Alle regninger for Aalborg Alliancen ender hos Aalborg Kommune

  • Det er bemærkelsesværdigt, at Aalborg Kommune har ment, at det var nødvendigt at bruge et eksternt kommunikationsfirma til at kommunikere budskabet om Aalborg Alliancen ud til offentligheden. Det ville vel ellers have været en oplagt opgave for Aalborg Kommune egne kommunikationsfolk eller også burde alle deltagere i Aalborg Alliancen have været med til at betale. Jeg finder det besynderligt og kritisabelt, at Aalborg Kommune helt alene har betalt regningen på 30.000 kroner til dette formål (se nedenstående svar), udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Det fremgår også af de svar, jeg har fået, at den opsparing, der sker til investeringen i den 3. Limfjordsforbindelse, vil reducere Aalborg Kommunes mulighed for at låne på særligt gunstige vilkår og dermed forringe kommunens muligheder for at foretage andre investeringer i de kommende år.
    • Jeg synes, det er problematisk, at dette ikke fremgik af sagsfremstillingen til byrådet, selv om dette forhold er blevet drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Det fremgår af sagens akter, fortsætter Per Clausen.
  • Det er også problematisk, at man tilsyneladende ikke har noget overblik over, hvor mange ressourcer Aalborg Kommunes Jobcenter skal bruge i forbindelse med opfyldelsen af Aalborg Kommunes forpligtelser i forbindelse med Aalborg Alliancen. Det burde naturligvis også have indgået i det samlede beslutningsgrundlag, siger Per Clausen.
  • Alt i alt bekræfter disse svar, at Aalborg Alliancen er en meget ensidig alliance, hvor alle forpligtelser og omkostninger ligger hos kommunen.
    • Det gør det bare endnu mere besynderligt, at alle byrådets øvrige partier har tilsluttet sig denne aftale, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31675008

 

Artikler fra Nordjyske, lørdag den 27. oktober 2018

Sendt fra min iPad

Start på videresendt besked:

Fra: Christian Roslev <christian.roslev@aalborg.dk>
Dato: 22. oktober 2018 kl. 22.53.44 CEST
Til: Per Clausen <per.clausen@enhedslisten.dk>
Cc: Thomas Kastrup-Larsen <tkl-byraad@aalborg.dk>
Emne: SV: Spørgsmål til Aalborg Alliancen

Kære Per

Hermed opfølgning på dine spørgsmål…

1) I forhold til adgang til lånepuljer/-dispensationer, så vil hensættelsen på 30 mio. kr. årligt indgå i kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen. Vi ved ikke præcist med hvilken vægt, likviditeten indgår, når Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler lånedispensationer og fordeler lånedispensationspuljer. Men af vejledningen til ansøgning om dispensation for 2019 på det ordinære anlægsområde fremgår bl.a.: “Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt på kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2018, kommunens strukturelle underskud samt størrelsen af kommunens langfristede gæld.” Det betyder, at høj likviditet mindsker muligheden for at opnå dispensation til låneadgang.

2) Vi har gjort brug af ekstern konsulentbistand i forhold til kommunikationsdelen, se vedlagte faktura. Kommunen har betalt.

3) I forhold til Horsens Alliancen så har erfaringerne herfra alene været anvendt helt overordnet som inspiration og som viden fra kollegiale netværk – der har ikke været indhentet særskilte oplysninger eller været afholdt møder eller lignende.

4) Servicering og samarbejde med kommunens virksomheder om rekruttering og etablering af løntilskudsforløb/virksomhedspraktikker m.m. er en kerneopgave for jobcentret, og som sådan er det derfor svært at opgøre den særlige indsats i Aalborg-Alliancen i tid eller ressourcer. Jobcentret vil skulle servicere virksomhederne i Aalborg Alliancen i lighed med de virksomheder, som ikke indgår i Aalborg Alliancen, men der pågår drøftelser om, om arbejdet med Aalborg-Alliancens virksomheder skal organiseres med særlige kontaktpersoner eller lignende. Det drøftes ligeledes, om midler i jobvækstpakken vil kunne anvendes til f.eks at afholde netværksarrangementer for de deltagende virksomheder, men der er endnu ikke taget stilling til dette.

Vi ses
Christian

—–Oprindelig meddelelse—–
Fra: Per Clausen
Sendt: 15. oktober 2018 09:50
Til: Thomas Kastrup-Larsen <tkl-byraad@aalborg.dk>; Christian Roslev <christian.roslev@aalborg.dk>
Emne: Spørgsmål til Aalborg Alliancrn

Kære Thomas og Christian
Hermed nogle opfølgende spørgsmål vedrørende Aalborg Alliancen:

Hvad betyder hensættelse af 30 millioner om året til en 3. Limfjordsforbindelse for Aalborg Kommunes mulighed for at få adgang til diverse lånepuljer og lånedispensationer på kort og langt sigt.
Har der været tilknyttet eksterne konsulenter o. lign. i forbindelse med udarbejdelsen af Aalborg Alliancen eller i forbindelse med kommunikationen af denne. Hvad har det i giver fald kostet og hvem har betalt?
Kender Aalborg Kommune resultaterne af den såkaldte Horsens Alliance og har man inddraget erfaringerne fra denne i udarbejdelsen af Aalborg Alliancen?
Hvor store ressourcer forventes kommunen at skulle afsætte for at leve op til kommunens forpligtelser over for virksomhederne i Aalborg Alliancen og til opfølgning på denne resultater?

Mvh
Per Clausen
Sendt fra min iP