Mobilitet, sundhed og billige boliger

Per Clausen, gruppeformand

Mobilitet spillede en vigtig rolle på byrådsmødet den 11. februar 2019. Det startede med, at buschaufførerne stillede spørgsmål til byrådets partier om, hvad vi ville gøre for at sikre chaufførerne ordentlige arbejdsvilkår, hvor de både kunne overholde køreplanerne og få tid til at holde spisepauser og komme på toilettet.

Det handler både om realistiske køreplaner og ordentlige faciliteter til spisning og toiletbesøg. Der var tilsyneladende enighed om, at Aalborg Kommune har et sort medansvar for at sikre dette. I Enhedslisten vil vi følge sagen tæt både i Aalborg Kommune og i NT for at sikre os, at velviljen følges op af konkret handling.

Se spørgetiden her 

Senere på dagsordenen var behandlingen af Mobilitet 2040. En handlingsplan for mobiliteten i Aalborg.

Mobilitet 2040

Denne plan indeholder mange gode elementer. Således peges der på, at man skal opprioritere arbejdet for at ændre menneskers valg af transportform og satse på en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, før man går i gang med at investere i ny infrastruktur. Helt uafhængigt af indholdet i Mobilitet 40 valgte Venstre at tale om vigtigheden af , at alle havde mulighed for at vælge lige præcis den transportform, de foretrak og De Konservative talte om nødvendigheden af flere investeringer i infrastruktur. Altså nogenlunde det modsatte af indholdet i Mobilitet 40. Venstre og Konservative stemte alligevel for planen.

Vi foreslog, at byrådet kun stemte om selve handlingsplanen og nøjedes med at tage det efterfølgende handlingskatalog til efterretning, da det både indeholdt en række konkrete forsalg, som var vedtaget og nogen, som ikke var det. Det ønskede resten af byrådet ikke og da handlingskataloget indledes med en en beskrivelse af en motorvej hen over Egholm som løsningen på de fleste infrastrukturproblemer, endte det med, at vi stemte imod Mobilitet 40.

Se debatten her

Forslaget til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik tog udgangspunkt i Sundhedsprofilundersøgelsen fra 2018, som på alle de vigtige områder viser, at det går den forkerte vej. Derfor lægger man op til en forstærket indsats i de kommende år.

Aalborg Kommunes Sundhedspolitik

Vi forsøgte med at få sat fokus på den stigende uligheds konsekvenser for ulighed i sundhed og på, at man skal se kampen for mere livsvilkår og livsvilkår, som en vigtig del af kampen mod ulighed i sundhed. Det skete med dette ændringsforslag:

I afsnittet “Fra vision til handling” på side 4 omformuleres afsnit to til:

“Vi er i Aalborg Kommune klar til at sætte endnu flere handlinger i gang på baggrund af viden om de aktuelle sundhedsudfordringer og viden om, hvad der virker. Det handler om at sætte fokus på de livsbetingelser og livsmuligheder, vi giver mennesker. Vi taler om de livsvilkår og muligheder, vi giver borgerne, i stedet for at tale om livsstilssygdomme. De fattige “vælger” jo ikke, at være mere syge end andre. Den forebyggende sundhedsindsats starter med at skabe lige livsbetingelser og -muligheder. Lighed i sundhed forudsætter mere lighed i samfundet generelt set.”

Ikke overraskende var de borgerlige partier uenige i disse synspunkter. Mere overraskende var det, at Socialdemokratiet også stemte imod dette forslag. Nogen forklaring fik vi ikke. Socialdemokratiet brugte stort set hele deres taletid på at tale om Aalborg som røgfri kommune. De opfatter åbenbart et totalt forbud mod rygning i arbejdstiden for de kommunalt ansatte, som det vigtigste sundhedspolitiske initiativ, der kan tages i Aalborg Kommune.

Bedre gik det med et ændringsforslag, hvor vi pegede på, at indsatsen for at sikre den mentale sundhed må fokusere de samfundsmæssige forhold, som undergraver denne. Heller ikke dette forslag havde socialdemokraterne nogen kommentarer til, men også her fulgte de Venstre, som støttede ændringsforslaget.

På side 5 omformuleres afsnittet om mental sundhed til:

Et stigende antal borgere oplever mistrivsel og stress. Der skal sættes ind over for de faktorer i samfundet, på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, der skaber denne udvikling. Indsatsen over for borgere med dårlig mental sundhed og for borgere, der er i særlig risiko for at udvikle dårlig mental sundhed, skal styrkes.

Under debatten viste der sig bred enighed mellem Enhedslisten, DF og Venstre om, at der skal arbejdes med at sikre alle skolebørn et tilbud om god mad i folkeskolen. En model kan være, at Aalborg Madservice står for produktionen af maden.

Da Sundhedspolitikken indeholder en række gode tiltag stemte vis ammen med byrådets øvrige parter for denne.

Se debatten her

Byrådet vedtog også en lokalplan, som giver mulighed for en meget omfattende renovering og byfornyelse på Saltumvej.

Læs lokalplanen

Planen giver mulighed for at øge antallet af lejeboliger med 30 til 150. Vi har i arbejdet med denne lokalplan sikret os, at der i arbejdet med realiseringen af denne bevares et antal billige boliger, så også økonomisk dårligt stillede borgere kan få et sted at bo.

Se debatten her 

Sidst – men ikke mindst – blev det vedtaget, at Aalborg Kommune skal gøre en særlig indsats for udvikle den cirkulære økonomi i Nordjylland.

Cirkulær økonomi

Se debatten her

Per Clausen, gruppeformand.