Tale 1. behandlingen af budget 2021

Gruppeformand, Per Clausen

Vi mennesker står i disse år over for en altafgørende udfordring. Vi skal have stoppet de massive klimaforandringer, som truer i de kommende år. Her skal også Aalborg Kommune yde sit bidrag.

Magistratens budgetforslag indeholder nye klimainvesteringer på 35 millioner kroner om året i 4 år. Det er naturligvis bedre end ingenting, men det er helt utilstrækkeligt.

Vi har brug for et klimabudget som skal sikre, at vores ansvarlighed over for klimaet er mindst lige så stor som vores ansvarlighed over for økonomien. Vi skal have en ny klimahandlingsplan, som afspejler vores vilje til at leve op til de nationale klimamål – mindst.

Der skal tages konkrete initiativer til at sikre en omstilling af vores transport, så vi får mindre biltransport og mere cykling, gang og kollektiv trafik.

Der er afsat penge til enkelte cykelstier og andre forbedringer for cyklisterne i budgetforslaget, men vi har brug for et løft, som kan sikre udmøntningen af vores nye cykelpoltik og den handlingsplan, som er ved at blive udviklet i dialog med borgerne.

I forhold til den kollektive trafik skal vi have udviklet en samlet plan for, hvordan vi sikrer adgang til kollektive løsninger for alle borgere i Aalborg Kommune – i stedet for den sporadiske knopskydning, som vi har set de senere år. Det betyder både en fortsættelse af planerne om endnu en +buslinje og andre fleksible løsninger i resten af kommunen

Aalborg Kommune skal understøtte udviklingen af samkørsel og delebiler.

I denne sammenhæng er det helt sort, at flertallet i Aalborg Byråd tilsyneladende holder fast i at bruge 600 millioner kroner på en motorvej hen over Egholm. Det er vi imod – og vi kommer aldrig til at skrive under på en aftale, hvor vi forpligter og til at udsætte forbedringer i den kollektive trafik til efter, at et sådant overflødigt og skadeligt projekt er gennemført.

Magistratens budgetforslag satser mange penge på erhvervsudvikling og jobskabelse. Det er godt, men for Enhedslisten er det vigtigt, at erhvervsudvikling og jobskabelse tænkes sammen med løsningen af klimaudfordringen og den grønne omstilling. Præcis som vi har vedtaget i forhold til udviklingen af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og Aalborg Havn.

Biodiversiteten er også truet både i Aalborg og på global plan. Derfor skal der i de kommende år investeres både i mere vild natur og grønne oaser i byen, som giver biodiversiteten gode vilkår.

De sidste 10 år har skiftende regeringer strammet de økonomiske vilkår for kommunerne. Det har betydet, at velfærden på mange områder er nødlidende – også i Aalborg.

I år er situationen anderledes. Aalborg Kommunes økonomi giver mulighed for målrettede forbedringer i velfærden. Det forudsætter imidlertid, at vi bruger de penge, vi har – også de 17,7 millioner, som Magistratens budgetforslag har gemt i en buffer. Set i lyset af at kommunerne samlet set har rigelig brug for at bruge hele den serviceramme, som KL aftalte med finansministeren, er det både urimeligt og usolidarisk, hvis vi bruger serviceramme til at putte penge ned i buffere i stedet for at bruge dem til grøn omstilling og velfærd. Så det synes Enhedslisten, vi skal droppe.

Vi synes ikke, man kan tale om et velfærdsbudget, når der reelt ikke afsættes en krone ekstra til vores mest udsatte borgere. Varmestuerne gør et fantastisk arbejde, men de har brug for flere penge, hvis de skal løse opgaven med at hjælpe et stadigt stigende antal borgere. Vi synes stadig spørgsmålet om en boliggaranti er aktuelt – ligesom der er brug for flere skæve boliger og mere støtte i form af sociale viceværter. Vi foreslår også, at man opretter en sundhedsklinik med mulighed for stofindtagelse. Uanset hvad, så har vi brug for et løft i indsatsen på dette område.

Boliger, der kan betales, for alle. Det er et vigtigt element i Aalborg Kommunes nye boligpolitik. Hvis det skal blive til virkelighed, kræver det, at der afsættes penge til kommunalt indskud til almene boliger i de kommende år.

Vi pegede sidste år på, at vi ikke var tilfredse med den måde handicap-området blev behandlet på. Der er i flere omgange siden 2014 blevet gennemført besparelser på dette område og midlerne er slet ikke fulgt med antallet af borgere, som har brug for hjælp. Vi har flere gange været med til at lappe på skaderne, men godt er det ikke og bedre bliver det ikke med dette budgetforslag. Det SKAL der rettes op på. Vi så også gerne, at der blev afsat midler til at investere i tilbud, som kan give mennesker med handicap et mere selvstændigt liv. Det kunne vel også opfattes som en investering, som kunne reducere disse borgeres behov for hjælp i de kommende år.

På ældreområdet sikrer budgetforslaget, at der kommer penge til at dække stigningen i antallet af ældre borgere og der afsættes penge, så vi kan få bygget de nødvendige nye plejehjem og erstattet de utidssvarende med nye. Det er rigtig godt. Men vi mener stadig, at der er brug for et løft på plejehjemmene. Her vil vi igen fokusere på aftenvagerne. I øvrigt er det vigtigt at understrege, at der ikke lægges op til serviceforringelser i forhold til hjemmehjælpen, men at vi tror på, at vores investeringer i rehabilitering kan hjælpe ældre til et bedre og mere selvhjulpent liv.

Også i forhold til de yngste investeres der massivt i nye institutioner, så Aalborg Kommune kan fastholde pasningsgarantien. Der afsættes penge til flere pædagoger og drift af de nye institutioner. Disse investeringer øger også antallet af vuggestuepladser. Det er godt, men vi så gerne, at der blev aftal en plan for, hvordan vi inden for en årrække får et antal vuggestuepladser, som svarer til efterspørgslen hos forældrene.

Enhedslisten har været med til at sikre et løft både på skolerne og daginstitutionerne i folketinget, men vi så gerne, at vi i Aalborg også tilførte ekstra midler til normeringerne i institutionerne.

DUS’erne er nødlidende efter flere års stigende forældrepriser, relativt dårlige normeringer og Covid 19. Derfor synes vi, at vi denne gang skal satse på et løft i normeringerne her – ellers frygter vi, at det bliver umuligt, at få børnene tilbage til dette tilbud, som er rigtig godt for børnene og for kommunen. Set i det lys er normeringsforringelsen på DUS på specialområdet også en rigtig dårlig ide.

Det er meget positivt, at vi har fået flere penge til bedre tilbud til udsatte børn i almen-skolen, men at vi i samme åndedrag sparer på pædagoger i undervisningen hænger rigtig dårligt sammen. Så det bør der rettes op på. Vi mener heller ikke, at det er rimeligt eller hensigtsmæssigt for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, at pædagogerne har meget dårligere forberedelsestid end lærerne. Den udfordring bør vi finde en løsning på.

Det er ikke ret længe siden et flertal i Byrådet gennemførte en omlægning af undervisningen på 2-sprogsområdet med tilhørende besparelser. Evalueringen af dette pegede på en række udfordringer. Derfor synes vi, at det er uklogt at gennemføre besparelser på dette område i næste skoleår, selv om vi erkender, at der er færre elever området.

På skoleområdet konstaterede vi i øvrigt, da vi vedtog en ny ressourcefordelingsmodel, at skolerne brugte en del af de penge, vi havde bevilliget til lærere og pædagoger til anden drift. Det indarbejdede vi i den nye model. Oveni det kommer så 6 millioner kroner til at betale for nogle udfordringer på grund af manglende energibesparelser. Vi synes godt man kunne overveje at bruge nogen af disse ekstra penge på skolens kerneopgaver – altså til at ansætte pædagoger og lærere.

For Enhedslisten er det helt afgørende, at vi holder fast i vores løfte til borgerne i Aalborg Øst i at vi vil udvikle et godt skoletilbud i området sammen med borgerne her. Vi afviser derfor alle forslag om at kortslutte denne proces ved at træffe en beslutning om at bygge en ny skole Gigantium området.

Vi synes, det er nogen gode forslag til investeringer, vi ser på Jobcenterets område. Det er vigtigt at give så mange, som muligt, en mulighed for at få arbejde og uddannelse og det kræver en målrettet indsats og vilje til at investere i dette. Særlig vil jeg fremhæve den indsats vi fremover vil gøre for at skabe flere fleksjob i Aalborg.

På kulturområdet er vi glade for investeringerne i Huset og vækstlaget her. Vi synes, at forslaget om at nedlægge lederstillingen på Kunsthal Nord peger i den modsatte retning. Vi synes Kunsthal Nord har en vigtig profil og rolle og synes, at meget taler for en styrkelse af denne – snarer end en svækkelse – og vi er helt uenig i en kulturpolitik, hvor pengene i stedet flyder i en lind strøm mod Artcenter Spritten. Sammenholdt med forslagene om markante stigninger på priserne i svømmehallerne i Aalborg og lukningen af adgangen til Filmstriben for borgerne i Aalborg Kommune sender det et helt forkert signal.

Vi skal have fundet penge til virkeliggørelsen af en bevarende lokalplan for Kildeparken. Hvis der ikke snart gribes ind, risikerer vi, at de store træer her dør.

I Enhedslisten er vi ikke sikre på, at det behøver at være en kommunal opgave at investere i nye sæder på Aalborg Stadion – heller ikke selvom de er røde. Aalborg Stadion hedder jo alligevel næsten altid noget andet, når det er i brug. Med de enorme mængder af penge, vi har brugt på asfalt i år, bør der vel også kunne spares lidt på vedligeholdet af vejene de næste par år.

KL har også aftalt med Finansministeren, at kommunerne samlet set kunne spare 0,5 milliard på eksterne konsulenter i 2021 og noget mere de kommende år. Derfor kan det godt undre, at vi åbenbart slet ikke kan spare på det i Aalborg Kommune.

Enhedslisten ser optimistisk på budgetforhandlingerne i år. Vi har en klar forventning om, at resultatet bliver så godt, at vi kan være med. Men ingen skal være i tvivl om, at vi har klare grænser og godt kan finde døren, hvis de ikke respekteres.

Vi vil som sædvanlig offentliggøre vores ønsker og forslag til finansiering i god tid før budgetforhandlingerne.