Nordeuropas største landvindmøllepark godkendt i Aalborg Byråd

Byrådsmødet den 10. decembers vigtigste beslutning var godkendelsen af lokalplanen for vindmøllerne på Nørrekær Enge.

Læs lokalplanen

Ikke alene er det Nordeuropas største vindmøllepark på land, som her blev godkendt. Der er også tale om et projekt, hvor det lykkedes for foreningen Nørrekær Enges Venner at sikre stort lokalt medejerskab. På den måde kan vi håbe, at projektet kan inspirere til tilsvarende modeller for lokalt medejerskab andre steder. I hele processen har vi sammen med resten af By- og Landskabsudvalget været med til at lægge et pres på Vattenfall for at få dem til at acceptere en model, som sikrede det lokale medejerskab. Hoved æren for det flotte resultat tilfalder dog de aktive medlemmer af Nørrekær Enges Venner.

Set i lyset af at vindmøller på land efter vores opfattelse er en helt nødvendig del af omstillingen til vedvarende energi, er der kun grund til at være glade for denne beslutning, som kun et af DF’s to byrådsmedlemmer stemte imod.

En anden vigtig sag på dagsordenen var vedtagelsen af Aalborg Kommunes Beskæftigelsesplan, som lægger de overordnede rammer for Jobcenterets arbejde.

Læs beskæftigelsesplanen

Enhedslisten mener, at det er er positivt, at der er kommet mere fokus på opkvalificering af de arbejdsløse og anvisning af ordinære jobs og småjobs på almindelige vilkår i stedet for tidligere tiders ensidige fokusering på virksomhedspraktik. Vi er enige i, at der skal satses særligt meget på oprettelse af voksenlærlingepladser og vi er tilfredse med, at der kommer mere fokus på oprettelse af praktikpladser.

Vi syntes, det havde været klogere at investere i beskæftigelsesindsatsen end at afsætte penge til en 3. Limfjordsforbindelse, men mener i øvrigt ikke, at det er omfanget af aktivering, som er afgørende. I stedet bør der satses på en målrettet indsats med udgangspunkt i den arbejdsløses ønsker og muligheder. Vi mener, at en positivt tilgang til borgerne er helt nødvendig, når indsatsen skal give resultat. Af samme grund mener vi, at kommunen skal nedprioritere/droppe anvendelsen af nyttejob og andre redskaber, som udelukkende eller primært har et motiverende formål. Vi havde på byrådsmødet stillet et ændringsforslag, som præciserede dette, men det blev desværre stemt ned af de øvrige partier i byrådet. Vi kom dog igennem med en række andre ændringsforslag i Beskæftigelsesudvalget.

Læs vores ændringer

Enhedslisten mener, at det skal prioriteres som en af de vigtigste opgaver at sikre, at borgerne får de rette ydelser og at man ikke skal gå på kontanthjælp i flere år. Vi mener, at det er afgørende, at borgere, som er berettiget til førtidspension, får tilkendt denne så hurtigt, som muligt.

Det fremhæves, at der er mangel på faglærte inden for nogle fag, mens der er for mange arbejdsløse med ingen eller lidt uddannelse og blandt dimittenderne. Opkvalificering er et godt bud på en løsning af denne udfordring. Derimod har vi svært ved at se, at et ændret søgemønster hos dimittenderne skulle kunne afhjælpe dette. Vi ser hellere, at man intensiverer arbejdet med at nyttiggøre dimittendernes kvalifikationer i de nordjyske virksomheder, regionen og kommunerne samt understøtter dimittendernes forsøg på at etablere egne virksomheder i samarbejde med andre.

Byrådet tilsluttede sig også en omfattende renoveringsplan i Søheltekvarteret. Selvom der er tale om en meget omfattende plan, vil huslejerne også fortsat være forholdsvis rimelige og de små lejligheder bevares.

Læs renoveringsplanen

Der blev også vedtaget et kommissorium for udviklingen af en ny og mere forpligtende bæredygtighedstrategi samt beslutter, at der skulle nedsættes et Bæredygtighedsråd med Lasse som formand og inddragelse af civilsamfundet.

Læs kommissorium for Bæredygtighedsstrategi

Her kan du se debatten om de forskellige punkter på byrådet.

Per Clausen