Budgettale 2. behandling af budget 2020

I Enhedslisten spiller vi med åbne kort. Derfor offentliggør vi vores budgetønsker og vores forslag til finansiering forud for de afsluttende forhandlinger.

Det gjorde vi også i år. Alle kan derfor se hvilke ønsker vi havde, hvordan vi ville finansiere dem og hvad vi fik ud af det – ved at indgå i årets budgetforlig.

Konklusionen er nem. Vi fik en hel del med hjem. Men der var mere, vi ikke opnåede.

Egholm-Motorvejen
Vi foreslog, at man suspenderede den opsparing til en motorvej hen over Egholm, som de andre partier i byrådet vedtog sidste år på 30 millioner om året i 20 år.

Det gjorde vi fordi:

 • Vi er imod projektet
 • Vi ikke støtter kommunal medfinansiering af statsveje
 • Der ikke er truffet nogen statslig beslutning om at bygge denne forbindelse
 • Den påståede finansiering reelt ikke er til stede
 • Forudsætningen var en mere gunstig udvikling i arbejdsløsheden i Aalborg end i resten af landet. Desværre gik det stik modsat.

Dette forslag blev afvist af alle andre partier og det er der jo ikke så meget at gøre ved her og nu.

Vi kan garantere, at vi fastholder vores modstand mod projektet og mod, at Aalborg Kommune investerer så meget som en krone i en motorvej hen over Egholm.

Væk med en stribe forringelser
Når vi alligevel er med i forliget, skyldes det ikke mindst, at vi med forliget får fjernet en lang række forringelser, som vi under 1. behandlingen klart tilkendegav, at vi under ingen omstændigheder kunne acceptere.

Det drejer sig blandt andet om, at

 • Indsatsen for grønlændere videreføres
 • Kollegiet for enlige mødre bevares
 • Projektet ”Flere skal med” videreføres
 • Besparelsen på dagpasningsområdet trækkes tilbage
 • Vi bevarer muligheden for pasning af børn om aftenen og natten uændret
 • Den foreslåede besparelse på aktivitetscentrene for ældre fjernes
 • De foreslåede besparelser på den fagdelte undervisning og pædagoger i folkeskolen fjernes
 • Forringelserne af normeringerne i DUS’erne er fjernet.

Der er også få, små, men vigtige reelle forbedringer i budgetforliget.

Ældreområdet
Vi var med til at sikre et løft til ældreområdet. Der kommer flere penge til aftenvagterne på plejehjemmene, demensindsatsen sikres og vi fortsætter udbygningen med læger på plejehjemmene.

Grønne tiltag
Vi var med til at sikre 5 millioner til cyklisme om året i 4 år, hvilket markerer et markant brud med de senere års udhuling af cykelområdet.  Vi fik penge til at igangsætte konkrete initiativer i forlængelse af vedtagelsen af Aalborg Kommunes nye bæredygtighedsstrategi. Vi har været med til at sikre penge til at følge op på den meget ambitiøse biodiversitetsstrategi med nye initiativer. Binderup Å projektet gøres nu færdigt.

Vi har sikret, at der både i budgetforliget i Regionen og i Aalborg Kommune udtrykkes vilje til at samarbejde omkring etableringen af flere togstop på den nordjyske nærbane i Aalborg Kommune. Et vigtigt ønske fra Enhedslistens side.

Klare og markante grønne fingeraftryk – og det er godt – selv om der er brug for flere reelle fodaftryk i de kommende år, hvis Aalborg kommune skal blive en grøn foregangskommune.

Arbejdsløsheden og beskæftigelsesområdet
I forbindelse med 1. behandlingen påpegede vi, at det hverken er Jobcenteret eller de arbejdsløse, som har ansvaret for de dårlige beskæftigelsestal i Aalborg. Jobbene i Aalborg bliver i stadigt større omfang besat af borgere i Aalborg.

DI fremhæver i sin undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed netop, hvor meget bedre Aalborg klarer sig i forhold til at sikre virksomhederne medarbejdere med de rette kvalifikationer.

De arbejdsløse står til rådighed og deltager gerne i den opkvalificering, som kan give dem bedre mulighed for at komme i job. Jobcenteret gør det relativt godt.  Desværre skabes der langt færre jobs i Aalborg Kommune end i landets andre store byer. Ja – vi ligger under landsgennemsnittet – og det er det, der er problemet.

Det oplagte ville i den situation være at se kritisk på Aalborg Kommunes erhvervsindsats og om der er nogle strukturelle forhold i det aalborgensiske og nordjyske erhvervsliv, som der bør gøres noget ved. Måske er der en sammenhæng mellem det nordjyske erhvervslivs manglende evne til at ansætte højtuddannet arbejdskraft og den generelle mangel på evne til at skabe arbejdspladser.

Derfor forekommer det besynderligt, at Venstre og De Konservative kaster sig over Jobcenteret og de arbejdsløse for at løse denne udfordring. For dem er løsningen fyringen af endnu flere medarbejdere og øget pres på de arbejdsløse. De arbejdsløse skal presses til at tage jobs, der ikke findes eller drives ud af kommunen. Venstre og De konservative har virkelig overtaget sloganet om, at en leave strategi er løsningen på alle problemer. OK – så vil de da også flytte lidt rundt på nogen opgaver og lægge et par forvaltninger sammen.  Men hvordan det skulle skabe et eneste nyt job, fortaber sig i det uvisse.

Set i det lys er de resultater, vi har opnået – selv om de er helt utilstrækkelige – ikke dårlige.

 • Vi har været med til at sikre lidt flere penge til beskæftigelsesområdet, end der var lagt op til i budgetforslaget.
 • Vi har fået sikret, at der stadig er mulighed for at ufaglærte kan blive faglærte og at der kan ydes en målrettet indsats for at få arbejdsløse i arbejde – ikke mindst i forhold til dimittenderne.
 • Det er lykkedes at fastholde princippet om at alle mødes med en indsats, som er tilpasset den enkelte – i stedet for Venstres og De konservatives kollektive afstraffelse af arbejdsløse.

Vi har været med til at aftale igangsættelsen af en storstilet plan for løsning af problemet med at skaffe arbejdskraft til ældre-området. En plan der både omfatter uddannelse og omskoling af arbejdsløse, uddannelse af unge og fastholdelse. En flot plan som blandt andet er blevet til i samarbejde med FOA.

Iværksætteriet
Ved 1. behandlingen fremhævede vi mulighederne i at satse på en styrkelse af iværksætteriet i Aalborg. Vi pegede på mulighederne i forbindelse med det grønne testcenter, planerne i området omkring Reno Nord og Aalborg Havn. Med beslutningen om at nedsætte et Iværksætterråd har vi fået et udgangspunkt for at tage fat på dette udviklingsarbejde. Det er der perspektiv i.

Vi havde også håbet på, at vi kunne komme i gang med at veksle dagpenge til arbejdspladser, bedre service for borgerne, samt mindre arbejdspres og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Det kunne vi ikke komme igennem med denne gang, men så har vi da noget at arbejde for i det kommende år. For os at se er det en af de ideer, der er for god, til, at vi kan opgive den.

Konsulentfirma skal gennemgå kommunens serviceniveau – medarbejderindflydelse?
Ideen om at bruge et eksternt konsulentfirma til at gennemgå Aalborg Kommunes serviceniveau og arbejdsgange er en tidsel, som ikke er vokset i vores have. Det er ukrudt, der er føget over hegnet fra Venstre.

Noget ukrudt er sejlivet, men kan jo også have positive egenskaber.

Arbejde skal tilrettelægges i samarbejde med kommunens medarbejdere og resultaterne drøftes med dem, før der træffes politiske beslutninger på baggrund af dette arbejde.

MED systemet skal involveres på helt sædvanlig vis i overensstemmelse med Aalborg Kommunes personalepolitik og de aftaler, som MED-systemet bygger på.

Set i lyset af størrelsen på de sparekataloger byrådets øvrige partier plejer at igangsætte helt rutinemæssigt, er der dog her tale om at finde forholdsvis små midler. Måske kan det betyde, at vi næste år undgår en proces omkring et sparekatalog, som spreder unødvendig frygt og frustration hos borgere og ansatte.

Trafik, parkering og åndehul med legeplads og skatebane
Vi fik sat en stopper for planerne om at bygge et ekstra dæk på parkeringshuset på Th. Sauersplads. I stedet sælges dette parkeringshus.

Vi fik også sat en effektiv stopper for Venstres og De Konservatives drømme om at genetablere parkeringspladser på Fredriks Torv. Her kommer i stedet en attraktiv legeplads og dermed er der et endnu bedre udgangspunkt for at udvikle Frederikstorv som et åndehul for Midtbyens beboere og Aalborgs borgere.  Vigtige resultater for Enhedslisten.

Til gengæld har vi accepteret etablering af nye parkeringspladser i nærheden af Th. Sauersplads. Disse etableres som fladeparkeringspladser, hvilket gør, at de på et senere tidspunkt kan inddrages til mere nyttige formål uden de store udgifter. Det er i den sammenhæng naturligvis helt afgørende, at der udover legepladsen på Frederikstorv etableres en ny og tidssvarende skaterbane et andet sted og at dette sker i et tæt og visionært samarbejde med skatermiljøet i Aalborg.

Den konkrete udformning af parkeringspladserne skal ske i dialog med beboerne i området og med respekt for, at Åbo Plads også rummer mindesten for modstandskampen under 2. verdenskrig. Vi håber også, at vi kan sikre de store træer, der er i området.

Flextrafik
Vi har sikret os, at den foreslåede besparelse på flextrafik blev minimeret og at der gennemføres en evaluering af, om besparelserne reelt kan gennemføres, uden at det giver urimelige forringelser for de sårbare borgere, som benytter denne.

Personale på gulvet erstatter ledelseslag i folkeskolen
Vi er tilfredse med, at der nu tages fat på at slanke ledelseslaget i folkeskolen. For os er det helt afgørende, at det sker på en måde, hvor det er ressourcerne til den såkaldte strategiske ledelse og ledelse af ledere, som reduceres. Besparelsen skal ikke opnås ved at spare på ledelsen tæt på medarbejderne og deres mulighed for dialog og sparring.

Historisk Museum
For os er det også afgørende, at beslutningen om at droppe de urealistisk planer om at flytte Aalborg Historiske Museum til slottet følges op med konkrete planer for dets fremtid, som udarbejdes i samarbejde med Aalborg Historiske Museums ledelse og medarbejdere.

Udgangspunktet er, at museet bliver, hvor det er, men også her er der jo udviklings- og udvidelsesmuligheder – og efter fornyelsen af Budolfi Plads er der tale om en langt mere attraktiv placering end hidtil.

Almene boliger og seniorfællesskaber
Det er positivt, at der satses på almene boliger – herunder seniorbofællesskaber – i Frejlev og de mindre oplandsbyer. Dette ændrer dog ikke ved, at vi har en kæmpeudfordring med af at sikre billige boliger til de økonomisk dårligt stillede borgere i vores kommune. Det bliver et vigtigt tema for Enhedslisten i det kommende år – og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021.

Handicapområdet – fremtidigt satsningsområde efter flere år med besparelser
Vi er til gengæld skuffede over, at vi ikke kom igennem med et løft på handicapområdet. Her er der i løbet af de seneste 10 år sket store forringelser – trods en helt fantastisk indsats af medarbejderne.

I år holder vi skindet på næsen, hvis vi ser bort fra, at pengene næste år skal dække endnu flere borgere. Det er imidlertid ikke godt nok. Derfor kan vi i Enhedslisten allerede nu sige, at handicapområdet bliver et fokusområde for os næste år.

Hæderligt forligsresultat med det udgangspunkt vi havde
Alt i alt er vi hverken stolte eller tilfredse. Men vi synes, vi har opnået et hæderligt resultat med udgangspunkt i de betingelser, vi havde.

Jeg vil slutte af med en tak til de borgere, fagforeninger, andre organisationer og medarbejdere, som gennem deres aktivitet har været med til at gøre dette resultat spiseligt – uden jer var det ikke lykkedes, til embedsmændene i kommunen for altid at være hjælpsomme i disse vanskelige processer, til forligspartierne for – ind i mellem – at være lydhøre og til Venstre og De konservative for gennem deres ændringsforslag at vise, at det kunne værre gået meget værre.