Byrådsmødet den 13. december – Massiv støtte til Egholm motorvej og fortsat byfortætning

Massiv støtte til Egholm motorvej og fortsat byfortætning

Det sidste byrådsmøde i denne periode bekræftede, at der er ikke ville være meget uenighed og opposition i Aalborg Byråd, hvis Enhedslisten ikke var repræsenteret. I den fortsatte kamp mod Egholm motorvejen, fik vi støtte fra De Radikale, men i forhold til vores kritik af forslaget til ny Kommuneplan, som lægger op til en fortsættelse af de senere års massive byggeri i den såkaldte vækstakse, stod vi helt alene. Ud over Socialdemokratiet var der larmende tavshed fra Byrådets andre partier, men som Venstres Mads Sølver har sagt i en anden sammenhæng, er der jo ikke nogen grund til, at Venstre tager ordet, når Socialdemokratiet har sagt det, Venstre mener.

Kritikløs opbakning til anlægslov vedrørende motorvejen hen over Egholm
Vejdirektoratet har sendt forslaget til anlægslov vedrørende motorvejen over Egholm i høring hen over julen. Vi mente ikke, det gav mulighed for at behandle sagen ordentligt i udvalg og byråd og mente også, at man burde give det nye byråd mulighed for at behandle sagen. Derfor foreslog vi, at Aalborg Byråd skulle bede om udsættelse af høringsfristen (se forslaget). Det stemte alle partier – med undtagelse af Enhedslisten og De Radikale imod. Herefter foreslog vi, at byrådet skulle kræve, at forureningen med asbest i det område, som ville blive berørt at anlægget af motorvejen hen over Egholm, skulle undersøges og at der skulle fremlægges en plan for håndteringen af dette affald, inden anlægsloven blev fremlagt og at det samme skulle ske i forhold til forureningen med PFOS (se forslaget).

Det blev også afvist af Socialdemokratiet, Venstre, DF og De Konservative, mens Enhedslisten og De radikale stemte for.

Se debatten her.

Herefter gik byrådet over til at behandle udkastet til høringssvar (se forslaget her).

Her stillede Enhedslisten nogle mindre ændringsforslag, som protesterede mod lovforslagets suspension af kommunens rolle som kontrolmyndighed på en række områder, fjernelsen af borgernes ret til at klage til en anden administrativ myndighed og strammede op på formuleringerne vedrørende bekæmpelse af støjforureningen fra motorvejen. Også disse ændringsforslag blev forkastet (se forslaget her).

Se debatten her.

Ingen fornyelse i Kommuneplanen
Enhedslisten havde på et tidligt tidspunkt i processen fremlagt en række ændringsforslag til den Hovedstruktur, som udgør kernen i den nye Kommuneplan.

Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe en by og kommune, der har de kvaliteter, som kan give gode livsbetingelser for borgerne og sikre, at Aalborg Kommune står i spidsen for den grønne omstilling.

I stedet for fortsat at satse på massiv og tæt udbygning i den såkaldte vækstakse, ønsker Enhedslisten en alsidig udvikling af hele Aalborg Kommune, med borgerne i centrum. I planen for Aalborg Kommunes udvikling de næste 12 år fokuseres der markant på den såkaldte vækstakse.

I Enhedslisten mener vi, at den markante fokusering på vækstaksen er fejlagtigt.

Der skal i stedet fokuseres langt stærkere på bevarelse og udbygning af de historiske bydele, som Aalborg og Nørresundby består af. Det vil primært sige Nørresundby midtby, Vejgaard midtby, Vestbyen og Aalborg Øst, som altid skal prioriteres højere end vækstaksen, i den fortsatte byudvikling. I disse historiske bydele skal der sikres investeringer til at fastholde og udbygges centrene, bl.a. i form af kulturhuse, sundhedshuse, biblioteker og andre centerfunktioner, men også i form af opbygning af identitetsfulde centerbydele. I de større oplandsbyer skal der eksperimenteres med fælles arbejderhus på tværs af offentlige og private sektorer. Det er her borgerne hører til og føler tilknytning og bydelenes forskellige kvaliteter skal udnyttes i den fremtidige udvikling. De tætte bånd mellem bydelene og dens beboere er en kvalitet, der dels har sin rod i historien, dels rummer det nære hverdagsliv, som i fremtiden skal udvikles og styrkes.

Udviklingen i Aalborg Kommunes mindre byer, landsbyer og i landdistrikterne skal ske med udgangspunkt i borgernes ønsker og understøttes aktivt af kommunen. Forbedringer af borgernes bomiljø og hverdagsliv skal prioriteres højt. Natur, biodiversitet, grønne oaser og rekreative områder indgår som vigtige elementer heri.

Aalborg Kommune skal gennem den kollektive trafik sikre bedre forhold for cyklister og gående og placeringen af kommunale tilbud skal understøtte udviklingen i hele kommunen.

Bilismen skal reduceres. Aalborg Kommune skal være drivkraften i udviklingen af et bæredygtigt Nordjylland. Et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Aalborg Universitet, borgerne og bæredygtige virksomheder skal sikre, at region Nordjylland bliver internationalt førende på energi-, klima og miljøområdet. Grøn omstilling og klimaløsninger skal spille en afgørende rolle i erhvervsudviklingen i Nordjylland. Der skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, bo- og bymiljø i hele Kommunen.

I Enhedslisten vil vi satse på Aalborg centrum, centeropbygning i de historiske bydele og bykvarterer på centeropbygning i de større oplandsbyer, og sige nej til yderligere opbygning i City syd. Og vi vil styrke det kommunale servicetilbud i Hals, Nibe og Sejlflod.

Byplanlægningen skal tage udgangspunkt i borgernes interesser og holdninger. Det skal sikres gennem reel borgerinddragelse, hvor borgerne og lokalsamfundet skal sikres før, eller samtidig, med at kommunen går i dialog med investorer.

Desværre blev alle disse ændringsforslag den gang afvist og Kommuneplanen gled uændret igennem med støtte fra alle de andre partier i byrådet (se vores forslag her).

Det skete uden meget debat, men se den smule, der var her.

Beskæftigelsesplan renset for Aalborg Alliancen
Forslaget til Beskæftigelsesplan for Aalborg Kommune indeholdt mange gode elementer. Således er der lagt meget vægt på uddannelse og kompetenceudvikling i planen. Det har Enhedslisten, de faglige organisationer og a-kasserne arbejdet hårdt for i flere år. Til gengæld er de borgerliges ønsker om mere brug af nyttejobs, sanktioner m.v. heldigvis helt fraværende. Desværre blev Aalborg Alliancen fremhævet flere steder. Det foreslog vi fjernet (se forslaget her) – og da det lykkedes, stemte vi for planen, som blev vedtaget enstemmigt (se beslutningen her).

Se debatten her.

Per Clausen, den 14. december