Enhedslistens ønsker til Aalborg Kommunes budget 2017

Enhedslistens ønsker til Aalborg Kommunes budget 2017

Bekæmp fattigdom i Aalborg

En ekstra indsat for af gennemgå alle sager vedrørende kontanthjælp, som har været på kontanthjælp i mere end 5 år for at undersøge, om disse borgere fortsat skal være på kontanthjælp, eller om der skal findes alternativ forsørgelse til disse (revalidering, ressourceforløb, pension eller fleksjob).

Aktiv indsats for at give alle, som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde et tilbud om dette. De kommunale forvaltninger opfordres til at undersøge mulighederne for at oprette sådanne jobs. Socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder inddrages også i løsningen af denne opgave.

Understøttelse af aktiviteter i civilsamfundet (boligforening m.v.), som kan understøtte aktiviteter, som kan afhjælpe problemer for de ramte.

Aalborg Kommune skal selv stå lånene til de borgere, som ellers er berettiget til en kommunal garanti ved lån i forbindelse med betaling af boligindskud. Udgiftsneutralt på kort sigt. Giver formentlig en gevinst på længere sigt, fordi man kan undgå at lån misligholdes i større omfang end i dag, fordi kommune kan give lånene til en langt lavere rente, end den bankerne giver.

Ialt afsættes der til denne indsats:  5  millioner

Bekæmp changeulighed for børn

Der afsættes 5 millioner kroner om året til en ekstraordinær indsats for at bekæmpe chanceulighed . Der satses på en ekstra indsats i forhold til familier, der ikke benytter sig af Hånd om barnet tilbuddet. Der afsættes ekstra ressourcer på anbringelsesområdet til at støtte de forældre, som får foranstaltninger. Bedre støtte til anbragte børn ift. deres skolegang. Det sikres, at der bliver afsat midler til at fortsætte og udvide ordningen med socialrådgivere i skoler og dagtilbud.

2 milllioner til flere sociale normeringer målrettet 0-3 års området

Der afsættes 1 million kroner til at igangsætte en ordning, hvor der gives støtte til fattige familiers mulighed for at deltage i kulturelle tilbud.

Kommunens arbejder for at få indført en gratis åbningsdag på alle museer, zoologisk have mv.

I alt til denne indsats:  8,0 millioner

Nedenstående besparelser i Magistratens budgetforslag inden for Familie og Socialforvaltningen fjernes:

Institutioner med specialgrupper (inklusionsnormeringen) 0,7 millioner
Besøgsordning til natur- og miljøbørnehave 0,2 millioner
Fræs (bus) 0,5 millioner
Udelukkende pædagoger i Tiziana 0,2 millioner
Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne med 1 time 1,2 millioner
Takstreduktion (2 procents besparelse) på §32 tilbud (KKR beslutning) 0,8 millioner
Takstreduktion på børne- og ungeområdet generelt (2 pct) (KKR-beslutning) 3,4 millioner
Mælkebøtterne 0,6 millioner
Døgnbehandling (misbrug) 1,0 millioner
Lukning af FC Løvbakken 1,3 millioner
Fællestilbud med Skoleforvaltningen 0,5 millioner
Sammenlægge/effektivisere åbne rådgivninger 0,5 millioner
Netværkskoordinatorer fra 4-3 0,5 millioner
Samling af det opsøøgende arbejde 0,5 millioner
Besparelse på familiegruppernes bevillinger 0,5 millioner


Sundhedsområdet

Ansættelse af seksualrådgiver: 0,6 millioner
Fjernelse af nedenstående besparelse:
Rehabilitering af borgere med psykiske lidelser 0,25 millioner


Kulturområdet

Reduktion i biblioteket rykker ud fjernes 0,075 millioner


Skoleområdet

Forbedret indsat i forhold til flygtningebørn 2,0 millioner
Modersmålsundervisning 0-5 årgang. 5,0 millioner
Fjernelse af disse forringelser:
Fagdelt undervisning 6,1 millioner
Pædagoger i undervisningen 1,2 millioner
Understøttende undervisning 7,1 millioner
To-sprogsområder 2,7 millioner

Ældre- handicap 

Fjernelse af nedenstående besparelser:
Besparelse på aktivitetsområdet 5,0 millioner
Bostøtte i botilbud 0,5 millioner
Nytænkning af tilbud for 60+ årige med handicap 1,0 milllioner


Bedre kollektiv trafik, bedre vilkår for cykliste
r

Nedsatte takster på fleksbusser til alle til 6 kroner pr. km 4,,0 millioner
Flex seniorordningen videreføres: 1,1 millioner
Linje 18 videreføres 0,8 millioner
Mulighed for at børn fra skoler og institutioner i landdistrikterne kan bruge busserne gratis fra 8-14 i stedet for 9-13: 1,0 millioner
Bus+ strategien: 2,0 millioner
Plan for at Aalborg kan blive årets cykelby i 2020 og konkrete initiativer, der kan sikre det. Flere, bedre og mere sikre cykelparkeringspladser. Fremrykning af investeringerne i cyklehandlingsplanen. 2,0 millioner


Grøn omstilling

Initiativer til gennemførelse af den nye bæredygtighedsstrategi 2,0 millioner
Egholm som økologisk ø 0,3 million
Skovrejsning 2, 0 millioner
Nedsættelse af arbejdsgruppe med inddragelse af uafhængige eksperter, der udarbejder forslag, der kan øge anvendelsen af solceller i Aalborg. 0,5 million
Udarbejdelse af plan der kan sikre mere grønt byggeri i Aalborg 0,5 millioner
Bekæmpelse af invasive arter 1,0 million
Nordjysk projekt for genanvendelse af plast 0,4 million

Overførslerne fra 2015 til  indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal sikres

I forhold til overslagsårene er Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling ufinansieret fra 2018. Der mangler også penge til at revidere kommunens energistrategi i 2018 og Center for Grøn omstilling mangler finansiering fra på 1 million fra 2020.


Kommunal overtagelse af opgaver – mod udbud og udlicitering

Entreprenørenheden skal have mulighed for at byde på kommunale opgaver.

Når en opgave sendes i udbud skal det altid overvejes om denne ikke med fordel kunne udføres af kommunen selv og det skal forklares hvorfor opgaven sendes i udbud. Besparelse på 1 million i 2017. En større besparelse på længere sigt
Indsats mod skattesnyd og mod social dumping

Der udarbejde en politik, der kan sikre, at kommunen ikke benytter sig af virksomheder, som unddrager sig skattebetaling.


Bedre arbejdsmiljø – mindre sygefravær

Der afsættes 1 million kroner til at en indsats for at at forbedre arbejdsmiljøet og reducere sygefravær. Udmøntningen aftales med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter. Indsatsen målrettes mod områder, hvor der i dag er stort sygefravær.

Samlet udgift: 1,0 million

 


Udvikling af alternativ til BUM-modellen med inddragelse af erfaringer fra andre kommuner, hvor man har forladt BUM-modellen.


Mere demokrati og borgerinddragelse

Der igangsættes et analysearbejde for at undersøge mulighederne for at udvide det kommunale demokrati med f.eks. følgende elementer

Byrådet forpligtes til at behandle forslag, som har fået underskrifter fra 2000 stemmeberettigede borgere.

Høringsret til de samråd, der ønsker det

Forsøg med penge til lokal forvaltning

Anvendelse af folkeafstemninger

Oprettelse af en medieportal til dækning af byrådets arbejde

Der afsættes 1,0 million

 

Ialt ønsker for 76,5 millioner


Besparelser/indtægter

Besparelser på Ældre- handicapområdet med udgangspunkt i medarbejdernes input til omprioriteringsbidraget 5 millioner i 2017, 7,5 millioner i 2018 og herefter 10 millioner

Det kan f.eks. være:

Energisparende (LED-pærer) med automatisk tænd og sluk

Minimering af mødeservering, færre fysiske møder og større anvendelse af Skype og Video-møder

Besparelser på måtteaftalen

Mere konkurrenceudsættelse på hjælpemidler

Kortere overlap ved vagtskifter

Mere anvendelse af dosispakket medicin

Bedre brug af kvalicare

Flere social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen

Overdrage opgaver fra sygeplejen til hjemmeplejen

Reduktion i visionsdage, lederkonferencer m.v.

Nedsætte kravene til dokumentation og kontrol

Overføre al rengøring på plejehjemmene til Aalborg Kommunes rengøringsenhed

Fjernelse af julegaver, central støtte til julefrokoster m.v..

Billigere indkøb

Fokus på at beholde opgaver i eget regi.

Udvide åbningstid for at bestille hjælpemidler for at bestille hjælpemidler for at reducere antallet af akutkørsler.

Reduktion i antallet af udviklingskonsulenter, planlæggere m.v..

Bedre arbejdstilrettelæggelse med udgangspunkt i medarbejdernes forslag

Mere anvendelse af telemedicin

Forenkling/slankning af ledelsesstrukturer

 

Besparelser med udgangspunkt i medarbejdernes forslag til omprioriteringsbidraget

2 millioner i 2017, 3,5 millioner i 2018 og 5 millioner i årene fremover

F.eks.:

Udskiftning af pc hvert 4. år i stedet for hvert 3.

Investering i LED beslysning, automatisk slukning m.v.

Færre konferencer og møder, billigere bespisning samt flere Skype og video møder

Samle administration

Bedre arbejdsgange med udgangspunkt i medarbejdernes forslag i forbindelse med diskussionen omkring omprioriteringsbidraget

Mindre anvendelse af konsulenter

Bedre indkøbsaftaler

Fjerne unødvendig dokumentation og kontrol samt færre og sjædnere målinger

Forenkling/slankning af ledelsesstrukturer

Forenkle den politiske struktur (reducere til et udvalg)

Ferielukning af ikke akutte funktioner som f.eks. aktiveringstilbud

Erstatte tandlæger med tandplejeree i skoletandplejen

Droppe trykte publiktationer

Sparerunde i Skoleforvaltningen baseret på input fra medarbejderne i lighed med den proces, der blev gennemført i Familie- og Socialforvaltningen samt i Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med behandlingen af omprioriteringsbidraget. 2 millioner i 2017, 3,5 millioner i 2017 og sderefter 5 millioner

Investeringssstrategi  (styrket myndighedsbehandlling)  5 millioner men netto 0
Ialt medarbejderforslag til besparelser: 9,0 millioner
Besparelse på vejafvindingsafgift  2,0 millioner
Byggesagsgebyr sættes op 2,0 millioner
Offentlig jobtræning afskaffes: 4,0 millioner
Mindreudgift til tjenestemandspensioner 5,0 millioner
Afgift på udeservering 1,0 millioner
Vejvedligeholdelse   5,0 millioner
Erhvervsplaymaker folkeskolen 0,5 millioner
Øgede krav til p-kontrol 0,5 millioner
Øget konkurrrenceudsættelse entreprenrenheden får mulighed for at byde  1,0 millioner
Reduktion på anlæg skoleområdet  20 ,0 millioner

Ny skole udgår i stedet igangsættes et analysearbejde for at vurdere Aalborg Kommunes mulighed for med de eksisterende skoler at dække behovet for pladser de næste 10 år set i sammenhæng med byudviklingen

Anvendelse af overførsler på skoleområdet udgår af budgettet (der er tale om anvendelse af penge, som er opsparet. De skal ikke finansieres igen) 10,0 millioner
Udsættelse af Tranholmsvej (flytter også udgifter fra 2018-2019 og 2020)  3,0 millioner
Indtægt på udleje af jagt (vildtregulering i kommunens skove) 1,0 millioner
Mamsimal omlægning af kommuneskattenskatten til grundskyld og dækningsafgift giver mindreudgift til det skår skatteloft 0,9 millioner
Ialt 64,9 millioner

 

Hertil kommer at staten skylder Aalborg Kommune ca. 30 millioner på grund af svigtende inddrivelse af gæld. Der er ved at blive indgået en aftale om, hvad staten skal betale for dette. Vi indregner en indægt på ikke under 20 millioner kroner til . Det betyder, at den forudsatte kasseopbygning i budgetforslaget kan overholdes og formentlig forøges med ca 10 millioner kroner.

I forhold til Budgetoverslagsårene har regeringen i sin 2025-plan givet et løfte om vækst på de offentlige udgifter med 0,5 procent i stedet for  0-vækst. Det kan give Aalborg Kommune 42, 8 millioner kroner ekstra i 2018, 85,8 millioner kroner ekstra i 2019 og 129 millioner kroner ekstra i 2019. Dette kan suppleres med en forventning om,at en del af likviditetstilskuddet på den ene eller anden måde stadig går til Aalborg. Her regner vi med 50 millioner kroner om året.