Per Clausens tale ved 2. Behandlingen af budgettet for 2019 i Aalborg Kommune

Ingen er vist i tvivl om, at den 3. Limfjordsforbindelse fylder meget for nordjyske politikere – også i Aalborg Byråd. Alligevel overraskede det mig, at alle byrådets øvrige partier kunne blive enige om, at man skulle acceptere den såkaldte Aalborg Alliance og dermed, at Aalborg Kommune skulle give 600 millioner kroner til en motorvej hen over Egholm for at være med i budgetaftalen.

Vi foreslog, at man i stedet brugte den model, at alle partier deltog i forhandlingerne om et budget og at de partier, der ønskede det, herudover tilsluttede sig Aalborg Alliancen, som dermed blev en del af Aalborgs budget, men ikke af budgetaftalen. Det afviste alle de andre partier. De afviste også vores forslag om at sende beslutningen om kommunale midler til en motorvej hen over Egholm til folkeafstemning hos kommunens borgere.

I Enhedslisten går vi ud fra, at motiverne har været forskellige, men noterer os alligevel med nogen bekymring den store enighed, der var, om at vælge en model, som med sikkerhed ville holde Enhedslisten ud af budgettet.

Enhedslistens holdning var og er klar.

Vi gik til valg på, at løsningen på fremtidens udfordringer ikke er mere motorvej, mere bilkørsel, mere forurening, mere CO2 udslip, mere naturødelæggelse, men styrkelse af kollektiv trafik, bedre forhold for cyklister, mere gods på skinner mv.

Vores valgløfter kan man regne med. For os er klimaet, miljøet og naturen vigtigt.

Andre partier har det anderledes.

  • De Radikale gik til valg på en klar afvisning af en motorvej hen over Egholm.
    • Ved det første budget efter valget støtter de at afsætte 600 millioner kommunale kroner til dette formål.
  • Socialdemokratiet gik til valg på en statsfinansieret 3. Limfjordsforbindelse.
    • Ved det første budget efter valget afsætter de kommunale midler til dette formål – uden at der i øvrigt er kommet en krone fra staten.
  • De Konservative har helt rigtig peget på de alvorlige konsekvenser, hvis kommunerne begynder at købe/bestikke sig til statslige investeringer ved at give større eller mindre kommunale tilskud til disse.
    • Nu støtter man en sådan politik i Aalborg, formentlig fordi man forventer, at det moralske niveau er højere i folketing og i regering end i Aalborg Byråd. Det synspunkt må jeg trods alt stille mig skeptisk overfor.
  • Vinderen her er Venstre, der aldrig har lagt skjul på, at de ville gøre hvad som helst for at få de hede drømme om en motorvej over Egholm opfyldt.

For at få dette til at glide ned har man opfundet en usædvanlig usikker finansiering. Man forventer, at en løst formuleret aftale, hvor forpligtelserne kun går den ene vej vil give 132 millioner kroner i løbet af de næste fire år på grund af en ekstraordinær nedsættelse af arbejdsløsheden på 300 ud over den, som man ser i resten af landet.

Der ligger tilsyneladende ikke nogen seriøse beregninger eller analyser bag dette tal.

Borgmesterens egen forvaltning indregnede da heller ikke denne effekt i det notat, som lå til grund for, at vi i forhold til skattegrundlaget valgte statsgarantien og ikke selvbudgetteringen. Så fromme ønsker er vel det pæneste man kan sige om denne såkaldte finansiering. Som med sikkerhed vil føre til, at pengene til motorvejsprojektet vil gå fra velfærden eller investeringer i andre langt mere fornuftige og nyttige projekter.

Set i lyset af den store usikkerhed omkring disse 132 millioner og at Enhedslistens budgetforslag giver et mindre kasseforbrug over de 4 år på ca. 150 millioner kroner i forhold til budgetforligspartiernes, synes jeg, at det er besynderligt, at borgmesteren har kastet sig ud i et angreb på vores budgetforslag for at være uansvarligt.

Vi har indregnet ekstra indtægter fra staten på 300 millioner kroner i årene 20-22. Her er tale om nettotal ikke bruttotal.

Umiddelbart tror vi ikke på at Finansieringstilskuddet forsvinder. Det giver ca. 600 millioner i årene 20-22. Vi forventer, at der i de kommende år gives 0,5 procent ekstra til velfærd kommunerne. Det er lidt mindre, end et flertal i folketinget vil give til velfærden generelt, men man skal jo ikke være alt for optimistisk. Det giver 240 millioner kroner i årene 20-22. Af disse 840 millioner indregner vi kun 300 millioner kroner, fordi der også er udgifter, der ikke er regnet ind her – og vi anerkender også at der er masser af usikkerhed i disse tal. Men så har vi også et slutresultat, der er 150 millioner bedre end budgetforligspartiernes og så gambler vi ikke med Aalborg Kommunes økonomi ved at regne med fiktive indtægter fra Aalborg Alliancen på 132 millioner. Vi har da heller ikke indregnet Mette Frederiksens løfte om 50 millioner ekstra til Aalborg Kommune på grund af den forkerte beregning af udlændinges uddannelsesniveau.

Ældreområdet

På ældreområdet har budgetforligspartierne fundet 8,7 millioner kroner til at rulle forringelser tilbage med. Det er selvfølgelig bedre end ingen ting, men set i lyset af de meget omfattende besparelser på ca. 40 millioner kroner, der var lagt op til på dette område, er det helt utilstrækkeligt. Vi har fundet mulighed for at fjerne for yderligere 16 millioner kroner besparelser på ældreområdet og dermed har vi fået fjernet de mest åbenlyse forringelser. Blandt andet har vi fundet plads til, at området stadig kompensere for 70 procent af udgifterne, fordi der kommer flere ældre og ikke kun 50 procent, som budgetforliget lægger op til. Besparelsen på sygeplejersker på sygehusene fjernes også. Til gengæld sparer vi lidt ekstra på ledelse og eksterne konsulenter.

Handicapområdet

På handicapområdet foreslår vi besparelsen på Firkløveret fjernet fuldt ud i 2019. Der har været meget usikkerhed omkring, hvad dette forslag indebærer. Nu er det reduceret til en besparelse på nattevagter, når glasgangen til det nærliggende plejehjem er etableret. Det kan der sikkert findes en fornuftig løsning på, men vi synes, man skal vente med denne besparelse til alle forhold, er afklaret.

Udsatte boligområder

Et andet område, som vi fokuserer på, er de udsatte boligområder. Her lægger vi op til en forstærket boligsocial indsats, støtte til at børn fra disse områder kan komme på efterskole og flere kulturelle tilbud til børnene på skolerne. Vi fjerner også besparelserne på 2 sprogområdet på skolerne, og foreslår, at der indføres modersmålundervisnings, som er en af de sikreste måder at forbedre de tosprogedes sprogkundskaber på.

Ung Aalborg, PPR, Uddannelsesvejledning og understøttende undervisning

Vi bevarer niveauet i Ung Aalborg og fjerner besparelser i PPR og Uddannelsesvejledningen. Set i lyset af de krav, der stilles til disse områder, er det absurd, at skære ned på dem. Vi mener også, at besparelserne på den understøttende undervisning vil være ødelæggende for kvaliteten af denne og foreslår dem fjernet.

Børn, unge og daginstitutioner

I forhold til børneområdet mener vi stadig, der er alt for mange forringelser på tilbuddene til børn med udfordringer og børn fra udfordrede familier. Forringelser som kan komme til at koste dyrt på længere sigt – både for børnene, familierne og kommunen, Disse forringelser ruller vi tilbage.

Vi synes tiden er inde til at gennemføre et løft i normeringerne på vores daginstitutioner. Det støttede de fleste andre partier også inden valget, men nu står vi tilsyneladende alene med viljen til at prioritere dette. Til gengæld sætter man så prisen på pladserne i DUS op. Der er vi imod. Vi mener ikke, det skal være dyrere at have børn i Aalborg Kommune.

Kontanthjælpsmodtagere, fleksjob og pension

Vi støtter, at der investeres penge i at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde, men vi vil også afsætte flere penge til sikre, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer videre – om det så er i arbejde, uddannelse, fleksjob eller pension. Det er der måske ikke så mange penge i for kommunen. Til gengæld er der masser af livskvalitet for udsatte borgere i det. Vi synes også man skal forsøget at nedbringe den ofte meget høje brugerbetaling i bo- og behandlingstilbud og etablere et sundhedsrum i Aalborg. Vi mener, man skal bevare støtten til det frie optag på daghøjskolerne. Ellers risikerer vi at vigtige tilbud til udsatte borgere forsvinder.

Kultur

På kulturområdet har budgetforligspartierne fundet penge til at øge bevillingerne til Symfoniorkesteret og Kunsten. De kan helt sikkert godt bruge pengene, men sådan prioriterer vi ikke. Vi foreslår i stedet, at man afsætter penge til det kulturelle vækstlag, kulturtilbud i landdistrikterne og de udsatte boligområder, bevarelse af bibliotekerne på Grønlands Torv, i Vestbyen og Løvvangen, dropper besparelserne på Huset og Trekanten. Så mener vi til gengæld godt støtten til Musikkens Hus kan reduceres.

Cykler, kollektiv trafik contra asfalt og naturødelæggelse

Vores forslag flytter penge fra biler, motorveje og parkeringshuse til den kollektive trafik, hvor vi foreslår et lille løft i stedet for de forringelser, der ligger i budgetforligspartiernes forslag. Vi foreslår, at man nu går i gang med at realisere de gode intentioner, der ligger i cykelhandlingsplanen. Det kræver imidlertid, at der afsættes penge til dette formål. Ellers ender denne handlingsplan med at blive et en lang liste over, alt det vi ikke nåede. Aalborg har fortjent bedre.

Vi noterer os gode intentioner i form af planer om BRT-buslinje fra Nørresundby til Svenstrup, nye togstationer og ny cykel og gangbro over Limfjorden. Det er projekter, som Enhedslisten længe har arbejdet for. Så vi er selvfølgelig glade for, at der arbejdes videre med disse planer, men der er også brug for konkrete forbedringer her og nu.

Naturen

Vi foreslår, at vi tage fat på at realisere den naturpolitik, som et enigt byråd har vedtaget ved at investere målrettet i natur, optælling af truede dyrearter og skovrejsning.

Vi foreslår en ny og mere retfærdig betaling for renhold i Midtbyen, så store virksomheder kommer til at betale mere end ejere af små huse. På den måde skaffer vi også penge til mere rengøring i Midtbyen. Vi synes, at det er rimeligt, at virksomheder, som beslaglægger store offentlige arealer til restaurationsdrift, kommer til at betale for dette.

Byggesager og miljøtilladelser

Vi foreslår, at der skal betales mere for behandlingen af byggesager og ved tildeling af miljøtilladelser. Vi foreslår, at kommunen dropper investeringer i parkeringshuse og i stedet afvikler det kommunale ejerskab til disse. Flertallet i folketinget har fjernet ethvert økonomisk incitament for kommunerne til at investere i og eje parkeringshuse. Den opgave overlader vi derfor gerne til det private erhvervsliv.

Enhedslisten ønsker et velfærdsbudget

Vi anerkender, at budgetforliget indeholder en række forbedringer, som vi støtter, i forhold til det oprindelige budgetforslag, men vi har også konstateret, at der var brug for en række yderligere forbedringer, hvis man skal kunne tale om et velfærdsbudget. Det grønne område har man valgt slet ikke at prioritere. Det finder vi helt uholdbart. Derfor har vi stillet række ændringsforslag, som kan løfte de grønne og røde elementer i budgettet. Det burde der være flertal for i byrådet, men i praksis ser det desværre anderledes ud.