Invester i skinner, elektrificering og bedre kollektiv trafik

Enhedslisten i Nordjylland og Aalborg fremlægger dette forslag til udbygning af den kollektive trafik i Region Nordjylland som alternativ til Egholm motorvejen. Motorvejen vil reelt ikke forbedrer trafikbetjeningen, men medføre en øget biltrafik til stor skade for klimaet og miljø.

Set i lyset af de vedtagne klimamål og regeringens ønske om at prioritere anlægsinvesteringer i retning af løsninger, som understøtter den grønne omstilling og lyset af de vedtagne klimamål, er der behov for en plan for en bæredygtig trafikløsning. En løsning som både reducerer belastningen af klima, miljø og natur – og begrænser trængslen.

Dette forslag udgør et skånsomt og bæredygtigt alternativ til en motorvej vest om Aalborg over Egholm. Samtidig vil gennemførelse af forslagene sikre bedre transportservice til alle borgere i området.

Vi vil med forslaget sikre, at der fremover overflyttes trafik fra vejene i Nordjylland til jernbanen. Vi er overbeviste om, at en udbygning af den kollektive trafik vil kunne tiltrække mange bilister, og på den måde aflaste trafikken på motorvejene og derved fjerne den reelt meget lille trængsel der er tale om på disse veje.

Denne graf fra Vejdirektoratet viser, at der kun er tale om ganske kortvarige perioder med nedsat hastighed på kun få minutter. Det er fra før Coronatiden.

Kilde: Hastigheder, rejsetid og forsinkelser i myldretiderne (Vejdirektoratet)
Kilde: Rejsehastighed graf (vejdirektoratet)

Forslaget skal ikke blot ses som et middel til reduktion af spidstimebelastningen i Limfjordstunnelen, men som en tiltrængt generel højnelse af serviceniveauet i den kollektive trafik i området.

Forslaget vil reducere biltrafikken på mange veje med større trafiksikkerhed og bedre miljø til følge.

 • Forslaget går ud på en udvidet togdrift med nærbanetog, regionaltog og fjerntog, ligesom godstrafikken på banen skal kunne udvides.
 • Busbetjening udvides.
 • Forslaget medfører, at der skal fortages flere ændringer og udbygninger af infrastrukturen, men disse er reelt meget begrænsede og skånsomme i forhold til bygning af en stor ny motorvej, der med en bredde på 28 meter skal skære sig gennem landskab og naturområder.
 • Der etableres en række pendlerparkeringspladser med både bilparkering og gode parkeringsforhold for cyklister med mulighed for genopladning af både elbiler og elcykler, sådan at muligheden for at kombinere forskellige transportformer forbedres.
 • Der sikres gode og fleksible muligheder for at tage cykler med i tog og busser.

Sådan kan udfordringerne tackles

 1. Der foreslås en udvidelse af togbetjeningen, dels ved en høj frekvens i alle driftstimer, dels ved indsættelse af hurtige tog og endelig ved en nærbanebetjening til Randers/Århus.
 2. Både nord og syd for Aalborg skal nærbanetogene køre med fast halvtimesdrift alle dage i hele driftstiden.
  • Den udvidelse til halvtimesdrift i dagtimerne, som er indført efter at Nordjyske Jernbaner overtog driften i 2017, har allerede medført en stigning i passagertallet, og viser at en højere frekvens flytter flere folk til toget. Med en udvidelse af perioden med halvtimesdrift samt indførsel af hurtige tog som supplement hertil, vil man derfor kunne tiltrække yderligere folk fra bil til tog. Blandt andet fordi toget hermed også bliver et reelt alternativ uden for dagtimerne.

Derfor foreslår vi:

 1. Togene fra nord (Skagen og Hirtshals) køres videre til Randers (Århus)
 2. Lyntogene forlænges igen som oprindelig planlagt fra Aalborg til Frederikshavn.
 3. Regionaltog hver time Skagen – Aalborg – Randers (Århus).
 4. Regionaltog hver time Hirtshals – Aalborg – Randers (Århus). Regionalt eksprestog en gang i timen i dagtimerne i de timer hvor lyntoget ikke kører Aalborg – Frederikshavn.
 5. Fjerntog i form af lyntog to gange i timen fra København og Aarhus til Aalborg, hvor det ene tog fortsætter til Aalborg Lufthavn og det andet hver fjerde time fortsætter til Frederikshavn.
 6. IC-tog en gang i timen fra København til Aalborg Lufthavn med stop på enkelte stationer mellem Aalborg og Hobro.
 7. For yderligere at kunne betjene flere borgere i Aalborgs opland vil det være fornuftigt at etablere togstationer i Vestbjerg/Sulsted/Tylstrup samt Svenstrup Syd/Ellidshøj.
 8. BRT-buslinje (Aalborg Plusbus), der er under etablering mellem Vestbyen og det nye universitetshospital i øst, suppleres med en yderligere BRT-buslinje mellem Vodskov og Svenstrup, der kan benytte Limfjordsbroen.
 9. Plusbussen (BRT-buslinje) forlænges fra universitetshospitalet til den nye station i Gistrup.
 10. Ligesom for regionaltogene udvides frekvensen for de regionale ekspres-busruter til halvtimesdrift i hele driftstiden.
 11. Det vil hjælpe meget på trængslen og sikkerheden på både motorvejene og andre veje, hvis der overføres mere godstrafik fra vejene til jernbanen.
  • Banestrækningen fra Tyskland via Aalborg til Hirtshals er en del af de europæiske TEN-netværk, der principielt skal være udbygget med dobbeltspor og være elektrificeret med køreledninger.
  • Der skal for en effektiv kørsel anlægges en shunt for godstog ved Hjørring så en langsom og ineffektiv vending af godstogene kan undgås.

For at kunne indføre de foreslåede udbygninger af den kollektiv trafik, skal der i løbet af en årrække etableres nedenstående ny infrastruktur.

 • Dobbeltsporet bane hele vejen fra Aalborg til Hjørring.
 • Der er allerede igangsat en delvis udbygning, men denne bør fortsætte løbende indtil der er dobbeltspor hele vejen.
 • Overslag 1 – 2 milliarder.
 • I første omgang kan man forlænge de eksisterende vigespor i Sulsted, Brønderslev og Vrå så der er plads til krydsninger med godstogene
 • Overslag 10 – 20 millioner pr. station.
 • Overslag nye stationer 10 – 20 mio. kr. pr. station, i alt 30 – 60 mio. kr.
 • Ekstra jernbanebro over Limfjorden for at undgå en flaskehals på den mest trafikerede delstrækning af jernbanen vil det være nødvendigt at supplere den eksisterende jernbanebro med en ekstra bro.
 • Overslag: 1.000 – 1.500 mio. kr.
 • Elektrificering nord for Aalborg Både af hensyn til fortsat kørsel med Lyn- og IC-tog til Frederikshavn og for kørsel med godstog til Hirtshals vil det være nødvendigt at fuldføre Togfondens elektrificering med køreledninger fra Lindholm til såvel Frederikshavn som Hirtshals.
 • Aalborg – Frederikshavn (Togfonden)
 • Overslag: 1.000 – 1.500 mio. kr.
 • Hjørring – Hirtshals (option til Togfonden)
 • Overslag: 200 mio. kr.
 • Nye stationer kan etableres hen ad vejen, med kommunalt tilskud.
 • Overslag: 10 – 20 mio. kr. pr. station.
 • Godsshunt ved Hjørring
 • Overslag: 300-400 mio. kr.
 • Dobbeltspor Hjørring – Hirtshals Vil give mulighed for kørsel med godstog til Hirtshals i hele driftstiden.
 • Overslag: 500 – 1.000 mio. kr.
 • Etablering af en række pendlerparkeringspladser med parkering for såvel biler som cykler og etablering af genopladning til både elcykler og elbiler.

Se pressemeddelelse fra Per Clausen her.