Per Clausens tale til 1. Behandlingen af budget 2018

Per Clausens tale til 1. Behandlingen af budget 2018

Aalborg Kommune er i høj grad afhængig af de rammer for kommunernes økonomi, som fastlægges af regering og folketing. Heldigvis er der tale om forhold, som kan påvirkes af politisk aktivitet, ellers ville det se sort ud.

For 1,5 år siden proklamerede Venstre-regeringen både 0-vækst i den offentlige sektor og en nedskæring på 1 procent på de kommunale budgetter hvert eneste år i form af det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Takket være omfattende protester med demonstrationer i næsten alle kommuner og massiv modstand fra KL lykkedes det både at få fjernet – stort set – omprioriteringsbidraget og få regeringen til at opgive kravet om 0-vækst i kommunerne.

Selvom situationen stadig er vanskelig og kommunerne slet ikke får de penge, der er brug for til at dække de demografiske forandringer, er realiteten, at det er muligt at skrue et nogenlunde fornuftigt budget sammen, hvis viljen er der. Det var det sådan set også sidste år, men desværre valgte flertallet i byrådet alligevel at aftale et budget med klare forringelser. Ja – man fik endog driftsudgifterne pumpet kunstigt op ved at flytte opgaver fra anlæg til drift. En smart måde, at sløre besparelser på velfærden. Vi vil gå den anden vej og skabe mere luft til et løft i velfærden.

Vi kritiserede sidste år de økonomiske prognoser i budgetoverslagsårene (BO) for at være alt for pessimistiske. mTallene for 2018 viser tydeligt, at denne kritik var berettiget. På samme måde mener vi, at BO-beregningerne denne gang er meget pessimistiske. Således forventer man slet ikke, at Aalborg Kommune får andel i de 0,5 procents vækst i den offentlige sektor, som regeringen forventer. Også på en række andre områder, skønner man meget pessimistisk. Det er der ikke noget nyt i. Så det finder vi nok en løsning på. Salg af grunde på Stigsborg og HNG-gas giver i hvert fald et klart løft i Aalborg Kommunes indtægter.

Enhedslisten mener, at vi skal investere de penge, vi får i kassen, i velfærd – og vi prioriterer investeringer i mennesker og velfærd højere end investeringer i asfalt og mursten.

Også i år vil Enhedslisten prioritere en indsats for at lappe på regeringens og Folketingets politik, som øger ulighed og fattigdom i vores by.

Det handler om at udnytte alle muligheder for at forhindre, at borgere bliver ramt af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet. Det kan ske ved, at kommunen selv etablerer jobs til disse borgere og ved at holde fokus på, at borgerne får de rigtige ydelse og ikke parkeres på kontanthjælp.

Socialøkonomiske virksomheder og en aktiv indsats over for virksomhederne samt aktiv støtte til de kræfter i det civile samfund, som er med til at gøre livet nemmere for de fattige, er også vigtig. Derfor foreslår vi blandt andet, at der afsættes penge til Nordjysk Fødevareoverskud.

De særligt lave ydelser til Aalborg har været med til at øge antallet af unge hjemløse. Det er helt uholdbart. Vi foreslår derfor, at der investeres i at hjælpe disse unge til at få en bolig og få skabt nogle holdbare rammer omkring deres liv. ”Housing first” bliver en vigtig del af denne strategi.

Også på andre områder kan vi se, at presset på mennesker øges i disse år. Antallet af udsatte borgere er voksende. Her er det forebyggende arbejde helt afgørende og det skal der satses på i fremtiden. Vi forslår derfor, at en række besparelser på dette område tages ud af budgettet.

Vi bliver imidlertid også nødt til at skabe plads til, at udsatte borgere kan indgå i byens liv, på vilkår, som er gode for dem. Enhedslisten har flere gange rejst krav om særligt skærmede områder for dem, med mulighed for at de kan komme i læ og få adgang til toiletter. Her er også brug for investeringer. Vi har brug for flere – ikke færre bænke

Der etableres hele tiden masser af private arbejdspladser i Aalborg. Derfor fremstår højrefløjen og Dansk Industris jammer over, at Aalborg skulle være en erhvervsfjendsk kommune mere og mere som komiske Alis besværgelser. Det er til gengæld rigtigt, at vi kunne blive bedre til at sikre de nye jobs til arbejdsløse borgere i Aalborg. Derfor skal der flisers meget mere på uddannelse og kompetenceløft samt en offensiv indsats overfor virksomhederne. Det foreslår vi også bliver prioriteret i budgettet.

Der er brug for investeringer i vores børn. Folkeskolen trænger til et løft. Medarbejderne skal have bedre tid til at forberede sig, så de kan skabe mere kvalitet i hverdagen for vores børn. Derfor er det helt uacceptabelt, at bevillingerne til skoleområdet ser ud til at blive 5 millioner kroner lavere i 18 end i 17. Vi går efter, at der kommer et løft på den almene skole i de kommende år -samtidig med, at der sikres de nødvendige penge til specialundervisning.

Servicetjekket af integrationsindsatsen understreger, hvor gavnligt det vil være for de tosprogede børns muligheder, for at lære dansk, hvis vi indfører modermålsundervisning. Derfor forsøger vi endnu en gang at få dette med i budgettet.

Der kommer flere børn på 0-6 år de kommende år. Det kræver investeringer i nye institutioner og ansættelse af flere dagplejere. Vi ser gerne, at udbuddet af vuggestuepladser svarer til efterspørgslen på disse pladser. Det kan ske ved etableringaf flere integrerede institutioner. Enhedslisten prioriterer også, at finde midler til bedre normeringer og vi er helt afvisende overfor, at man vil gøre det dyrere at være forælder ved at øge forældrebetalingen i DUS’erne. De relativt lave priser i Aalborg fastholder rigtig mange børn i disse pasningsmuligheder og det mener vi er rigtig godt – både for børnene, familierne og kommunen.

Aalborg Kommune har haft rigtigt gode erfaringer med opsøgende arbejde i forhold til børn og unge. Fritidscentrene har spillet en vigtig rolle her. På baggrund af den negative udvikling, vi ser i andre byer, virker det ikke klogt at begynde at spare på denne indsats.

Handicapområdet får flere penge i budgettet for 2018, end der var afsat i 2017. Det er godt, men reelt får man færre penge, end man bruger i 2017. Det mener vi er uholdbart – særlig set i lyset af de meget omfattende omlægninger og effektiviseringer, der er sket de seneste fire år. Her er opnået flotte resultater og mange borgere har fået det bedre, men det er også gået ud over nogen af de dårligst stillede borgere og medarbejderne er udsat for et hårdt pres. Vi er enige med både Handicaprådet, de pårørende og medarbejderne i, at der er brug for, at sikre, at der i hvert fald ikke er færre penge til området i 2018 end i 2017.

Både medarbejdere og borgere giver udtryk for, at der også er brug for forbedringer på ældreområdet. Det er jeg enig, men så længe, vi kan se, at der er store beløb afsat til ældreområdet, som ikke bruges, er vi forsigtige med at kræve flere penge til dette område.

Udviklingen i den kollektive trafik sættes i stå i Aalborg i 2018 – ja der er faktisk lagt op til forringelser. Det går efter vores opfattelse ikke. Vi vil undgå forringelser og skabe luft til forbedringer – ikke mindst mener vi, at der er brug for både bedre, billigere og mere fleksible ordninger for borgerne i landsbyerne og landdistrikterne.

Vi synes, at Aalborg skulle have en ambition om at blive årets cykelby i 2020 og afsætte de nødvendige midler til at gøre dette realistisk.

Aalborg har netop afholdt de årlige bæredygtighedsdage. Her er der stor opbakning til den grønne omstilling. Desværre genfindes denne opbakning ikke budgetforslaget. Det skal der rettes op på i de videre forhandlinger og vi vil fremlægge en række konkrete forslag, der sikrer dette.

I Enhedslisten mener vi, at det er rimeligt, at private virksomheder betaler for at bruge vores fælles ejendom. Derfor vil vi genindføre afgiften på fortovsrestauranter – dog kun for de større af slagsen.

Vi foreslår, at man sparer penge ved at afskaffe udbud (f.eks. på rengøringsområdet) og dermed reducere, de midler der bruges på bureaukrati og kontrol. Vi foreslår, at man på udvalgte områder dropper det såkaldte BUM-princip og giver mere ansvar til medarbejderne.

Vi foreslår, at byrådet dropper den stigning af udvalgshonorarer som vi indførte tidligere i år.

Det er vores opfattelse, at vi sagtens kan udsætte opførelsen af en ny skole ved Stigsborg Brygge i 2 år. Der skulle jo gerne være nogle børn til denne skole, inden den er færdig.

Vi synes, at midlerne i parkeringsfonden skal bruges til at etablere skråparkering, sådan at vi kan undgå at spilde 15 millioner kroner på et ekstra dæk på Sauers Plads

Enhedslisten ser frem til de kommende budgetforhandlinger. Der er økonomisk rum til at indgå en aftale, som giver velfærden et løft på de vigtigste velfærdsområder. Det afgørende er, om der er politisk vilje. Den vilje tror jeg byens borgere, fagforeninger og andre kan hjælpe på vej ved en aktiv indsats. Vi skal nok gøre, hvad vi kan, men vi klarer det ikke alene.