Byrådet – efter valget 21. november 2017

Parti Stemmer Procent Mandater
A: Socialdemokratiet 55.886 48,7 17
B: Det Radikale Venstre 3.543 3,1 1
C: Det konservative Folkeparti 4.575 4,0 1
O: Dansk Folkeparti 7.351 6,4 2
V: Venstre 25.128 21,9 8
Ø: Enhedslisten 7.315 6,4 2
I alt  103.798 90,5* 31

*Af det samlede antal afgivne stemmer på 116.587 den 21. november 2017

Gå til Aalborg Kommunes oversigt for partiernes byrådsmedlemmer.

Det samlede antal stemmeberettige i Aalborg Kommune var på 172.295 personer.

Der blev i alt afgivet 116.587 stemmer ved byrådsvalget, hvilket svarede til en stemmeprocent på 67,7 og i forhold til sidste kommunalvalg i november 2013 var der tale om et fald i stemmeprocenten på -0,7 procentpoint.

Der var i alt 31 afstemningssteder i Aalborg Kommune, og der var stor forskel på stemmeprocenten stederne imellem.

Den højeste stemmeprocent var i Klaruphallen, hvor 2.865 ud af 3.531 stemmeberettigede afgav stemme, svarende til en stemmeprocent på 81,14. Den laveste stemmeprocent var på Tornhøjskolen, hvor 3.534 ud af 6.194 stemmeberettigede afgav stemme, svarende til en stemmeprocent på 57,06.

Af de 116.587 afgivne stemmer var der 114.758 gyldige, 1.533 blanke og 296 ugyldige stemmer.

Enhedslistens Byrådsmedlemmer 2018 – 2021

Per Clausen (se præsentation)

Foto Aalborg Kommune

Lasse P. N. Olsen (se præsentation)

Foto Aalborg Kommune

Arbejdsform i Enhedslistens Byrådsgruppe

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i “kommunal baggrundsgruppe” op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linjer på medlemsmøderne og generalforsamlingerne, som er afdelingens højeste myndighed.

Den kommunale baggrundsgruppe, medlemmer, dagsorden og referater finder du her.

Enhedslistens øvrige repræsentationer i byrådsperioden

 • Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse
  • Søren Brunholt Andersen – Medlem
 • Fredningsnævnet
  • Peter Halgren Madsen – Medlem
 • Lille Vildmosecenteret
  • Nicolai Sejrup – Medlem

Vigtige links til informationer om Aalborg Kommune

Spørgetid i Aalborg Byråd

Det er muligt at stille spørgsmål til byrådet forud for det første månedlige ordinære byrådsmøde. Se datoer her.

Politisk organisation og udvalg i Aalborg Kommune

(kilde: Aalborg Kommune)

De stående udvalg har ansvaret for forvaltningen af deres respektive områder. Udvalgene træffer afgørelse i sagerne i det omfang, udvalget ikke har delegeret sin kompetence til rådmanden og administrationen.

Inden for hvert opgaveområde udarbejder de stående udvalg ligeledes indstillinger til Magistratens og byrådets godkendelse.

Andre vigtige udvalg og Råd i Aalborg kommune

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fastlægger principperne for kommunens fritidspolitik og tager stilling til, om foreninger og aftenskoler lever op til Folkeoplysningslovens betingelser og dermed er berettiget til tilskud.
Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalgets møder holdes i Borgmesterens Forvaltning, Boulevarden 13, i Repræsentationslokale 1 kl. 15.00. Udvalget holder sommerferie i juli.

Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget arbejder for at fremme ligestilling blandt ansatte i kommunen.

Rådets sammensætning:

Ligestillingsudvalget er er sammensat af tre medlemmer fra byrådet, syv ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedsamarbejdsudvalg og tre eksterne interessenter.

Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for at mennesker med handicap kan færdes i offentlige bygninger og områder på lige fod med alle andre

Tilgængelighedspuljen administreres af udvalget. Udvalget rådgiver kommunens forvaltninger i principielle og konkrete problematikker som fx at udarbejde retningslinjer om tilgængelighed i Aalborg Kommune. Derudover rådgiver udvalget om udmøntning af Handicappolitikken, og behandler de sager op, som Handicaprådet pålægger udvalget.

Beskæftigelsesrådet

Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2015, blev de lokale beskæftigelsesråd nedlagt og erstattet af regionale arbejds-markedsråd. I Aalborg Kommune er det dog besluttet, at der fortsat skal være et lokalt beskæftigelsesråd. Rådets opgave er at rådgive Beskæftigelsesudvalget, byrådet og Jobcenter Aalborg om beskæftigelses-indsatsen i Aalborg Kommune.

Rådet skal være rådgivende i forhold til

 • Beskæftigelsesplaner, herunder sammenhæng til det regionale arbejdsmarkedsråds fokusområder
 • Implementering af ny lovgivning
 • Strategier på udvalgte indsatsområder
 • Aktiveringsindsatsen
 • Status for og opfølgning på indsatsen
 • Opfølgning på virksomhedsplaceringer

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Det Grønne Råds sammensætning

Formand for rådet er rådmanden for By- og Landskabsudvalget, og rådets medlemmer repræsenterer grønne, frilufts-, og fritidsorganisationer, erhvervsorganisationer og andre myndigheder med arbejdsområde, der vedrører rådets opgaver.

Park & Natur fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerindflydelse i Aalborg Kommune

Indflydelse for brugere af Aalborg Kommunes service.

Det er politikerne. der fastlægger den overordnede service i Aalborg Kommune. Brugerne af Aalborg Kommunes service kan imidlertid i en række situationer få medindflydelse på servicen i Aalborg Kommune. Medindflydelsen være såvel formel som uformel og kan handle om hvordan servicen konkret ydes eller om de praktiske forhold i servicen. Medindflydelsen omfatter ofte også pårørende som f.eks. forældre, nærtstående familie til brugere m.v. Formålet er at udvikle dialogen mellem brugere, politikere, ledere og medarbejdere om servicen i nutiden og fremtiden. Det er ligeledes et formål at sikre at servicen tilrettelægges så optimalt som muligt og at udvikle den gensidige fælles ansvarlighed om kommunens service.

Formel medindflydelse

Den formelle indflydelse har brugeren på områder, hvor love og regler fastlægger rammerne for indflydelsen. Det kan blandt andet være:

 • Børnepasning: Forældrebestyrelser i vuggestuer, dagpleje og børnehaver m.v.
 • Skoler: Elevråd, skolebestyrelser
 • Service til Ældre: Ældreråd, lokalråd og klageråd for ældreområdet
 • Service til handicappede: Børn, unge og voksne samt deres pårørende
 • Brugere af fritids- og kulturtilbud
 • Indflydelse via boligområder, landsbyer gennem såkaldte Samråd, der også kan påvirke den lokale service
 • Erhvervsliv, hvor indflydelsen blandt kan foregår gennem Erhvervsråd, Det lokale Beskæftigelsesråd m.v., som kan påvirke den lokale service

Brugerindflydelsen fungerer forskelligt på de kommunale serviceområder – blandt andet fordi lovgivningen og de kommunale regler om brugernes indflydelse er forskellig.På nogle områder har brugerne og pårørende direkte formel medindflydelse og stemmeret. Ofte foregår denne formelle medindflydelse gennem valgte eller udpegede repræsentanter for brugerne og de pårørende.På andre områder har brugerne ret til at blive hørt og til at udtale sig før beslutningstagerne træffer de endelige beslutninger. Her har brugerne ingen formelle muligheder for at kræve medindflydelse.Parterne på et serviceområde kan ofte vælge at lade medindflydelsen omfatte større områder end de formelle regler fastlægger. Det kræver blot at parterne er enige om det.Ledere og medarbejdere på de enkelte serviceområder kan altid give aktuel information om de konkrete muligheder for brugernes og pårørendes medindflydelse.

Uformel medindflydelse

Ud over formel medindflydelse kan brugerne også opnå uformel medindflydelse. Uformel medindflydelse på kommunens service kan for eksempel handle om:

 • at brugere/pårørende kontakter medarbejdere, ledere og politikere med forslag, idéer, klager eller andre forhold, der vedrører servicen
 • at brugere og pårørende via foreninger, interesseorganisationer, politiske partier m.v. deltager i den politiske dialog om kommunens service.

 

Byrådsvalget i 2013

Ved Byrådsvalget i 2013 blev Enhedslisten for første gang repræsenteret i Aalborg Byråd. Vi fik 9729 stemmer (8,8 procent) og fik valgt tre mandater (Per Clausen, Lasse Puertas Navarro Olsen og Cæcilllie Lyngaard Andersen).

Lasse blev valgt som rådmand for Miljø- og Energiområdet. Per Clausen blev medlem af Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget. Cæcillie blev medlem af Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget. Senere er Per Clausen trådt ind i Familie- og Socialuddvalget i stedet for Cæcillie.

Du kan læse det kommunalpolitiske program for nuværende byrådsperiode her

I byrådet sidder 31 byrådsmedlemmer fra otte forskellige partier.

Her er repræsentationen, som den ser ud i byrådsperioden 2014 – 2017

Parti/liste  Stemmer Procent Mandater
A: Socialdemokratiet 40.221 36,3 12
B: Det Radikale Venstre 5.694 5,1 2
C: Det konservative Folkeparti 5.352 4,8  1
F: Socialistisk Folkeparti  4.009 3,6 1
I: Liberal Alliance 3.519 3,2 1
O: Dansk Folkeparti  9.970 9,0  2
V: Venstre 29.359 26,5   9
Ø: Enhedslisten  9.729 8,8   3
I alt: 110.801 100  31

Byrådet vælger borgmesteren, to viceborgmestre, seks rådmænd og medlemmer af de syv stående udvalg. Borgmesteren og rådmændene varetager sammen med direktørerne den daglige ledelse af forvaltningerne.

Politiske udvalg

De stående udvalg har ansvaret for forvaltningen af deres respektive områder. Udvalgene træffer afgørelse i sagerne i det omfang, udvalget ikke har delegeret sin kompetence til rådmanden og administrationen.

Inden for hvert opgaveområde udarbejder de stående udvalg ligeledes indstillinger til Magistratens og byrådets godkendelse.