Enhedslistens ønsker til Aalborg Kommunes budget den 20. september 2018

 • Enhedslisten fremlægger nu sine ønsker til ændringer i Aalborg Kommunes budget til forslaget fra fra Magistraten.
  • Enhedslistens forslag betyder, at budgettet for 2019 stort set går i 0. Der bliver et kasseforbrug på ca. 3 millioner i 2019 (før udgifterne til anlæg af +bus)
  • At servicerammen udnyttes fuldt ud.
  • At der også i budgetoverslagsårene (2020-2022) bliver en fornuftig balance, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Enhedslistens forslag betyder et markant løft i indsatsen overfor udsatte borgere og bydele.
  • Vi har fundet penge til at fjerne en række forringelser på skole- og ældreområdet.
  • Herudover flytter vi penge fra investeringer i biler til kollektiv trafik og bedre forhold til cyklister.
  • På kulturområdet bevare vi de lukningstruede biblioteker og skaffer flere penge til udøvende kunstnere (det såkaldte kulturelle vækstlag, fortsætter Per Clausen.
 • Med Enhedslistens forslag styrkes velfærden, der investeres i forebyggelse og grøn omstilling – særligt i transportsektoren, hvor Enhedslisten også foreslår, at alle nye busser i Aalborg skal være eldrevne. Enhedslistens forslag er økonomisk ansvarligt og giver samlet set et mindre underskud over de fire år, end Magistratens forslag, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Familie og Socialforvaltningengen

 • Der afsættes 2 millioner til en ekstra indsat for af gennemgå alle sager vedrørende kontanthjælpsmodtagere, som har været aktivmeldte på kontanthjælp i mere end 2 år for at finde alternativ forsørgelse til disse (arbejde, uddannelse, revalidering, ressourceforløb, fleksjob, pension m.v.
  • 2 millioner
 • Aalborg Kommune skal selv stå lånene til de borgere, som ellers er berettiget til en kommunal garanti ved lån i forbindelse med betaling af boligindskud. Udgiftsneutralt på kort sigt. Giver formentlig en gevinst på længere sigt, fordi man kan undgå at lån misligholdes i større omfang end i dag.
  • 0 millioner
 • Nedbringelse af egenbetaling ved botilbud
  • 2 millioner
 • Bedre normeringer i daginstitutionerne
  • 10 millioner
 • Bortfald af besparelse på Hyldehaven
  • 0,4 millioner
 • Der afsættes 1 million kroner til at støtte igangsættelse af aktiviteter af kulturel og fritidsorienteret tilsnit på skoler og institutioner i udsatte boligområder
  • 1 million
 • Bortfald af besparelse på støtte til dagtilbud
  • 1,9 millioner
 • Fjernelse af besparelse på Midtbysjakket/De sociale jægere.
  • 0,4 million
 • Bortfald af besparelse på rusmiddelforebyggelse
  • 0,4 millioner
 • Bortfald af besparelse på de tværfaglige (forebyggende) teams
  • 0,5 millioner
 • Bortfald af besparelse på fællestilbud sammen med Skoleforvaltningen målrettet børn, unge og familier med særlige behov.
  • 1,2 millioner
   • 3 millioner i årene 20-22
 • Bortfald af besparelse på udsatteområdet.
  • 0,4 millioner
 • Bortfald af rammebesparelse på rådgivnings- og vejledningsfunktioner
  • 1,2 millioner
 • Øget støtte til det boligsociale arbejde
  • 2 millioner
 • Støtte til sundhedsrum (Kirkens Korshær)
  • 0,5 millioner
 • Bevarelse af frit optag på daghøjskolerne
  • 1,9 millioner

I alt 25,8 millioner

 

Skoleområdet

 • Bortfald af besparelse ved sygefravær
  • 2,5 millioner
 • Bortfald af reduktion i central finansiering af TR/arbejdsmiljørepræsentanter
  • 0,2 million
 • Bortfald af besparelse på PPR
  • 1,5 millioner
 • Bortfald af besparelse på Uddannelsesvejledning.
  • 0,5 millioner
 • Bortfald af besparelse på Ungdomsskolen
  • 2,5 millioner
 • Bortfald af ekstraordinær forhøjelse af forældrebetaling på DUS.
  • 6 millioner
 • Bortfald af besparelse på understøttende undervisning.
  • 2,4 millioner
   • 3 millioner i årene 20-22
 • Indførsel af modersmålundervisning 0-5 årgang.
  • 5 millioner
 • Fjernelse af af besparelse på pædagoger i undervisningen
  • 1,7 millioner
   • 4 millioner i årene 20-22
 • Fjernelse af besparelse på to-sprogsområdet.
  • 1,5 millioner
   • 5 millioner i årene 20-22
 • Tilskud til børn fra skoler i de udsatte boligområder til at gå på efterskole

Ældre- handicap

 • Bortfald af besparelse på klippekort
  • 6,8 millioner
 • Bortfald af forringelse på demografimodel.
  • 7,4 millioner
 • Bortfald af besparelse på plejehjem
  • 3,7 millioner
 • Bortfald af besparelse på sygeplejersker på plejehjem
  • 1,3 millioner
 • Reduktion i besparelse på vagtplanlægning
  • 3 millioner
 • Reduktion på besparelse på rehabilitering på Sundhedslovydelser.
  • 2 millioner
 • Lukning af Firkløveret udgår
  • 0,8 millioner

I alt 25 millioner

Sundheds- og kultur

 • Den kollektive trafik (busserne) tilføres 5 millioner i stedet for 2. Det dækker både tilbagerulning af besparelser (3 millioner) og ekstra midler 2 millioner) til forbedringer.
  • 5 millioner
 • Alle nye busser i Aalborg skal være eldrevne
  • Udgiftsneutralt
 • Takststigning i svømmehaller bortfalder.
  • 0,5 millioner
 • Bibliotekslukninger droppes
  • 0,5 millioner
 • Bortfald af besparelse på bogbusser
  • 0,9 millioner
 • Pulje til støtte til det kulturelle vækstlag
  • 2 million
 • Støtte til kultur i landdistrikterne
  • 1 million
 • Bortfald af besparelse på Trekanten og Huset
  • 0,5 millioner

I alt 10,4 millioner

Miljø- og energiforvaltningen

 • Bortfald af besparelse på klima- og bæredygtighedsstrategi
  • 1 millioner
 • Indsats for sikre cirkulær økonomi i kommunens indkøbspolitik
  • 0,5 millioner
 • Naturgenopretningsprojekt Binderup Å
  • 0,9 millioner i 2020

I alt 2,4 millioner

By- og Land

 • Omlægning af betalingen for Midtbyordningen, så der betales pr. kvadratmeter i stedet for pr. facademeter og et løft i indsatsen på 2 millioner kroner, som brugerbetales. Omlægningen betyder, at det bliver de store butikker m.v., som kommer til at betale for udvidelsen, mens almindelige husejere slipper billigere.
  • Udgiftsneutral
 • Ny optælling af truede dyrearter
  • 0,5 millioner

Anlæg:

 • Skovrejsning
  • 2 millioner
 • Målrettet indsats for mere og mere mangfoldig natur
  • 1 million
 • Cykelhandlingsplan:
  • 3 millioner
 • Cykelparkering
  • 1 million
 • Etablering af togstationer mellem Lindholm og Brønderslev og i Ellidshøj. Udredningsarbejde i 2019.
  • 1 million
 • Aalborg Kommunes andel i etablering af togstationerne
  • 10 millioner i hvert af årene 2020 og 2021

I alt anlæg 8 millioner

Borgmesterens Forvaltning

 • Mere demokrati og borgerinddragelse
 • Der igangsættes et analysearbejde for at undersøge mulighederne for at udvide det kommunale demokrati med f.eks. følgende elementer
 • Byrådet forpligtes til at behandle forslag, som har fået underskrifter fra 2.000 stemmeberettigede borgere.
 • Høringsret til de samråd, der ønsker det
 • Forsøg med penge til lokal forvaltning
 • Anvendelse af folkeafstemninger
 • Borgertopmøder.
  • 1 million
 • Udarbejdelse af plan for inddragelse af kommunens biler i en delebilordning
  • O,25 millioner

I alt ønsker på drift 90,15 millioner

I alt ønsker på anlæg 8 millioner

Besparelser/indtægter

 • Tilskud til 3. Limfjordsforbindelse udgår
  • 30 millioner
 • Ekstra etage på parkeringshus på Th. Sauersplads udgår
  • 10 millioner
   • 6 millioner i 2020
 • Byggesagsgebyr sættes op
  • 4 millioner
 • Højere gebyrer ved miljøtilladelser m.v.
  • 2 millioner
 • Besparelse på Business Aalborg
  • 2 millioner
 • Afgift på udeservering for større arealer
  • 1,5 millioner
 • Vejvedligeholdelse
  • 5,0 millioner
 • Erhvervsplaymaker folkeskolen
  • 0,5 millioner
 • Entreprenørenheden får mulighed for at byde ved udbud
  • 1,0 millioner
 • Musikkens Hus
  • 2 millioner
 • Udvidelse i Gigantium udgår
  • 4 millioner
   • 15 millioner i 2020
   • 26 millioner i 21
 • Bortfald om ombygning af bibliotek i Haraldslund
  • 1,5 millioner
 • Kompensation fra staten for afskrivning af restancer (kun i 2019).
  • 10 millioner
 • Lavere lejeudgifter m.v.
  • 1 million
 • Besparelse på ledelse og eksterne konsulenter i Skoleforvaltningen
  • 1 million
 • Besparelse på ledelse og eksterne konsulenter i Ældre- og Handicapforvaltningen.
  • 2 millioner
 • Finansieringstilskuddet reduceres kun med
  • 100 millioner 2019
   • 100 millioner årene 20-22

Ialt i 2019 77, 5 millioner

Status for budgetoverslagsårene 2020 – 2022

 • Ekstraudgifter i 2020
  • 19,1 millioner
 • Mindreudgifter og ekstra indtægter i 2020.
  • 95,5 millioner

I alt ekstra kasseopbygning i 2020: 75,2 millioner

 • Ekstraudgifter i 2021 i forhold til 2019
  • 19,1 millioner
 • Mindreudgifter og ekstra indtægter i 2021 set i forhold til 2019
  • 100,5 millioner

I alt ekstra kasseopbygning i 2021: 80,2 millioner

 • Ekstraudgifter i 2022 i forhold til 2019
  • 9,1 millioner
 • Mindre udgifter og ekstra indtægter i 2022 i forhold til 2019
  • 85,5 millioner

I alt ekstra kasseopbygning i 2022: 75,2 millioner