Manglende konsekvens i Aalborg Kommunes transportpolitik

Reduktion af transportbehovet og forsøg på at påvirke valget af transportmiddel bliver sammen med en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur i Aalborg Kommunes nye handlingsplan for Mobilitet frem til 2040 (Læs her) fremhævet som alternativer til at bygge ny veje eller udvide eksisterende.

Set i det lys fremstår beslutningen om at bygge en motorvej hen over Egholm endnu mere tåbelig.

By- og Landskabsudvalget besluttede den 21. november at sende handlingsplanen i høring og vi vil forsøge at bruge debatten om denne til at sætte fokus på det selvmodsigende i Aalborg Kommunes trafikpolitik. Vi vil også insistere på, at løsningen af klimaproblemerne er den absolut vigtigste opgave og at vi kun kan diskutere løsninger på behovet for mobilitet, som medvirker til at løse disse problemer.

Udover denne handlingsplan skulle By- og Landskabsudvalget behandle forslaget til Støjhandlingsplan for Aalborg Kommune (læs planen herdownload fra Aalborg Kommune).

Denne plan har været i høring og her var der meget kritik af, at planen fremhæver motorvejen hen over Egholm som en del af løsningen på de omfattende støjproblemer i Aalborg (Læs planen her).

Kritikken gik på, at den øgede trafik, som denne forbindelse vil skabe, vil øge den samlede støj og medvirke til at skabe støjproblemer i områder, hvor der i dag er forholdsvis stille. Kritikken blev afvist og de rosende ord om motorvejen hen over Egholm bevaret. Mange havde også foreslået, at blandt andet Egholm blev udpeget som et stilleområde. Heller ikke der, var der nogen tilslutning til. På den baggrund valgte jeg at stemme imod støjhandlingsplanen (Læs referatet her).

By- og Landskabsudvalget skulle også behandle et høringssvar til Regionen i forbindelse med et forslag om at etablere et graveområde ved Vester Hassing (læs mere her).

Et flertal i Aalborg Byråd har tidligere afvist et sådant forslag, fordi vi ønskede at beskytte grundvandet og de bevaringsværdige landskabsværdier. Regionen er så kommet med et forslag, hvor det område, der udlægges til råstofindvinding, er blevet halveret. På den baggrund havde forvaltningen udarbejdet et høringssvar, hvor man accepterede udlægningen som graveområde med nogle krav om yderligere beskyttelse af drikkevandet og sikkerhed for reetablering af området som et rekreativt naturområde (læs mere her).

På mødet i By- og Landskabsudvalget besluttede et flertal imidlertid, at Aalborg Kommune fastholder sin afvisning af, at dette område skal udlægges som graveområde. Ud over hensynet til grundvand og natur fremhæves det, at regionen jo i april 2017 har vedtaget en råstofplan, hvor der er taget hensyn til de samfundsmæssige behov for råstoffer og at det derfor er underligt, at der nu kommer et forslag om etablering af en ny gravetilladelse.Læs referatet her.