Budget’22 – Aalborg skal være en kommune for alle!

Anna Aaen – Klik og læs Annas profil

Også i år skal vi forhandle budget, og igen i år står klimaet også i skarp kontrast til det foreslåede budget.

Vi ved at det kræver en kæmpe indsats for Aalborg Kommune at yde sit bidrag så vi kan opnå en 70% reduktion af CO2 udslippet i 2030, vi ved også at en reduktion på 70 % ikke er nok til at Danmark kan opfylde Parisaftalen. Dette er ikke en ligegyldig aftale, som vi altid bare kan få udsættelse for.

Parisaftalen tager udgangspunkt i at forhindre at temperaturen stiger over 1,5 grader. Efter den seneste Klimarapport, ved vi nu, at den grænse højst sandsynligt bliver overskredet, og at vi skal sætte hårdt ind for at undgå at den stiger over 2 grader.

Alle ved det nok godt, men man kan godt stå med fornemmelsen af at alle ikke helt har forstået det, så nu ridser jeg lige op, igen:

Stiger temperaturen over 1,5 grader, dør størstedelen af de tropiske koralrev, der udgør levegrundlaget for en stor del af livet i havet, mere tørke, flere skybrud og flere oversvømmelser, Ja det vil også påvirke os i Aalborg Kommune. Stiger temperaturen over 2 grader, vil det meste af indre Aalborg blive oversvømmet, ja det vil også påvirke os i Aalborg Kommune. Mange millioner vil miste deres livsgrundlag, og blive klimaflygtninge. Nedbrydningsprocesserne i jorden vil ændre sig så vi mister rent drikkevand, også i Aalborg Kommune.

Men vi kan heldigvis faktisk gøre meget med det kommunale budget. Dette gøres dog ikke ved at sætte penge af til en Egholms-forbindelse, og fremrykke investeringer til fordel for biltrafik som foreslået. Det gøres ikke ved fortsat at udskyde investeringer i cykeltrafik og skovrejsning. Den prioritering af veje til biler, som der er lagt op til i budgetforslaget skal radikalt ændres til fordel for den kollektive trafik og cyklismen, hvis Enhedslisten skal være med i et budgetforlig.

Aalborg Kommune har allerede nu en målsætning om at der skal være 11.000 færre privatbiler på vejene i 2030, det er en god målsætning, det vil betyde en gevinst for klimaet. Men hvis vi skal nå i mål med dette, er vi nødt til at prioritere den kollektive trafik, derfor foreslår vi at der sættes midler af til at forbedre busforbindelserne. Der er også brug for flere trinbræt i Aalborg Kommune, og vi har i vores budgetforslag sat midler af til et nyt togstop, som f.eks. kunne være nord for Lindholm.

Denne prioritering af både den kollektive trafik og cyklismen, vil reducere både CO2 udslippet, og begrænse trængslen på vejene.

I stedet for asfalt og biler, foreslår Enhedslisten at vi opretter en ”Klimalliance”, hvor foreninger og forretningsliv sammen kan støtte hinanden i den grønne omstilling. Vi har allerede mange gode tiltag der skal hjælpe både borgere, foreninger og virksomheder med at blive grønnere, som f.eks. bæredygtighedsfestival, eller den for nyligt afholdte biodiversitetsmesse. Dette kan man med fordel følge op på, og bygge videre på.

Aalborg Kommune skal selv gå forrest, og vise at den grønne omstilling kan lade sig gøre. Derfor vil vi afsætte midler til at gøre kommunens drift og indkøbspolitik grønnere. Det er et spørgsmål om mange bække små, skal tænke CO2 reduktion langt mere ind i den daglige drift, blandt andet ved at have så få benzin og diesel køretøjer som muligt, og ved at tænke CO2 reduktion ind i vores køkkener i kommunen.

Der bør også investeres i flere, og bedre cykelstier. Cykelstier der tager højde for, at mange nu har en elcykel og kan tilbagelægge en meget længere distance på cykel. Cyklen er derfor ikke kun forbeholdt byboere.

Mange har i dag også en ladcykel, den er praktisk, men fylder, derfor skal de cykelstier vi anlægger i fremtiden også være bredere for at tage højde for dette.

Dette budget handler ikke kun om klima kontra asfalt. Det handler også om asfalt kontra velfærd.

Velfærd er ikke et skældsord, det er det vi har opbygget vores samfund på.

Ved at have en god folkeskole, og nogle gode fritidsordninger, DUS’er, børnehaver og vuggestuer, hvor vores børn ikke kun kan blive passet mens vi er på arbejde, men hvor de kan have en meningsfuld og berigende hverdag.

Derfor er det også rart at se de gode forslag i budgettet, til at gøre en større indsats for folkeskolen. Der bliver lagt op til en mere mangfoldig og inkluderende folkeskole, det tror jeg vil betyde en positiv forskel for rigtigt mange børn, og det bakker vi op om.

Sidste år fik Enhedslisten afsat midler til flere pædagoger i undervisningen. Disse midler er bibeholdt i kommunens foreslåede budget. Det er vi glade for, og det er dejligt at co- teaching bidrager med så meget til læringen ude på skolerne.

Når man har erkendt at dette er en succes, og at pædagogerne bidrager med noget væsentligt i skoledagen, mener vi også det er relevant, og på tide at pædagogerne får en anerkendelse af deres indsats i form af en arbejdstidsaftale, som deres kolleger lærerne har. Derfor foreslår vi at kommunen indgår i dialog med BUPL om en arbejdstidsaftale for pædagogerne.

Der er positive takter i forhold til den almene folkeskole, men når elevtallet i specialklasserne stiger, er pengene nødt til at følge med. Her er tale om børn, som udover en diagnose om f.eks. autisme eller ADHD ofte når at få stress eller angst før de bliver visiteret til specialklasser. De har derfor på mange måder behov for en ekstra indsats, ekstra nærvær og støtte, ikke skjulte forringelser.

Alle børn har ret til fritid. Derfor er Enhedslisten imod lange skoledag- og derfor vil vi opprioritere fritidspædagogikken.

Vi kan og skal have så mange børn med som muligt, og fritidscentrene hjælper med at løfte en vigtig opgave her, derfor ønsker vi at sløjfe besparelserne på dette område, så de fortsat kan yde den gode og forebyggende støtte til børn og unge som de gør i dag.

Vi kan også sagtens nå i mål med minimumsnomineringer før tid. Der er flere kommuner der allerede har vist, at det er muligt. Aalborg Kommune skal følge trop og der er bestemt plads i budgettet med også at nå i mål her. Børnehaver og vuggestuer skal være et sted hvor børn kan føle sig trygge og udvikle sig, og ikke bare et sted at blive opbevaret indtil mor eller far får fri fra arbejde.

Der var færre der brugte DUS-ordninger under Corona Hele samfundet var i undtagelsestilstand, og det er ikke et udtryk for at færre ønsker at bruges dette tilbud, og at vi derfor kan skære på bevillingerne til DUS ’erne. Vi ønsker at der afsættes midler til DUS-tilbud, så de svarer til det antal børn der er i DUS ’erne – og ikke det antal børn der var der under Corona.

Vi har i Aalborg Kommune svært ved at fastholde og rekruttere medarbejdere på ældre- og handicapområdet. Det er vigtigt at Aalborg Kommune ikke bliver en svingdørsarbejdsplads. Hver gang en medarbejder forlader os for at søge bedre arbejdsforhold mister vi erfaring og viden om præcis vores borgere, og vores systemer og det kan borgerne kun tabe på. Der er allerede afsat midler til dette område, for man har erkendt at dette er et problem. Men der skal afsættes flere, så vi kan tiltrække, fastholde og videreuddanne vores dygtige medarbejdere.

Aalborg skal være en kommune for alle.

Når vi renoverer eller bygger nyt, skal det tænkes ind, at man som borger skal kunne komme ud og rundt i byerne også selvom man har rollator eller sidder i kørestol. Der skal derfor afsættes ressourcer så mennesker med et handicap kan få den støtte de har behov for, for at leve et selvstændigt liv, og deltage i de aktiviteter de har lyst til.

Vi bygger meget i Aalborg, vi bygger stort og tæt og vi bygger dyrt. I Aalborg Kommune har vi desværre alt for få almene boliger som alle har råd til at bo i. Det er en stor mangel, ikke kun for de borgere som ikke kan finde et sted at bo, som de har råd til, men for hele vores kommune, at vi ikke sørger for ordentlige boliger til vores borgere.

Sidst, men ikke mindst, skal alle der ønsker det, have adgang til kultur.

Enhedslisten har tidligere foreslået et klippekort til kulturoplevelser. Det behøver ikke at være denne løsning, men det skal sikres at alle har mulighed for at komme ud og tage del i de fantastiske kulturelle muligheder der er i Aalborg.