Enhedslisten kræver alternativer inddraget i VVM undersøgelse af Egholm forbindelsen

 • Når Enhedslisten på byrådsmødet i Aalborg den 17. juni foreslår, at Aalborg Kommune skal arbejde for, at også alternativer til Egholm forbindelsen skal inddrages i revisionen af VVM undersøgelsen af denne linje, skyldes det både, at det kræver lovgivningen og at det vil være åbenbart urimeligt ikke at gøre dette, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Borgerne har ikke bare krav på, at lovgivningen overholdes, men også på, at der foreligger en aktuel og retvisende analyse af konsekvenserne af de forskellige løsninger på de transportmæssige udfordringer Nordjylland står overfor, fortsætter Per Clausen.
 • Enhedslisten foretrækker en løsning uden yderligere investeringer i motorveje af klima- og miljømæssige grunde, men mener også, at de mange mennesker, der har peget på et tredje tunnelrør, har krav på at få denne mulighed undersøgt, siger Per Clausen
 • Jeg håber og tror på, at et flertal i byrådet vil være enige med os i, at vi bør fokusere både på at overholde lovgivningen og give mulighed for at træffe den endelige beslutning på det mest oplyste, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Enhedslisten stiller nedenstående ændringsforslag til byrådsmødet punkt 11 den 17. juni.

Aalborg kommune vælger at overholder Lov Om offentlige Veje m.v. § 17 g, der lyder således:

Ӥ 17 g
Stk. 1. Vejdirektoratet udfærdiger en miljøkonsekvensrapport … Miljøkonsekvensrapporten skal være fuldstændig og af tilstrækkelig høj kvalitet.
Stk. 2. Miljøkonsekvensrapporten skal mindst omfatte…” (citat slut)

Bilag 4)
… ”en beskrivelse af de rimelige alternativer, som Vejdirektoratet har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet,” (citat slut)

Dette betyder – understreget af lovens bilag 4 – at der også skal indgå alternativer vedrørende projektets placering.

Aalborg kommune henvender sig til transportministeriet med ønsket om, at følgende alternativer også undersøges:

 • 0 alternativet
 • 0+ alternativet med markante forbedringer af den kollektive trafik, mere gods på skinner, bedre muligheder for at krydse fjorden med cykel, etablering af flere pendlerpladser, øget samkørsel og fleksible mødetider
 • Et enkelt ekstra rør nær den nuværende tunnel kombineret med en slank udfletning syd for fjorden som foreslået af civilingeniør Anker Lohmann-Hansen (se En 3 Limfjordsforbindelse)

Begrundelser:

 1. Loven siger som nævnt direkte, at man også skal undersøge alternativer forud for etablering af et motorvejsanlæg. Man skal ikke bryde loven.
 2. Der foreligger ingen formel folketingsbeslutning om en bestemt linjeføring
 3. Det er vel ikke hensigtsmæssigt at undersøge et projekt uden at medtage alternativer, hvis der er risiko for, at det får lav samfundsmæssig forrentning. I så fald bør enhver tilhænger af en 3. Limfjordsforbindelse da ønske, at man hurtigst muligt får afdækket, om alternativer kan opnå højere forrentning evt. til en lavere anlægspris og om vi dermed kan klare os bedre i konkurrencen om statslige midler til infrastruktur.
 4. Nordjyske bestilte i november 2017 en opinionsundersøgelse ved Jysk Analyse, der er omtalt i avisen 18/11-2017. Citat herfra: Samlet set svarer 42 procent, at det kan være fornuftigt at se på sagen (red: linjeføringen) igen, mens 34 procent svarer nej. Otte procent svarer, at ideen hverken er god eller dårlig, mens 16 pct. svarer “ved ikke”.
 5. Hvis ikke bygherrerne for en 3. Limfjordsforbindelse overholder loven for VVM-undersøgelsen, kan dette indklages for Trafik- og Byggestyrelsen jfr. Vejlovens § 17 h., hvilket yderligere kan forsinke projektet.