Enhedslistens ændringsforslag til Forslag til Budget 2024-2027

Enhedslistens ændringsforslag til Forslag til Budget 2024-2027

Enhedslisten vil Samlede ændringsforslag til budgetforhandlingerne kæmpe for at fjerne forringelser for udsatte mennesker og det forebyggende arbejde, for at fjerne velfærdsforringelser og sikre arbejdsmiljøet, for at sikre investeringer i den grønne omstilling og i klimaet, og for at sikre vilkårene for det kulturelle vækstlag.

Som vi har gjort gennem næsten 10 år, lægger vi her vores ændringsforslag til budgettet åbent frem, så det bliver synligt, at det selv i tider med en presset økonomi i kommunen er muligt at fastholde velfærden, hvis der er politisk vilje til det.

Finansiering
Vi foreslår at droppe det årlige bidrag på 30 mio. kr. til en evt. Egholmmotorvej . Det vil frigive 150 mio. kr. i opsparing, og det vil frigive 30 mio. kr. de næste 15 år, som kan bruges på service og anlæg. Vi foreslår at hæve skatten med 0,2 procentpoint. På grund af sanktioner fra statens side er indtjeningen usikker, men provenuet vil mindst være 18,4 mio. kr. i 2024, 36,9 mio. kr. i 2025 og 2026 og 55,3 mio. kr. i 2027. Altså 147,5 mio. kr. i løbet af de fire år, som budgetforslaget dækker. Fra 2028 og fremefter vil provenuet være på 73,8 mio. kr. årligt. En stigning i kommuneskatten rammer socialt skævt, fordi det er en flad skat, og fordi det skrå skatteloft friholder topskattebetalere for skattestigningen. Men nedskæringer på velfærden rammer også skævt. Derfor vil vi målrettet prioritere midlerne til at sikre velfærden, hvilket først og fremmest kommer dem med de laveste indkomster mest til gode, og vi foreslår at afsætte 2 mio. kr., så det vejledende rådighedsbeløb for modtagelse af enkeltydelser kan blive sat op.

Alt i alt foreslår Enhedslisten omprioriteringer på drift for mere end 310 mio. kr.

Finansieringsforslag Drift – beløb i 1.000 kr. 2024 2025 2026 2027
Besparelse på BusinessAalborg. Tilpasning af opgaver til at modsvare lovgivningens definition. 2.000 5.000 5.000 5.000
Besparelse på Destination Nord (forudsætter aftale med Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommune) 0 4.000 6.000 6.000
Reduceret tilskud til AKKC 0 3.000 6.000 6.000
Besparelse på Aalborg Event 2.000 2.000 2.000 2.000
Markedsføring af elitesport udgår 1.500 1.500 1.500 1.500
Besparelse Økonomi og Erhverv 1.000 1.500 2.000 2.000
Halvt gennemslag af administrative besparelser i Økonomiaftalen aftalt med regeringen 0 5.000 10.000 10.000
Parkering 8.000 8.000 8.000 8.000
Besparelse på byggesager og lokalplaner (delvis tilbagerulning af forhøjelse i budget 2023) 5.000 5.000 5.000 5.000
Øget brugerbetaling i byggesager 2.000 2.000 2.000 2.000
Besparelse på eksterne konsulenter 2.000 5.000 5.000 5.000
Besparelse på ekstern kommunikation 1.500 3.000 3.000 3.000
Øget bidrag fra erhvervslivet til renhold i midtbyen 1.000 1.000 1.000 1.000
Afgift på udeservering 1.400 1.300 1.100 1.100
Besparelse på Musikkens Hus 2.000 2.000 2.000 2.000
Besparelse på Aalborg Zoo 1.000 1.000 1.000 1.000
Tilskud til Kunsthal Spritten indstilles i to år 5.000 5.000 0 0
Tilbagerulning af stigning i vederlag for udvalg m.m. vedtaget i 2017 0.600 0.600 0.600 0.600
Fremrykning af reduktion på Centrale Stabe i JV 0.400 0 0 0
Fremrykning optimering af Centrale Stabe i JV 0.550 0.550 0 0
Aalborgs andel af de ekstra 650 mio. kr. 24545 24600 24687 24773
Besparelse på Idrætsmødet 1100 1100 1100 1100
Samlet finansiering uden Egholm og skattestigning (beløb i 1000 kr.) 61.045 81.000 86.387 86.473
Egholmopsparing 30000 30000 30000 30000
Skattestigning 0,2 procentpoint (underforudsætning af maksimal sanktion) 18442 36884 36884 55325
FINANSIERING SAMLET (beløb i 1000 kr.) 109.487 147.884 153.271 171.798
NYT UDGANGSPUNKT jf. notat fra Økonomi og Erhverv
Opdaterede skøn for ejendomsskatter 55096 5992 3879 3616
Renter og afdrag -2511 -537 -1299 -3763
Multisal HUSET 4500 -4500
Skattesanktion (600 mio. kr.) -6000 -12000 -12000 -18000
Opdateret Tilskudsmodel i øvrigt (efterregulering og selskabsskat) 26989 1529 3795
Salg af Kellerupsgade, Byplanvejens og Skansevejens Skole 0 0 40000 50000
SUM 51085 15944 32109 35648
Tekniske reguleringer -387 -338 -3410 8790
NYT UDGANGSPUNKT I ALT (i 1000 kr.) 50.698 15.606 28.699 44.438

Ændringsforslag til det udsendte budgetforslag for 2024-2027
Budgetforslaget indeholder en lang række forringelser, som vil få store konsekvenser for borgernes hverdag. Enhedslisten vil i budgetforhandlingerne arbejde for at få samle flertal for følgende ændringsforslag:

Ændring i forhold til budgetforslag 2024 2025 2026 2027
Besparelse på Ungecenter Nexus droppes 4 4 4 4
Besparelse på MidtbySjakket droppes 1,2 1,2 1,2 1,2
Besparelse på  Pædagogisk Familierådgivning droppes 1,5 1,5 1,5
Droppe besparelse på  økonomisk støtte efter SEL § 52a 0,6 0,6 0,6 0,6
Droppe besparelse på Ungerådgivningen +18-årige 1,25 1,25 1,25
Droppe besparelse på Ungerådgivningen 0,75 0,75 0,75
Droppe besparelse på Foranstaltningsbudgettet 1,25 1,25 1,25
Droppe besparelse på ledsageordning 1,75 2,5 2,5 2,5
Takstreduktion bo- og døgntilbud droppes 3,75 9,775 13,75 13,75
Reduktion i vikarforbrug bo- og døgntilbud droppes 1,5 3,25 3,75 3,75
Droppe besparelse på tværfagligt bostøtteteam 1,5 3,25 3,75 3,75
Besparelseskrav på flexkørsel droppes 3,4 3,4 3,4 3,4
Servicereduktion flexkørsel droppes 9,4 9,4 9,4 9,4
Besparelse på skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel droppes 5,033 13,7 13,7 13,7
Øget undervisningstimetal til lærere droppes 2,067 10 10 10
Ændret serviceniveau på transport af skoleelever droppes 5,4 8 12 11
Ændring af uddannelsessammensætning i daginstitutioner og DUS droppes 8,8 10 10 10
Besparelse på sociale normeringer droppes 6 6 6 6
Reduceret åbningstid i daginstitutioner droppes 3,1 3,1 3,1 3,1
Reduktion af ressourcetildeling til rengøring – droppes 5,9 9,5 9,5 9,5
Besparelse på pædagogisk ledelse i dagtilbud droppes 6,1 12 12 12
Droppe besparelse på Kunsthal Nord 1,1 1,1 1,1 1,1
Droppe besparelse på Det Hem’lige Teater 1,6 1,6 1,6 1,6
Droppe besparelse på Seksuel sundhed 0,35 0,35 0,35 0,35
Droppe besparelse på Lille Vildmose Centret 0,4 0,8 1,063 1,063
Klippekort i ældreplejen 7,1 7,1 7,1 7,1
Nyt initiativ: Justering af vejledende serviceniveau for enkeltydelser 2 2 2 2
Servicebusser bevares 2,5 5 5 5
Besparelse på aktivitetstilskud til foreninger droppes 1 1 1 1
Midler til opfølgning på klimaplaner 1,5 1,5 1,5 1,5
Udgifter i alt i mio. kr. 87,05 134,875 144,113 143,113
Finansieringsforslag i alt 109,487 147,884 153,271 171,798
BALANCE – drift i mio. kr. 22,437 13,009 9,158 38,685

Samlet set vil forslagene give et mindreforbrug på drift på mere end 80 mio. kr. over fire år.

Anlæg
På anlægsområdet vil Enhedslisten prioritere initiativer, som fremmer cyklisme, kollektiv trafik, natur og miljø, drikkevand, dagtilbud, rekreative arealer og byens historiske boligkvarterer.

Anlægsudgifter 2024 2025 2026 2027
Pulje til cykelinfrastruktur og sikre skoleveje 25 30 45 20
Implementering af ny køreplan (2,175 mio.) + vedligehold (0,5 mio.) 2,675
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse 5 5 5 5
Realisering af udviklingsplaner for Vejgaard, Nørresundby og Vestbyen 3 3 3
Pendlerparkeringspladser 10 5 5
Bedre fremkommelighed for busser (planlægning og anlæg) 1 5 20 5
Biodiversitet og bynatur 2 2 2
Anlæg af nye daginstitutioner 50
Stigsparken 30 -15 -15
SUM i mio. kr. 76,675 35 65 82

Til at finansiere disse engangsudgifter peger vi på de knap 140 mio. kr. i engangsindtægter opgjort under ”Nyt udgangspunkt” i tabel 1 og på mindreforbruget (overskuddet) på knap 80 mio. kr. fra vores ændringsforslag til Drift. Hertil kommer, at der i det oprindelige budgetforslag er 150 mio. kr. i ikke-disponerede anlægsmidler i 2027. Det øvrige mindreforbrug lægges i kommunekassen for at styrke likviditeten. Det ikke realiserede tab på Aalborg Kommunes investeringer i obligationer og aktier i 2022 finansieres af ikke realiserede kursstigninger på disse i årene 2024-2027, som indgår i kassebeholdningen

Forslag til politiske aftaler indgået i forbindelse med budgetforhandlingerne
Enhedslisten vil desuden arbejde for, at budgetforligspartierne indgår principaftaler på en række områder. Vores forslag til aftaletekster er følgende:

  1. Budgetforligspartierne er enige om, at de drøfter og beslutter konkret initiativer til, hvordan reduktionsmålene i Klimahandlingsplanen nås, når evalueringen af den hidtidige indsats foreligger i 2024.
  2. Budgetforligspartierne aftaler, at der i 2024 skal udarbejdes og vedtages en mobilitetsstrategi, som har fokus på at stoppe væksten i biltrafikken ved at understøtte bedre vilkår for den kollektive trafik, cyklisme gang og samkørsel. Strategien skal kombineres med en parkeringsstrategi, som udvider de områder, hvor der er betalingsparkering og sikrer kommunen midler til at understøtte de mobilitetsformer, som prioriteres.
  3. Set i lyset af, at der ikke afsættes midler til øget trafiksikkerhed på budgettet, tages der initiativ til at reducere hastigheden på vejene i kommunen. Reduceret hastighed er et sikkert middel til både at reducere antallet af ulykker og konsekvenserne af dette. Set i lyset af at Aalborg Kommune har udgifter på ca. 40 millioner kroner på grund af de ca. 100 alvorlige trafikuheld ville en halvering af disse medføre en besparelse for Aalborg Kommune på 20 millioner kroner. Reduceret hastighed vil herudover medføre en reduktion af de meget alvorlige støjproblemer, som tusindvis af borgere i Aalborg Kommune udsættes for.
  4. Som et led i den grønne omstilling af byggeriet sikrer Aalborg Kommune, at der bliver mulighed for at bygge ”tiny houses” i Aalborg.
  5. Partierne er enige om at arbejde for at gøre det til en del af samarbejdsaftalen med Musikkens Hus, at de indgår overenskomst med de forhandlingsberettigede faglige organisationer.
  6. Budgetforligspartierne er enige om, at den nuværende økonomiske situation i kommunerne skyldes skiftende regeringers udhuling af kommunernes økonomi og en helt utilstrækkelig økonomiaftale for 2024. Derfor vil vi arbejde på at lægge pres på finanslovsforhandlingerne for at få tilført flere midler til kommunerne i disse og på KL og regeringen for at sikre at kommende økonomiaftaler giver mulighed for at fastholde og udvikle den kommunale velfærd og sikre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling.

Samlede ændringsforslag til Budget 2024 2027 – PDF-dokument – kan downloades