Udtalelse fra Enhedslistens Kommunale og Regionale sommertræf 12-13. august

Udtalelse vedtaget af deltagerne Enhedslistens Kommunale og Regionale sommertræf i Middelfart den 12. – 13. august 2023.

Efter en gennemgang og diskussion af de økonomiske forudsætninger for de kommende budgetforhandlinger i kommuner og regioner, konstaterer vi, at det bliver umuligt at sikre velfærden og den grønne omstilling i langt de fleste kommuner og regioner. Skiftende regeringers udhuling af kommunernes og regionernes økonomi, sammenholdt med den manglende dækning af prisstigninger og en helt utilstrækkelig økonomiaftale, betyder, at kommunernes og regionernes økonomiske situation varierer fra dårlig til katastrofal.

Denne udvikling medfører et skred i velfærden, hvor fælles offentlige løsninger erstattes af private, således at uligheden vokser yderligere. Regeringens nye udmelding om, at man vil udnytte det økonomiske råderum til at sætte skatten ned, gør situationen endnu mere alvorlig.

I den situation er det nødvendigt, at kommuner og regioner giver et klart signal til regeringen, KL og Danske Regioner om, at vi har et akut behov for at få rettet op på denne økonomiske situation. Set i lyset af de store overskud på statens regnskaber, store skattelettelser til de velhavende og det store økonomiske råderum, er det unødvendigt og uacceptabelt, at kommunerne og regionerne skal gennemføre omfattende besparelser, som ikke kan undgå at forringe velfærden.

Vi opfordrer Enhedslistens folketingsgruppe til at tage denne alvorlige situation for kommuner og regioner op i de kommende finanslovsforhandlinger og på baggrund af den aktuelle situation stille forslag om en revision af budgetloven.

Vi kan ikke vente på næste års økonomiforhandlinger og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ved disse vil kræve, at Danske Regioner og KL ikke igen indgår i økonomiaftaler, som tvinger kommuner og regioner til besparelser og forringelser.

Den kollektive trafik står over for alvorlige forringelser, som betyder, at der i store dele af landet stort set ikke vil eksistere kollektiv trafik i løbet af de næste par år. Vi anerkender, at der er brug for at tænke nyt, men mens vi gør det, er vi nødt til at give en akuthjælp, så der stadig er en kollektiv trafik, som kan fornys. Derfor opfordrer vi til, at der ved de kommende finanslovsforhandlinger afsættes midler til en sådan akut hjælp til den kollektive trafik.