder skal skærpes og udbredes til børnene
 • Indsatser til “efterslæbet” af Coronanedlukning i udsatte familier med fokus på at opsøge og understøtte udsatte børns familie og skoleliv – inkl. faglig støtte til at kunne følge med i skolen
 • Mere støtte og flere aktiviteter til småbørnsfamilier kunne være a la café babystart. Tilbuddene kan tage udgangspunkt I de familier der ikke benytter tilbud som Hånd om Barnet og mødregrupper, men som stadig her brug for støtte og mulighed for at danne sociale netværk med andre forældre.

Udsatte børns rettigheder skal styrkes

 • Kommunal faglig støtte-/mentorordning til alle anbragte børn, så de her mulighed for at klare sig fagligt bedre I deres skolegang
 • Flere penge til anbringelser. Det må ikke være økonomi der afgør om man bliver anbragt eller hvor man bliver anbragt
 • Der skal iværksættes en dybdegående undersøgelse af netværkspleje, så det ikke kun er økonomi og færre sammenbrud der afgør i hvor stort omfang netværkspleje bliver benyttet
 • Kommunen skal bane vejen for et lokalt Børne/unge krisecenter – inspireret af “Joannahuset” I København

FN’s børnekonvention