Aflastningsområde Nord for Nørresundby

For flere år siden besluttede Aalborg Kommune at etablere et såkaldt aflastningsområde i det sydlige Aalborg. Området er i dag velkendt som City Syd.

Gennem årene har City Syd udviklet sig som aflastningsområde, og i dag overstiger omsætningen i City Syd omsætningen i Aalborgs midtby.

Nu vil Aalborgs politikere etablere et aflastningscenter i det nordlige Nørresundby. Det vil helt sikker få negative konsekvenser for butikslivet i Nørresundby Midtby, Lindholm, Nørre Uttrup og de nordlige oplandsbyer.

Afgørende møde i Aalborg Kommunes By og Landskabsudvalg
Aalborg Kommunes By og Landskabsudvalg (BLU) besluttede 6. oktober 2022, at igangsætte arbejdet med etablering af et Aflastningsområde a la City Syd, i Bouet, nord for Nørresundby. Affotografering af referat og indstilling

Affotografering af referat og indstilling – punkt 10 – side 43 i referatet

Placering af aflastningsområde
Aflastningsområdet er placeret umiddelbart syd for Coolshop, kun adskilt af vejen mod Vodskov (Loftbrovej), og området grænser op til motorvejen. Det valgte scenarie B1 fremgår af kortet nedenfor

Området kan også rumme en ny butik på 2.600 m2 i forbindelse med lagerfaciliteter nord for Loftbrovej. D1 omhandler en minimal udvidelse nord for Loftbrovej, der alene rummer den ønskede nye butik samt arealet syd for Loftbrovej mellem det eksisterende centerområde og den nye butik.

Sagens forhistorie viser en temmelig besynderlig sagsbehandling
I et tidligere BLU møde 13.10.2021 (punkt 8) godkender By og Landskabsudvalgetudvalget, at der igangsættes en fordebat om hvorvidt der skal planlægges for en udvidelse af bydelscentret i Bouet. Der vedlægges et bilag til fordebatten benævn ”Deltag i debatten”. I samme punkt behandles en udvidelse af erhvervsområdet nord for Loftbrovej (Coolshop), og der spørges:

  • Skal der planlægges for en udvidelse af bydelscentret ved Bouet?
  • Skal erhvervsområdet udvides mod øst (til Lerbækken)?
  • Hvilke hensyn til natur og landskab skal vælges i planlægningen?

Bemærk, at der her tales om et Bydelcenter ikke et aflastningsområde.

I BLU møde 3. februar 2022 punkt 6, behandles fordebatten, og det besluttes at arbejde videre med Kommuneplantillæg og Lokalplan, men KUN for den del af debatten der vedrørte erhvervsarealet (Coolshop). Denne del er senere blevet godkendt i Byrådet.

Debatten med borgerne om udvidelse af bydelscentret er således aldrig blevet behandlet i BLU eller i byrådet, på trods af markante indsigelser.

I sagsbeskrivelsen skriver forvaltningen at ”Der udarbejdes sideløbende et oplæg til en ny fordebat med henblik på udlæg af aflastningscenter til udvalgsvarebutikker samt en eventuelt yderligere udvidelse af erhvervsområdet”.

Bemærk, at forvaltningen nu ændrer tilgang og som noget nyt, nu taler om et aflastningscenter.

Dette udgør dog ikke et beslutningstema i BLU mødets punkt 6, og der er intet referat som viser en beslutning om ny fordebat eller om et aflastningscenter. Man kan derfor, med god ret hævde, at det aldrig er besluttet at arbejde med et aflastningscenter.

Forvaltningens svar på indsigelserne til punktet, bliver aldrig behandlet politisk. Med andre ord har BLU gennemført en fordebat, modtaget indsigelser hertil, men aldrig behandlet indsigelserne.

I BLU møde 10. marts 2022 er sagen nu opsplittet i 2 punkter:

Punkt 3, hvor der forelægges Kommuneplantillæg og Lokalplan for Erhverv, Loftbrovej, som godkendes og sendes videre til Byrådet.

Punkt 4, om godkendelse af igangsætning af planlægning for butik og erhverv i Bouet. Det foreslås at BLU godkender, at der udarbejdes forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan.

Punktet 4 udgik og er aldrig blevet behandlet, og dermed heller ikke videresendt til byrådets godkendelse.

I sagsbeskrivelsen skriver forvaltningen at ”By og Land har vurderet ønskerne og anbefaler, at der arbejdes videre med at imødekomme efterspørgslen i området inden for rammerne af Byrådets eksisterende detailhandelsstruktur” og videre at ”Dette indebærer, at der ikke arbejdes videre med en udvidelse af bydelscenteret, og at der ikke igangsættes en fordebat om udlæg af et nyt aflastningscenter i området.”

Her skriver forvaltningen klart og tydeligt, at den detailhandelsstruktur byrådet har vedtaget (i ny Kommuneplan), ikke rummer mulighed for at udvide bydelscenteret og heller ikke rummer mulighed for udlæg af et nyt aflastningscenter.

13.12.2021 vedtog Byrådet, efter 8 ugers debat med borgerne, en ny Kommuneplan for Aalborg Kommune. I planens retningslinjer står bl.a. følgende:

”Byrådet vil…
… Udvikle Aalborg Midtby og City Syd i gensidig synergi som Norddanmarks handelsmæssige kraftcenter. Aalborg Midtby som Norddanmarks vigtigste kultur-, service-, og handelscentrum og City Syd som eneste regionale handelscenter (aflastningsområde) særligt for store udvalgsvarebutikker, der ikke naturligt kan indpasses i midtbyen, med fokus på god tilgængelighed.”… (citat slut).

Planloven kræver at der skal redegøres for sådanne retningslinjer. Den ny Kommuneplans redegørelse siger således:

”Byrådet ønsker ikke at udvide City Syd yderligere, endvidere ønsker byrådet ikke at udlægge nye aflastningsområder”

Alligevel dukker ovennævnte sag så op på BLU mødet 6. oktober 2022. Og nu er der tale om et valg mellem scenarier for et Aflastningsområde, hvor scenarie B1 vælges som grundlag for etablering af Aflastningsområdet i Bouet, syd for Loftbrovej, og en 2.600m2 butik til Coolshop, nord for Loftbrovej. Det fremgår af sagens bilag at:

  • Følgevirkningerne ved etablering af et centerområde ved Bouet, vil medføre et fald i udvalgsvareomsætningen med 58 mio kr. i Nørresundby.
  • De øvrige oplandsbyer mister 32 mio kr., og influensområdet (Fjerritslev/Hjørring/Frederikshavn/Hals) anslås at miste 151 mio kr.

Denne gang kan politikerne i Aalborg ikke dække sig bag embedsapparatet