Budgettale ved 1. behandlingen af budgettet for 2023

Anna Aaen
Anna Aaen, gruppeforperson.

Udgangspunktet for dette budgetforslag er økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som i teorien skulle dække de ekstra udgifter til børn og ældre, men til gengæld slet ikke tager højde for stigende behov på det specialiserede socialområde, specialundervisningen og sundhedsområdet. Når man i aftalen taler om svære prioriteringer, mener man i virkeligheden, at vi i kommunerne kommer til at vælge, hvilke grupper som skal rammes af forringelser. Skal det være de være de ældre, skal det være børnene, eller det være mennesker med handicap.

Den vigtigste forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan, kan man også læse ud af aftalen. Det skyldes, at et stort flertal i folketinget har valgt at bruge det ”økonomiske råderum” på oprustning i stedet for velfærd og grøn omstilling. Den prioritering er vi i Enhedslisten ikke enige i.

Siden økonomiaftalen blev indgået i juni måned, har situationen udviklet sig yderligere i negativ retning.  Inflationen har vist sig at blive betydeligt større end forventet – og det betyder, at kommunernes økonomi er forringet med yderligere 1,4 milliard kroner (for dem der holder regnskab, kan jeg oplyse at det er mere end kommunerne fik til at dække demografien med flere ældre og børn). For Aalborg Kommune drejer det sig om knap 50 millioner kroner.

Det er på den baggrund, at Enhedslisten har foreslået at hæve kommuneskatten med 0,2 procent. Det skyldes ikke, at vi er tilhængere af at sætte denne skat op, for den rammer skævt, men ikke og gøre det rammer endnu mere skævt. Vi har tidligere foreslået at sætte kommuneskatten ned – dette kunne have været finansieret af en stigning på grundskylden og dækningsafgiften. Denne løsning havde klart været den mest solidariske, denne løsning ville have medført at de største skuldre havde båret mest, at alle der kunne bidrage, skulle bidrage. Det var alle andre partier i byrådet imod den gang og nu har regering og folketing frataget os muligheden for at hente penge ved at sætte grundskyld og dækningsafgift op. Så kommuneskatten er den eneste mulighed, vi ser for at komme igennem med en nødvendig stigning i vores indtægter. Flere kommuner har valgt denne løsning, selvom den rammer skævt, i forhold til at sætte grundskyld og dækningsafgift op.

Det er nødvendigt, hvis vi skal undgå alvorlige forringelser af vores velfærd – og sikre de nødvendige investeringer i løsningen af klimaudfordringerne. Med mindre – der i resten af byrådet er vilje til at gøre op med tidligere beslutninger. Hvis vi holder op med at spare op til en motorvej hen over Egholm, som vil ødelægge natur, øge CO2 udslippet, udsætte borgerne for støjforurening, true vores drikkevand – og i stedet investerer disse penge i mennesker, klima, miljø og natur, så kan der måske findes en vej – uden at sætte skatten op.

Vi fik i sin tid at vide at opsparingen til Egholmsmotorvejen ikke ville gå ud over velfærden, det er nu tydeligt at det gør den. Velfærd er et godt ord, det lyder næsten som luksus, men alt det der ligger under dette ord er det der gør vores samfund stærkt og trygt. Det er børnehaver, skoler, cykelstier, busser, vuggestuer, plejehjem, alt det vi bryster os af som samfund, alle de værdier vi fremhæver i det danske samfund. Alle de ting, bliver beskåret, eller tilnærmelsesvist sparet helt væk i næste års budget.

Der kan – og skal – også gøres andet for at skaffe de nødvendige midler. Vi har svært ved at forstå, at det skal være billigere at parkere i Aalborg end i andre store byer og at det skal være billigere at få en byggetilladelse i Aalborg end i langt de fleste andre kommuner i Danmark. Vi mener heller ikke nødvendigvis, det er en kommunal opgave at drive parkeringshuse i Aalborg By. Vi burde i stedet investere i pendlerparkering i udkanten af Aalborg i forbindelse med Plusbus.

Enhedslisten indgår også i fordomsfrie drøftelser af, hvordan vi kan slanke organisationer og deres ledelser og fjerne unødvendige aktiviteter. Vi vil i de kommende budgetforhandlinger byde ind med vores konkrete forslag og overveje alle de forslag andre partier kommer med.

For os er det helt afgørende, at vi forhindrer forringelser af vores velfærd. Derfor skal det sikres, at der er penge nok til at give børn og unge med særlige behov og særlige udfordringer den rigtige støtte. Vi afviser grønthøsterbesparelser på taksterne for specialundervisning og forringelser af tilbuddene til udsatte børn og unge. Vi finder det også helt ubegribeligt, at man vil spare på indsatsen overfor unge over 18 år. Vi mener, at de investeringer, vi har foretaget os her, er et helt nødvendigt element i den forebyggende indsats. Der er her tale om rettidig omhu, om at sikre at disse børn og unge vokser op og får en uddannelse og et job, og et godt liv hvor de kan være selvforsørgende.

Både på voksen-handicapområdet og på ældreområdet er der brug for investeringer i bedre arbejdsforhold og bedre service. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal kunne tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, så vi kan byde borgerne en ordentlig service. Der er ikke mange der har lyst til at være i faget her for tiden, og jeg kan godt forstå det. Mennesker i dette fag har valgt dette job ud fra et oprigtigt ønske om at hjælpe andre, og når man så oplever at det er der ikke tid til, at der ikke er tid til at give den omsorg og hjælp som en borger har brug for, så går det ud over mere end ens faglige stolthed, så gør det ondt at gå på arbejde.

Enhedslisten er glad for, at der stadig afsættes midler til kulturområdet, men vi synes, at vi i større omfang skal prioritere det kulturelle vækstlag og bedre vilkår for de kunstnere, som arbejder i Aalborg. Støtten til vækstlaget i kommunen er til at overse, specielt i lyset af at man ønsker at bruge 100 millioner af kommunens midler til at flytte Aalborg Teater som er et statsligt teater. Det er efter vores opfattelse en statslig opgave at finansiere et statsligt teater.

Aalborg Byråd har netop vedtaget en relativt ambitiøs DK 2020 klimaplan. Det er positivt at der i den forbindelse åbnes op for muligheden til kommunale investeringer i jordopkøb i forbindelse med udtagningen af lavbundsjorder. Dette vil give både på klimakontoen i form af CO2 reduktion, men det vil også give mulighed for øget biodiversitet, og forhåbentligt for flere grønne rekreative arealer.
Derudover sætter vedtagelsen af DK2020 sig ikke nogen spor i forslaget til budget. Når vi ser på dette budgetforslag, er det nok meget heldigt, at vi endnu ikke er i stand til at udarbejde et egentligt klimabudget. Det ville have set sørgeligt ud, for der er ikke sat penge af til den grønne omstilling.  Det skal, der rettes op på i de kommende budgetforhandlinger. Vi har brug for en langt stærkere indsats, når det handler om at reducere CO2 udslippet i byggeriet – for bare at nævne et eksempel. Vi skal sikre at borgerne bliver inddraget, og vi skal sikre samarbejdet med virksomhederne i denne indsats. Ellers kommer vi ikke i mål.

Sidste år var vi stolte af at få fremrykket investeringerne i cykelhandlingsplanen. Desværre er alle disse investeringer rykket ud i en uvis fremtid med det budgetforslag som foreligger. Det kan vi ikke acceptere. Særligt ikke set i lyset af, at opsparingen til Egholm motorvejen fastholdes.

Vi vil have flere til at vælge cyklen og den kollektive trafik. Alle borgere skal have muligheden for at komme rundt i kommunen. Derfor har vi brug for forbedringer af den kollektive trafik. Det er naturligvis godt, at vi tilsyneladende undgår direkte forringelser i busdriften, men det er ikke nok. Fremkommeligheden for busserne skal forbedres, så vi undgår forsinkelser. Vi skal have busser, som dækker de nye boligområder og de store arbejdspladser i Aalborg, så alle har muligheden for at vælge om de vil have en bil, og ikke bliver tvunget til det som eneste løsning. Dette budget har tydeligvis også helt glemt den store enighed, der for få måneder siden var om, at vi skulle have bedre natbusbetjening og busdækning i de tidlige morgentimer i weekenderne for at skabe et mere trygt natteliv i Aalborg.

Enhedslisten går ind i disse budgetforhandlinger med samme holdning, som vi plejer. Vi går benhårdt efter at få så gode resultater, at vi kan være med i et forlig. Det er bedst for borgerne, klimaet og miljøet. Men vi er også bevidste om, at der er grænser, vi ikke overskrider og at resultaterne også kan blive så dårlige, at vi ikke kan være med.

Som sædvanligt offentliggør vi vores forslag til budgettet forud for forhandlingerne. Så kan alle tage stilling til dem – og til hvad vi opnåede

Efterskrift: Enhedslistens ændringsforslag BUDGET 2023 (klik og læs)