Mennesker og natur tabte i Aalborg Byråd

Ikke uventet stadfæstede et stort flertal i Aalborg Byråd sin støtte til en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm-linjen på sit møde den 26. april. Det skete på et møde, hvor Venstre og Socialdemokratiet også stadfæstede, at al natur fremover skal indgå i en forvaltning, som har fokus på udvikling og planlægning og ses i sammenhæng med klima og miljø. Så man kan roligt sige, at dette byrådsmøde vil gå over i historien, hvor mennesker og miljø tabte, hvem der vandt, er en helt anden historie

Ukritisk høringssvar om 3. Limfjordsforbindelse

Borgmester Thomas Kastrup slog tonen an i et langt indlæg, som var en lang lovprisning af en ny motorvej gennem det vestlige Aalborg, over Egholm og gennem det vestlige Lindholm. Al udvikling i Nordjylland vil gå i stå, hvis vi ikke får denne motorvej og præsenterede dermed argumenterne for flertallets høringssvar.

Byrådsbeslutning 2021 04 26 Høringssvar Motorvej I Egholm Linjen

Heroverfor stod Enhedslisten på, at den reviderede VVM-undersøgelse tydeligt viser, at etableringen af en motorvej hen over Egholm kun vil give meget begrænsede reduktioner i transporttiden for relativt få mennesker, men til gengæld vil give et tab i rekreative muligheder for befolkningen, påvirke natur og biodiversitet negativt, udsætte flere mennesker for sundhedsskadelig og generende støj, udsætte grundvand og drikkevand for risici for at blive forurenet og øge CO2 udslippet. Hertil kommer, at investeringen ud fra en samfundsøkonomisk beregning ikke er fornuftig og at etableringen af denne vil påføre Aalborg Kommune yderligere udgifter til veje for op imod en milliard kroner.

Jøren Hein fra de radikale fremførte tilsvarende argumenter – og Enhedslisten og De Radikale fremlagde da også i fællesskab et alternativt forslag til høringssvar. Endnu mere bemærkelsesværdigt var det, at Helle Frederiksen (socialdemokratisk byrådsmedlem fra Lindholm) fremførte en række argumenter imod den foreslåede placering for motorvejsforbindelsen – og dermed bekræftede, at der også i den socialdemokratiske byrådsgruppe er modstandere af Egholm-motorvejen. Desværre stemte de alle alligevel for det ukritiske høringssvar.

Jan Thaysen fra Venstre forsøgte sig med et forslag om, at de 600 millioner, som et flertal i Aalborg Byråd har afsat til denne motorvej, skal bruges på at begrænse skaderne. Desværre har Aalborg Kommune ikke stillet nogen betingelser i forhold til anvendelsen af de 600 mio. kr. i forbindelse med at pengene blev afsat og høringssvaret indeholder da heller ikke sådanne betingelser. Jan Thaysen ville gerne have motorvejen gravet ned, men sandheden er at den på store strækninger hæves op over det omkringliggende arealer (enkelte steder helt op til 9-10) meter og dette bliver slet ikke problematiseret i det høringssvar Jan Thaysen og Venstre stemte for.

Du kan se debatten her.

I Aalborg hører natur ikke sammen med klima og miljø

I Aalborg Byråd står Venstre og Socialdemokratiet tilsyneladende med det synspunkt, at naturen skal placere i By- og Landskabsforvaltningen. Byrådets øvrige partier mener, at naturen skal placeres i den nye Klima- og Miljøforvaltning. Det giver da også bedst mening, fordi løsningen af klima- og miljøudfordringerne hænger tæt sammen med at skabe gode vilkår for natur og biodiversitet. Desværre tyder meget på, at Venstre og Socialdemokratiet synes naturinteresserne skal underordnes hensynet til erhvervsudvikling, bygger og anden planlægning.

Se debatten her.

Per Clausen


Enhedslistens og Radikales forslag til vedtagelse:

Aalborg Byråd afviser på det foreliggende grundlag, at der etableres en vestlig motorvej hen over Egholm

Set i forhold til prisen og de negative effekter etableringen af denne forbindelse giver, er de opnåede gevinster for trafikafviklingen og reduktionerne i rejsetiderne små. Således er der stort set ikke nogen samfundsøkonomisk gevinst ved etableringen af denne forbindelse. Derfor opfordrer Aalborg Byråd til, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor alternative løsninger på de trafikmæssige udfordringer undersøges.

Etableringen af den planlagte motorvej vil i sig selv medføre øget biltrafik og hermed medvirke til at øge CO2 udslippet – hertil kommer det CO2 udslip, som vil ske i forbindelse med etableringen af motorvejen. Denne stigning i CO2 udslippet strider både mod statens og Aalborg Kommunes klimapolitik.

Etableringen af motorvejen vil medføre at flere borgere i Aalborg vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdi på 58 dB og lang flere vil opleve støjgener og komme til at leve med støj, som overstiger WHO’s grænseværdi på 53 dB. Dette vil ramme borgere i Hasseris, Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge, Østerådalen, Dal, kolonihaver, rekreative områder og beboelse i Vestbyen, Egholm og Lindholm. Dette vil også påvirke disse menneskers sundhed negativt. I forhold til de mennesker som, i dag er hårdt ramt af støj, ville en direkte indsats i form af bedre støjskærme og lavere hastighed på motorveje i bymæssig bebyggelse have betydeligt mere effekt.

Etableringen af motorvejen vil inddrage og ødelægge naturområder og forringe forudsætningerne for dyre- og fuglelivet både nord og syd for fjorden samt på Egholm. Vigtig natur vil få forringede vilkår og det gælder også for en række dyrearter– særligt fisk og fugle.

Grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup udsættes for risiko for forurening både ved etableringen og i forbindelse med anvendelsen af motorvejen.

Vandkvaliteten i Østerå, Hasseris Å og Lindholm Å vil blive påvirket negativt at forurenet vand fra motorvejen, herunder bl.a. ved mikroplast der tillige føres fra åer og vandløb til Limfjorden og videre ud i havet. Mikroplasts indvirkning på konsumfisk er endnu ikke fuldt ud klarlagt.

Den visuelle oplevelse af landskabet vil blive markant forringet. Dette vil være særligt markant i Østerådalen, i Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge og omkring Limfjorden.

Vigtige rekreative områder, stier og kolonihaver vil blive negativt påvirket eller ødelagt af øget støj, visuel påvirkning, barriereeffekt og direkte fysisk påvirkning.

Udover de negative effekter for beboerne på Egholm vil etableringen af denne motorvej få en meget stor negativ effekt på Egholm som rekreativt område og turistdestination. De oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt.

I anlægsfasen for Egholm-linjen vil befolkningens sundhed blive negativt påvirket som følge af støj, luftforurening, støvgener samt forringet adgang til rekreative områder og funktioner.

Der er registreret 52 arealer i nærheden af Egholm-linjen, som vurderes at kun være forurenede. Der er risiko for, at denne forurening spredes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Etableringen af denne motorvej vil påføre Aalborg Kommune udgifter til etablering af nye og forbedrede vejforbindelser på op imod en 1 milliard kroner.

Download forslaget