Byrådsmøde den 14. december 2020.

Forsyningsvirksomhederne pålægges at leve op til FN’s retningslinjer
Det sidste byrådsmøde før jul indeholdt som sædvanlig mange punkter. Nogen mere vigtige end andre. En lille, men vigtig sag var, at forsyningsvirksomhederne i Aalborg nu pålægges at leve op til FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Selv om Venstre benyttede lejligheden til at påpege, at dette kunne risikere at påføre forbrugerne ekstra udgifter, var der enighed om at pålægge forsyningsvirksomhederne disse mål.

Se sagen her: Godkendelse af kommunalt mål om implementering af UNGPs og OECDs

og debatten her.

Rygefri arbejdstid
Magistraten (med undtagelse af Lasse PN Olsen) havde stillet et forslag om en principbeslutning om, at der indføres røgfri arbejdstid i kommunen som arbejdsplads.

Se sagen her: Røgfri arbejdstid

Dette skete på trods af, at medarbejderrepræsentanterne i HMU klart havde tilkendegivet, at de mente, at de nuværende rygeregler fungerede fint og at de ikke ønskede nye stramninger. Begrundelserne for forslaget var hensynet til arbejdsmiljø, at forebygge rygestart og fremme rygestop hos medarbejderne. Debatten afslørede, at Venstre nu ikke længere mente, at et rygeforbud vedrørte medarbejdernes rettigheder, men handlede om arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Heroverfor fastholdt vi, at de nuværende rygeregler beskyttede både borgere og andre medarbejdere mod passiv rygning, at man selvfølgelig skulle støtte medarbejdere, der ønskede at holde op med at ryge, men at dette forslag var et unødvendigt og formynderisk indgreb. Imod stemte sammen med os DF, De Konservative og Lene Krabbe Dahl fra Socialdemokratiet. Resten stemte for.

Se debatten her.

Salg af parkeringshus droppet
I forbindelse med budgettet for 2020 havde vi aftalt, at parkeringshuset på Sauers Plads skulle sælges. 2 uafhængige valuarer var kommet frem til, at det kunne indbringe 45 millioner kroner. Desværre blev der ved udbuddet kun budt 32 millioner – og på den baggrund havde budgetforligspartierne besluttet ikke at sælge parkeringshuset i denne omgang.

Se debatten her.

Sommerhuse på fredet jord
Koldkær Feriecenter har længe været nødlidende og ønsket at få 49 hotellejligheder omdannet til ferieboliger, hvilket skulle forbedre økonomien væsentligt. Det havde vi ingen indvendinger imod. Til gengæld afviste vi den l del af dette lokalplansforslag, som betød, at der gives tilladelse til at opføre 26 nye sommerhuse på et område, som i dag er omfattet af en paragraf 3 beskyttelse.

Se sagen her: Godkendelse af kommuneplantillæg 9.017 og lokalplan 9 6 109, sommerhuse

Debatten afslørede, at hensynet til turismen i Hals-området her var vigtigere end hensynet til naturen, selv om socialdemokraterne helt tydeligt ikke var særligt begejstrede for dette.

Men se selv debatten her.

Se Enhedslistens tidligere pressemeddelelse i sagen her.

Renoveringer af almene boliger og nye ”skæve boliger”
På mødet skulle vi også behandle en række sager vedrørende renoveringer af almene boliger, som skyldes, at Landsbyggefonden har fremrykket udbetalingen af tilskud til disse. Det er positivt, fordi de giver nogen tiltrængte forbedringer af disse almene boliger og givet et løft i beskæftigelsen. Til gengæld fører renoveringer ofte til lejeforhøjelser og det har – nogen gange – også ført til beboerudskiftning, fordi mennesker med dårlig økonomi ikke har råd til at blive boende.  Derfor er vi ser vi altid meget kritisk på huslejeforhøjelserne i disse tilfælde. I de sager vi behandlede på dette byrådsmøde, var huslejeforhøjelserne forholdsvis begrænsede og der er stadig billige boliger i flere af disse afdelinger til økonomisk dårligt stillede borgere.

Se debatten her.

I forlængelse af disse sager fik vi også godkendt igangsættelsen af 23 ”Skæve boliger” på Stjernholmvej i Nørresundby

Se sagen her: Godkendelse af ansøgning til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper

Vi ser frem til, at vi også finder en grund til at etablere flere af disse boliger på, som aftalt i budgetforliget for 2021. De er hårdt tiltrængt.

Beskæftigelsesplanen vedtaget
Sidst men ikke mindst vedtog Byrådet også i enighed den nye Beskæftigelsesplan for Aalborg Kommune. Vi synes, det er positivt, at der er kommet langt mere fokus på uddannelse og opkvalificering end tidligere og at tilgangen til arbejdsløse nyuddannede er ændret til at se dem som en ressource – og ikke som en byrde. Vi fik bekræftet, at beskæftigelsespolitikken også skal ses i sammenhæng med den grønne omstilling og kunne på den baggrund stemme for den

Se sagen her: Beskæftigelsesplan for 2021

Se debatten her.

Venstre fuldstændig enige med Socialdemokratiet
Byrådsmødet bekræftede, at Venstre tilsyneladende ikke på nogen som helst områder har en alternativ politik til den det socialdemokratiske byrådsflertal fører. Man forsøger ind i mellem at italesætte en forskel på det retoriske plan, men når det kommer til at afstemningerne stemmer de to partier stort set altid sammen – også når der i øvrigt er uenighed i byrådet.

Per Clausen